Reklamation om en faktura eller om indrivningen

Du kan göra en reklamation om oklara eller ogrundade fakturor samt onödiga eller oskäliga indrivningskostnader till borgenären eller indrivningsbolaget. Du kan också kräva ersättning för ekonomisk skada som orsakats av en ogrundad faktura eller indrivning. När du gör en reklamation kan du utnyttja våra färdiga blankett

Gör en skriftlig reklamation om en ogrundad fordran

Om du anser att du har blivit föremål för obefogad, dvs. ogrundad indrivning ska du göra en skriftlig reklamation till borgenären eller indrivningsbolaget om de oklara eller ogrundade fordringarna.

Du kan kräva

 • att den ogrundade faktureringen eller indrivningen upphör
 • att det belopp som debiterats utan grund ska återbetalas
 • ersättning för ekonomiska skador som orsakats av ogrundad fakturering eller indrivning. Du kan till exempel kräva
  • ersättning för kostnader, som telefon- och postkostnader som uppstått på grund av utredning av ett bristfälligt, otydligt eller obefogat krav
  • ersättning för ekonomisk skada med direkt orsakssamband till den felaktiga indrivningen. En sådan ekonomisk skada är till exempel rättegångskostnaderna i tingsrättsskedet, om indrivningsbolaget inte har skickat ett skriftligt betalningskrav före stämningen till domstolen.

Indrivningskostnaderna får inte vara oskäliga eller onödiga

Som gäldenär ska du ersätta borgenären för skäliga kostnader för indrivningen. Läs om indrivningskostnadernas belopp.

Du kan kräva återbetalning av oskäliga eller onödiga indrivningskostnader.

Enligt god indrivningssed kan som onödiga indrivningsåtgärder anses till exempel

 • förlängning av brevindrivningen utan grund genom att skicka för många kravbrev till gäldenären
  • Till exempel  måste det finnas en särskild orsak som beror på indrivningen att skicka fler än två betalningskrav och denna orsak ska anges i betalningskravet.
 • fortsatt brevindrivning utan att utreda konsumentens motiverade påståenden om grunden för fordran eller om huruvida indrivningen är befogad
 • en betalningsplan som en borgenär eller ett indrivningsbolag har upprättat utan att tillräckligt försäkra sig om att gäldenären sannolikt kan klara av betalningsplanen.

Indrivning får inte ske med påtryckningar eller hot

Indrivningen måste skötas sakligt. Den får inte orsaka onödig olägenhet för dig eller äventyra din integritet. Indrivaren får inte heller framföra obefogade hot.

Det är till exempel förbjudet att

 • hota med att berätta om betalningssvårigheterna till gäldenärens närstående, arbetsgivare eller andra utomstående
 • skicka indrivningsbreven i kuvert som klart visar att försändelsen är ett indrivningsärende
  göra indrivningsbesök eller ringa upp i indrivningssyfte kl. 20–7 eller under helger
 • kombinera indrivningen med försäljningsfrämjande åtgärder, så att gäldenärens ansträngda situation utnyttjas
 •  ge felaktig information om följderna av att en betalning försummas, till exempel genom att i kravbrevet meddela att ”om betalning inte sker på förfallodagen antecknas gäldenären i kreditupplysningsregistret”

Vid uppsåtlig överträdelse av god indrivningssed eller grov oaktsamhet vid indrivning kan du göra en polisanmälan.

Så här kan du bestrida ärendet  

 • Om du vill bestrida ett ärende kan du använda våra reklamationsblanketter.

 • Om du inte får svar eller inte kan nå en lösning med borgenären eller indrivningsbolaget, för ärendet vidare till exempel till konsumenttvistenämnden eller tingsrätten. Observera att domstolsbehandlingen innebär en kostnadsrisk.

  Du får personlig rådgivning, anvisningar och medlingshjälp från konsumentrådgivningen.

  Konsumentrådgivning 

Läs mer