Många konsumenter har problem med elbolaget Fi-Nergy Voima

Konsumentrådgivningen och konsumentombudsmannen har från och med början av detta år tagit emot över 200 anmälningar som gäller elförsäljningsbolaget Fi-Nergy Voima. Konsumenterna berättar om fel och brister i avtalen, faktureringen och kundservicen. Eftersom problemen har fortsatt trots tidigare tillsynsåtgärder, kommer konsumentombudsmannen nu att ta till kraftigare åtgärder.

Många av de problem konsumenterna har stött på har att göra med Fi-Nergys fakturering. Elleveransen faktureras i förväg utifrån den uppskattade användningen och uppskattningen har i många fall varit alldeles för hög. Förhandsfaktureringen börjar innan elleveransen inleds, även om det är flera månader tills avtalet börjar gälla. Faktureringen har inte utjämnats med jämna mellanrum för att överensstämma med kundens verkliga elanvändning.

Det har varit svårt för konsumenterna att få faktureringsfelen korrigerade efter att avtalet upphört att gälla, bland annat på grund av att det är svårt att få kontakt med företaget både per telefon och per e-post.

Kunderna har inte fått någon slutfaktura inom 6 veckor efter att elleveransen har avslutats, vilket förutsätts i elmarknadslagen. Även företagets återbetalning av förskott har fördröjts oskäligt mycket.

Diffusa avtal orsakar huvudbry

Enligt anmälningarna har elförsäljningsavtal upprättats utan att konsumenterna har godkänt det erbjudna avtalet. Många av Fi-Nergys kunder har inte fått någon avtalsbekräftelse alls, trots att fakturor har börjat anlända i snabb takt.

Konsumenten har rätt att bestrida ett elförsäljningsavtal som uppstått under oklara omständigheter. Om försäljaren inte har skickat någon avtalsbekräftelse eller den anländer först efter ångerfristen på 14 dagar och säljaren ändå börjar fakturera, kan konsumenten skriftligt meddela både den nya försäljaren och det lokala elnätsbolaget att konsumenten bestrider avtalet. Då genomför inte nätinnehavaren bytet av försäljare.

En del av Fi-Nergys försäljningsavtal har ingåtts så att de börjar gälla först efter en lång tid, eftersom konsumenten har haft ett tidsbundet avtal med en annan elleverantör. Över 6 månader mellan att avtalet ingås och träder i kraft är ofta en oskäligt lång tid, eftersom omständigheterna och till exempel prissättningen av el kan förändras under denna tid.

Förutom el säljer bolaget tidsbundna serviceavtal på två år, vilka inkluderar konkurrensutsättning av överföringspriser, dvs. bolaget lovar utreda om konsumentens överföringsavtal kan bytas ut till ett bättre. Enligt bolagets villkor kan ett serviceavtal träda i kraft trots att elförsäljningen inleds först senare.

Anmälningar i ökande takt

Konsumenterna har anmält problem som gäller Fi-Nergy redan över 200 gånger detta år och över 500 gånger förra året. Anmälningarna inkluderar kontakter till konsumentrådgivningen, anmälningar till konsumentombudsmannen och fall som registrerats via reklamationstjänsten. Eftersom problemen fortsatt trots de tillsynsåtgärder som vidtagits hittills, kommer konsumentombudsmannen att ta till kraftigare åtgärder och informera närmare om dem under de närmaste månaderna.

I problemsituationer lönar det sig för konsumenterna att lämna en skriftlig reklamation till Fi-Nergy till exempel per e-post. Reklamationstjänsten kan användas som hjälp i upprättandet av reklamationer. Om problemen trots detta fortsätter, lönar det sig att kontakta konsumentrådgivningen.