Konsumentombudsmannen söker avgörande hos marknadsdomstolen om ställande av insolvenssäkerhet vid bostadsköp

Konsumentombudsmannen ansöker hos marknadsdomstolen om en linjelösning som preciserar den stiftande delägarens skyldighet att ställa säkerhet för insolvens. Man bedömer en situation där bostäder som sanerats i affärslokaler säljs till konsumenter som nya.

I fallet som förts till marknadsdomstolen har byggnadsbolaget förvärvat affärslokalerna på de två nedersta våningarna i ett bostadsaktiebolag med 6 våningar. Utöver bolagets tidigare 58 bostadslägenheter har 17 bostadslägenheter byggts i affärslokalerna genom grundlig sanering. Byggnadsbolaget har under byggnadsfasen marknadsfört bostadsaktier till konsumenterna via ett fastighetsförmedlingsbolag.

Konsumentombudsmannen kräver i sin ansökan att det stiftande delägarbolaget och fastighetsförmedlingsbolaget förbjuds att marknadsföra bostadsaktier till konsumenter, när det till förmån för aktiebolaget och köparna av bostadsaktierna inte har ställts någon försäkring eller borgen för den stiftande delägarens insolvens.

Insolvenssäkerhet ger skydd mot byggfel

I lagen om bostadsköp föreskrivs olika säkerhetskrav för att skydda bostadsköpare och bostadsaktiebolag. En typisk situation är att ett byggnadsbolag som är stiftande delägare skaffar en tomt och bygger en eller flera byggnader på den. Byggnadsbolaget grundar också ett bostadsaktiebolag och börjar marknadsföra bostadsaktier som berättigar till besittning av en bostadslägenhet för konsumenter. Om erbjudandet till försäljning börjar innan byggnadstillsynen har godkänt byggnaderna för ibruktagande, ska en insolvenssäkerhet ställas för objektet, en säkerhet för byggnadsfasen och en säkerhet för tiden efter byggnadsfasen. Om bostäder bjuds ut till försäljning först efter att byggnadstillsynen har godkänt byggnaden för ibruktagande, ska en insolvenssäkerhet ställas för objektet. Säkerheten ska gälla i tio år från godkännandet för ibruktagande.

Insolvenssäkerhet är en del av konsumentskyddssystemet, vars mål är att skydda bostadsköpare i risksituationer. Säkerheten ställs till förmån för bostadsaktiebolaget och köparna för att trygga korrigeringen av eventuella byggfel, även om den stiftande delägare som ansvarar för felet har upphört med sin verksamhet eller försatts i konkurs. Konsumentombudsmannen har tillsynsansvaret för att skyldigheten att ställa säkerhet fullgörs.

När bostäder marknadsförs till konsumenter ska en stiftande delägare ställa insolvenssäkerhet, förutom när det är fråga om ett helt nytt bostadsaktiebolag även när en grundlig renovering som kan jämställas med nybyggnad görs i ett tidigare befintligt bostadsaktiebolag eller om tillbyggnad genomförs i ett bostadsaktiebolag. Säkerheten ska alltså ställas till exempel om byggnadens vindsutrymmen tas i bostadsbruk och nya bostadsaktier tecknas för bolaget och marknadsförs till konsumenterna.

Däremot har det funnits rum för tolkning huruvida det krävs insolvenssäkerhet i en situation där bostäder som motsvarar nya i ett bostadsaktiebolags tidigare affärslokaler marknadsförs till konsumenter och affärslägenhetsaktierna omvandlas till bostadsaktier. Konsumentombudsmannen söker ett avgörande i denna fråga hos marknadsdomstolen. Konsumentombudsmannen anser att det även i en sådan situation finns ett behov av att ställa en insolvenssäkerhet som tryggar bostadsköparnas och aktiebolagets säkerhet.