Konsumentombudsmannen: Prisbluffar på möbelmarknaden

Utifrån konsumentombudsmannens uppföljning vilseleder möbelbranschen konsumenterna med hjälp av priserna. Vid marknadsföringen av möbler skapar man hos konsumenterna en föreställning om stora rabatter genom att tillsammans med försäljningspriset använda jämförelsepriser, rabattprocenter eller andra uttryck som antyder rabatt. Uppföljningen visade att rabattannonserna inte alltid är sanningsenliga.

Mellan augusti 2016 och januari 2017 studerade konsumentombudsmannen flera möbelföretags webbplatser för att undersöka hur man vid marknadsföringen av möbler anger prissänkningar genom att använda procentrabatt, jämförelsepris eller andra uttryck som antyder rabatt. Föremålen för uppföljningen var följande företags webbplatser: Kruunukaluste Oy, Metropoli Kaluste Oy, Stemma Oy, Finsoffat Oy, Isku-Yhtymä Oy, Vepsäläinen Oy och JYSK Oy.

Påhittade jämförelsepriser och skenbara rabattprocenter

Det fanns brister i marknadsföringen hos alla företag som konsumentombudsmannen granskade, men omfattningen varierade mellan företagen. Den vanligaste förseelsen var att produkten inte nödvändigtvis över huvud taget erbjudits till det angivna jämförelsepriset och att rabattprocenterna var skenbara. I anslutning till jämförelsepriset uppgavs också att rabatten endast skulle gälla en begränsad tid till ett visst datum.

Begränsade erbjudanden av denna typ kunde följa på varandra utan avbrott. Man uppgav att produkten under julen såldes på realisation genom att använda uttrycket ”REA”, trots att produkten såldes till samma pris som den hade sålts sedan augusti, dvs. redan innan realisationen hade börjat. Dessutom förekom det att man först höjde priserna under en kort tid, och sedan under en mycket lång tid för konsumenterna gjorde reklam för realisation.

Genom att använda jämförelsepriser och rabattprocenter försöker man i marknadsföringen ge konsumenterna uppfattningen att de får betydande rabatt av företaget. Olika tidsmässiga begränsningar skapar en föreställning om tidsbegränsade erbjudanden och en uppfattning om att en viss produkt erbjuds till ett specialpris endast under en mycket begränsad tid.

Konsumentombudsmannen förväntar sig en uppryckning inom möbelbranschen för att åtgärda situationen

En fungerande priskonkurrens och rabatter gynnar konsumenterna, men att presentera osann information och använda vilseledande uttryck är entydigt förbjudet. Säljfrämjande av möbler får inte bygga på att konsumenternas förtroende missbrukas.

Företagen som var föremål för uppföljningen har getts en anmärkning om bristerna i marknadsföringen och om agerande som strider mot konsumentskyddslagen och mot omfattande avgörandepraxis i marknadsdomstolen. Konsumentombudsmannen kommer också framöver att följa möbelföretagens marknadsföring. Om det uppdagas att företagen upprepar den lagstridiga marknadsföringen kan konsumentombudsmannen meddela förbud eller föra ärendet till marknadsdomstolen för avgörande.

Konsumentombudsmannen har tidigare genomfört uppföljning av motsvarande typ på Maskun Kalustetalo Oy:s och Sotkas och Askos (Indoor Group Oy) webbplatser. Som ett resultat av uppföljningen dömdes Maskun Kalustetalo Oy till böter av marknadsdomstolen och Indoor Group Oy meddelades ett förbud förenat med vite.