Konsumentombudsmannen ingrep i telefonmarknadsföringen av kosttillskott

Konsumentombudsmannen har krävt ändringar i Regimen Oü:s telefonmarknadsföring av Vitaelife Pharma-produkter. Under år 2018 fick konsumentmyndigheterna över 550 klagomål om Regimens telefonförsäljning och myndigheterna kontaktas fortfarande om företaget. I majoriteten av fallen har konsumenten trott att beställningen gällt endast en provförpackning, men konsumenten har dock bundits för en längre avtalsperiod. Regimen förband sig i december 2018 vid att ändra sitt förfarande.

Största delen av konsumenternas problem gäller situationer där en fortlöpande beställning har kommit som en överraskning. Enligt klagomålen har Regimen också skickat avgiftsbelagda kosttillskott till en del konsumenter, trots att de inte har beställt någonting. Att skicka avgiftsbelagda produkter utan en uttrycklig beställning av konsumenten är lagstridigt.

Vid telefonförsäljning förutsätts konsumenterna fatta snabba beslut utifrån den information som försäljaren uppger. Till telefonförsäljarens yrkeskompetens hör att tydligt redogöra för beställningens innehåll och vid behov korrigera felaktiga uppfattningar som konsumenten fått om till exempel avtalets längd. Försäljaren bör också minnas att samtalet ska avslutas genast om konsumenten meddelar att han eller hon inte är intresserad av erbjudandet.

”Fallet Regimen är ett typiskt exempel på problemen inom telefonförsäljning. Situationen kommer överraskande för konsumenten, villkoren klargörs inte tydligt och konsumenten krävs på snabba beslut. Med anledning av de kontinuerliga problemen vore det skäl att på nytt evaluera lagstiftningen som berör telefonförsäljning”, säger konsumentombudsmannen Katri Väänänen.

Marknadsföringens huvudbudskap och helhetsbild bör motsvara det faktiska innehållet i avtalet. I marknadsföringen av långa avtalsperioder kan man till exempel inte tala om provpaket om man inte samtidigt tydligt berättar för konsumenten om villkoren för avtalslängden, ångerrätten och uppsägningsrätten.

Konsumentombudsmannen behandlade Regimens lagstridiga marknadsföring redan år 2017. Då gällde ärendet i huvudsak marknadsföringen i nätbutiken, men Regimen uppmärksammades också till en del på dessa teman.

Regimen förband sig vid att ändra sina förfaringssätt

Regimen meddelade i december 2018 att både telefonförsäljningen och avtalspraxisen ändras på det sätt som konsumentombudsmannen förutsätter. Företaget förband sig bland annat vid att försäljarna genast i början av samtalet berättar om dess kommersiella syfte och att avgiftsbelagda produkter inte skickas till konsumenterna utan uttryckliga beställningar. Företaget förband sig också vid att under samtalet tydligt och begripligt redogöra för avtalslängden och för hur avtalet kan avslutas och att skicka en orderbekräftelse till konsumenten med alla uppgifter som krävs enligt lag.

Konsumentmyndigheterna kontaktas fortsättningsvis om Regimens telefonmarknadsföring och situationen följs aktivt upp. Konsumenter som behöver råd eller medlingshjälp i en tvist kan kontakta konsumentrådgivningen. Osaklig telefonmarknadsföring kan anmälas till konsumentombudsmannen.