Många anmälningar om indrivningsbrev av Kasbono – anvisningar till den som fått brev

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) och Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fått in många anmälningar om indrivningsbrev av Kasbono Oy, som kräver betalning av en obetald skuld. Det handlar om skulder som har uppkommit för länge sedan och som Kasbono uppgett sig ha köpt av de ursprungliga borgenärerna. Många av dem som fått ett indrivningsbrev anser att brevets krav är ogrundade eller åtminstone oklara. 

Ett företag som bedriver indrivningsverksamhet ska anmäla sig till regionförvaltningsverkets register. Kasbono har inte upptagits i registret, men har 3.8.2020 lämnat in en ansökan till regionförvaltningsverket om att tas upp i registret. Regionförvaltningsverket utreder också om Kasbono bedriver registreringspliktig indrivningsverksamhet trots att företaget inte är registrerat.

Anvisningar till den som fått ett indrivningsbrev

Om det råder oklarhet om huruvida skulden är befogad, preskriberad eller om de krävda indrivningskostnaderna är skäliga, kan du begära en utredning av Kasbono Oy.

Gäldenären har rätt att få en utredning om bland annat följande handlingar och uppgifter:

  • skuldebrevet, beställningsavtalet eller en annan handling som ligger till grund för skulden
  • information om avbrytande av skuldens preskribering, exempelvis när indrivningsbrevet är skickat och till vilken adress
  • en specifikation av de krävda indrivningskostnaderna
  • utredning om avbetalningarna av skulden.

Om du anser att fordran som krävs helt eller delvis är obefogad kan du bestrida den. Det är möjligt att bestrida en fordran till exempel om skulden har preskriberats eller om indrivningskostnaderna är oskäliga. Bestrid fordran skriftligen hos Kasbono, till exempel per e-post, och motivera i meddelandet varför du anser att skulden är obefogad.

När en skuld har bestridits ska borgenären avbryta indrivningen av skulden för att utreda saken eller föra ärendet till domstol. Domstolen avgör i sista hand om gäldenären är tvungen att betala skulden i fråga.

Rådgivning och hjälp

Om du har fått indrivningsbrev från Kasbono och behöver råd och anvisningar, kontakta konsumentrådgivningen.  Konsumentrådgivningen hjälper vid problemsituationer som gäller indrivning av konsumentskulder.

Om ärendet har anhängiggjorts genom fordringstalan i tingsrätten, kan du be om hjälp i rätten av konsumentombudsmannen på adressen kirjaamo@kkv.fi.

Läs mer:

Indrivningsbrev skickade av Kasbono Oy: information till brevmottagare

Reklamation över omotiverad faktura eller indrivning