Konsumentskyddet och dataskyddet närmar sig varandra – konsumentombudsmannen och dataombudsmannen fördjupar sitt samarbete

Digitaliseringen har lyft fram nya slags frågor, som är kopplade till både konsumentombudsmannens och dataombudsmannens uppgifter. Av konsumenten förutsätts allt oftare att personuppgifter överlåts i utbyte mot digitala tjänster. Det väsentliga med tanke på dataskyddet och konsumentskyddet är genomskinlighet: konsumenten ska veta vad han eller hon förbinder sig till.

Konsumentombudsmannen och dataombudsmannen diskuterade vid sitt möte i början av mars aktuella teman och ett närmare samarbete. Vid mötet funderade de särskilt på de förändringar som den nya lagstiftningen medför.

EU:s kommande uppgiftsskyddslagstiftning förbättrar konsumentens och den registrerades rättigheter. Förordningen börjar tillämpas i maj 2018. Den registrerade har rätt att lita på dataskyddet, få genomskinlig information, överföra sina uppgifter från ett system till ett annat och bli informerad om dataskyddskränkningar rörande personuppgifter.

I de EU-lagstiftningsprojekt som är under beredning jämställs åter personuppgifter med vederlag som motsvarar pengar. ”Personuppgifternas betydelse framhävs ytterligare som den nya valutan i den digitala världen. Konsumenterna ska tydligt och på ett förståeligt sätt informeras om insamling och användning av personuppgifter och inte undangömt bland villkor på hundratals sidor. Med tanke på den digitala utvecklingen är det mycket viktigt hurdana erfarenheter konsumenterna får av digitala tjänster och hur starkt de litar på dem”, säger konsumentombudsmannen Päivi Hentunen.

”Dataskydd har för företag blivit en framgångsfaktor inom den internationella konkurrensen. Den nya lagstiftningen gällande dataskyddet har en stark konkurrensfrämjande karaktär. Därför är det naturligt att myndigheterna allt mer effektivt försöker styra aktörerna att också utnyttja digitaliseringen”, säger dataombudsmannen Reijo Aarnio.

Under mötet diskuterades också bland annat sakernas internet (IoT), autentisering, telefonförsäljning och elektronisk direktmarknadsföring, plattformsekonomi samt lagstiftning rörande finansiella tjänster. Konsumentombudsmannen och dataombudsmannen har också av tradition haft ett nära samarbete, men vid mötet konstaterade de att ett utbyte av information och resonemang kring gemensamma frågor ska utökas ytterligare.