Konsumentombudsmannen meddelade Suomen Apteekki förbud med anledning av vilseledande telefonmarknadsföring

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab har åtminstone i två års tid marknadsfört näringstillskott och vitaminpreparat som klassificeras som livsmedel per telefon till konsumenter. I telefonförsäljningen har bolaget använt marknadsföringsnamnet Suomen Apteekki. Konsumentombudsmannen ansåg att bolaget använde ordet apotek på ett vilseledande sätt för konsumenterna, som trodde att marknadsföringen utfördes av ett apotek med apotekstillstånd trots att detta inte var fallet. Förbudet har förenats med ett vite på 100 000 euro.

Konsumentombudsmannen förutsatte redan år 2016 att Suomen Apteekkiyhtiöt avstår från att använda ett marknadsföringsnamn som innehåller ordet apotek eller från att använda ordet på något annat sätt som är vilseledande för konsumenterna och som därigenom står i strid med bestämmelserna i 2 kapitlet i konsumentskyddslagen. Suomen Apteekkiyhtiöt meddelade då att det inte går med på konsumentombudsmannens krav. Vidare bestred bolaget konsumentombudsmannens uppfattning om att bolagets marknadsföring stod i strid med konsumentskyddslagen. Eftersom bolaget inte gav en sådan förbindelse som konsumentombudsmannen förutsatte, hänvisade konsumentombudsmannen ärendet till marknadsdomstolen för avgörande i mars 2017.

Bolaget tog emot förbudet, ansökan till marknadsdomstolen återkallades

I anslutning till marknadsdomstolens förberedelse i oktober 2017 preciserade konsumentombudsmannen att yrkandet på förbud gällde telefonmarknadsföringen. Efter detta meddelade Suomen Apteekkiyhtiöt att bolaget tar emot konsumentombudsmannens förbud. Konsumentombudsmannen förbjöd Suomen Apteekkiyhtiöt att i sin fortsatta telefonmarknadsföring som riktas till konsumenter vilseleda konsumenterna genom att använda uttrycket Suomen Apteekki, Suomen Apteekkiyhtiöt eller något annat uttryck som innehåller ordet apotek om man inte under marknadsföringssamtalet entydigt och på ett tydligt, begripligt och observerbart sätt informerar konsumenten om att det inte är fråga om marknadsföring som utförs av ett företag som fått apotekstillstånd.

Konsumentombudsmannen återkallade sin ansökan till marknadsdomstolen den 6 november 2017. Om Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab fortsätter sitt lagstridiga förfarande trots beslutet om förbud, kan konsumentombudsmannen lämna ansökan till marknadsdomstolen om att vitet om 100 000 euro ska betalas.

Konsumentombudsmannens främsta mål är att få företag att avstå från lagstridiga tillvägagångssätt eller ändra på dem frivilligt. Om detta inte lyckas, vidtar konsumentombudsmannen vid behov de tvångsåtgärder som ärendet förutsätter eller hänvisar ärendet till domstol för avgörande. I dessa situationer blir det i praktiken fråga om att domstolen meddelar ett förbud förenat med vite. Ärendet avgörs av marknadsdomstolen på ansökan av konsumentombudsmannen.  Konsumentombudsmannen kan även själv meddela ett förbud i ett ärende som inte är av väsentlig betydelse med tanke på tillämpandet av lagen eller i övrigt.

Mera:
Kuluttaja-asiamies vei Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n markkinaoikeuteen harhaanjohtavasta markkinoinnista. KKV:s meddelande 24.3.2017.