Konsumentrådgivningen blev en del av Konkurrens- och konsumentverket

Den riksomfattande konsumentrådgivningen som tidigare fanns i anslutning till magistraterna har blivit en del av Konkurrens- och konsumentverket (KKV) från 1.1.2019. Även företag kan kontakta konsumentrådgivningen för att få råd i konsumenträttsliga ärenden.

Information om konsumentrådgivningens tjänster och konsumentens rättigheter liksom hjälp i de vanligaste problemsituationerna finns att få på webbplatsen kuluttajaneuvonta.fi (på svenska).  Här finns även en Reklamationstjänst som konsumenten kan använda för att sammanställa klagomål till företag. Det går även bra att kontakta konsumentrådgivningen genom att fylla i den elektroniska kontaktblanketten.

Du kan även följa med konsumentrådgivningen på Facebook och Instagram.

Rådgivning om konsumentens rättigheter och hjälp att reda ut tvister

Den riksomfattande konsumentrådgivningen står till tjänst med information om hur konsumentskyddslagen ska tillämpas, personlig rådgivning liksom medlingshjälp i tvister mellan konsumenter och företag.

Konsumentrådgivningen behandlar inte tvister mellan privatpersoner eller mellan näringsidkare eller mellan husbolag och boende och inte heller tvister där en privatperson har sålt något till ett företag. Sådana ärenden som gäller värdepappers- och aktiehandel liksom statliga och kommunala tjänster hör inte heller till konsumentrådgivningens behörighetsområde. Rådgivningen hanterar cirka 80 000 kontakter per år.

Från år 2009 fanns konsumentrådgivningen i anslutning till magistraterna. År 2017 beslutades att magistraterna slås samman med Befolkningsregistercentralen och samtidigt fattades beslut om att konsumentrådgivningen flyttas till Konkurrens- och konsumentverket eftersom den både funktionellt och strukturellt sett passar bättre in där.