Konsumentombudsmannens nya riktlinjer för tillhandahållande av konsumentkrediter

Konsumentombudsmannen har utarbetat nya riktlinjer för kreditgivare och kreditförmedlare för tillhandahållande av konsumentkrediter. Bakgrunden till de nya riktlinjerna är de revideringar i lagen om konsumentkrediter som börjat gälla från 1.1.2017 och utvecklingen inom rättspraxis.

Syftet med konsumentombudsmannens riktlinjer är att ge företag anvisningar, råd och information om hur bestämmelserna i lagen tillämpas i praktiken. Riktlinjerna baserar sig på bestämmelser, rättspraxis och tillsynsmyndigheternas avgöranden.

I de nya riktlinjerna för tillhandahållande av konsumentkrediter förklaras för kreditgivare och kreditförmedlare hur bestämmelserna i 7 kap. i konsumentskyddslagen ska tillämpas. Konsumentkrediter är krediter som näringsidkare tillhandahåller konsumenter oavsett kreditform, kreditbelopp, löptid och kreditens användningssyfte. Krediter som har samband med bostadsegendom regleras nu särskilt i 7 a kap. i konsumentskyddslagen.

I riktlinjerna förklaras med exempel och rättspraxis bland annat vad allt som ska uppges i reklam om konsumentkrediter. Lagstiftningen kräver att reklamen ska ge rikligt med detaljerad information om konsumentkrediten på ett klart, väl synligt och koncist sätt. Marknadsföraren ska därför rikta särskild uppmärksamhet på hur informationen presenteras och på valet av reklammedium.

Utkastet till riktlinjer kunde hösten 2016 kommenteras på Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) webbplats. Vidare begärde KKV separat respons om utkastet av centrala intressentgrupper. Kommentarerna har beaktats i både riktlinjernas innehåll och deras struktur. De nya riktlinjerna ersätter de tidigare riktlinjerna för konsumentkrediter som gavs ut 2013.