Konsumentombudsmannens och regionförvaltningsverkens tillsynskampanj avslöjade brister i marknadsföringen av nya bostäder på nätet

Regionförvaltningsverken har tillsammans med konsumentombudsmannen genomfört en tillsynskampanj där man granskade hur väl förmedlingsrörelsernas marknadsföring av nya bostäder på nätet innehåller uppgifter som är väsentliga för köparen. Av tillsynskampanjens observationer framgick att det fanns brister i bland annat anmälningen av uppgifter om husbolagslån. 

För nya bostäder med husbolagslån ska lämnas de uppgifter som krävs av konsumentombudsmannens riktlinjer. Sådana uppgifter gäller bland annat husbolagslån, arrendeförhållandet för marken i bostadobjektet och arrendetomter med valfri inlösningsrätt. Alla dessa är förknippade med ekonomiska risker och uppgifterna om dem är centrala för den som överväger att köpa en bostad.

I början av 2024 genomförde regionförvaltningsverken tillsammans med konsumentombudsmannen en tillsynskampanj som riktades till företag som marknadsför nya objekt och som finns i förmedlingsrörelseregistret i alla regionförvaltningsverkens områden. Syftet med kampanjen var att öka kännedomen om både riktlinjerna och den informationsskyldighet som nämns i dem. Dessutom var målet att fästa förmedlingsrörelsernas uppmärksamhet vid de uppgifter som är väsentliga för konsumentens köpbeslut.

Under kampanjen ingrep regionförvaltningsverken i marknadsföring där de uppgifter som konsumentombudsmannens riktlinjer kräver var bristfälliga. Till följd av observationerna i tillsynskampanjen gavs 120 förmedlingsrörelser ett styrande tillsynsbrev vars primära syfte var att ge rörelserna anvisningar om lagenligt förfarande.

"Att köpa en ny bostad är för konsumenten den viktigaste ekonomiska anskaffningen och den måste kunna övervägas noggrant. Uppgifterna om bostadens pris och vederlag ska vara transparenta och tydliga. Konsumenten ska inte bli tvungen att söka väsentlig information eller överväga att köpa en ny bostad utifrån bristfällig information.”

Konsumentombudsman Katri Väänänen

De förmedlingsrörelser som deltog i tillsynskampanjen förhöll sig i huvudsak positivt till regionförvaltningsverkens anmärkningar om bristfällig marknadsföring och hur rörelserna ska korrigera den.

Stora skillnader i olika förmedlares marknadsföring och i olika kanaler

De brister i marknadsföringen av nya bostäder på nätet som upptäcktes i tillsynskampanjen gällde bland annat följande uppgifter:

  • Uppgifter om husbolagslån, såsom låneränta och återbetalningstid,
  • Vederlagens sammanlagda belopp och specifikation av dem,
  • Närmare uppgifter om kapitalvederlag,
  • Uppgifter om markens besittningsform.

I tillsynen observerades också att det kunde finnas mycket stora skillnader i olika förmedlares marknadsföring inom samma förmedlingsrörelse. Det fanns också skillnader beroende på om marknadsföringen av ett visst objekt genomfördes på förmedlingsrörelsens egen webbplats eller i webbtjänster som Oikotie och Etuovi.

Av regionförvaltningsverkens tillsyn framgick att trots att förmedlingsrörelsernas marknadsföring till viss del bara var lite bristfällig, fanns det i regel flera brister i anmälningen av lagenliga uppgifter. Det konstaterades dock att det skett en förbättring jämfört med den föregående inspektionen som genomfördes våren 2023.