Konsumentombudsmannens riktlinjer

Konsumentombudsmannens riktlinjer innehåller information och praxis avseende tillämpning av bestämmelser. I dem beaktas särskilda drag och problem hos respektive ämne eller område.

Konsumentombudsmannens riktlinjer kan vara

  • områdes- eller ämnesspecifika anmärkningar om spelregler ur branschens eller ämnets perspektiv
  • ställningstaganden till hur nya bestämmelser kommer att tillämpas
  • samnordiska ställningstaganden av konsumentombudsmännen när ett centralt marknadsfenomen förekommer i alla nordiska länder och för vilket det gäller att fastställa regler
  • i samarbete och genom förhandlingar med näringslivsorganisationer eller andra samarbetsparter.

Oberoende av hur riktlinjerna utarbetats och uppstått är de ställningstaganden av tillsynsmyndigheterna till hur lagen ska tillämpas. Riktlinjerna baserar sig på bestämmelser samt rättspraxis och tillsynsmyndigheternas avgöranden. Riktlinjerna ställer inte krav på företag som överstiger lagstiftningens krav utan beskriver hur tillsynsmyndigheten tillämpar lagen.

Genom att iaktta principerna för riktlinjerna kan företaget säkerställa att verksamheten är i linje med lagstiftningen och bevara konsumenternas förtroende.