Marknadsdomstolen fastställde en påföljdsavgift på 1,75 miljoner euro för Isojoen Konehalli Oy för fastställande av återförsäljares priser inom näthandel

Marknadsdomstolen fastställde 11.8.2022 en påföljdsavgift på 1,75 miljoner euro för Isojoen Konehalli Oy (IKH) för förbjuden prisbindning. Prisbindning hör till de allvarligaste konkurrensbegränsningarna, eftersom det förhindrar priskonkurrens mellan återförsäljare.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) framställde i maj 2020 för marknadsdomstolen, att en påföljdsavgift på 9 miljoner euro påförs IKH för förbjuden prisbindning. Enligt KKV:s utredningar fastställde IKH rekommenderade priser för de produkter IKH sålde och utövade på olika sätt påtryckningar på sina återförsäljare att följa dem. KKV ansåg att prisbindningen gällde försäljning av IKH-produkter i återförsäljares nätbutiker och fysiska affärer.

Marknadsdomstolen ansåg att IKH i strid med konkurrenslagstiftningen har fastställt sina återförsäljares detaljhandelspriser i deras nätbutiker från mars 2010 till februari 2015. Dessutom kom IKH överens med sina auktoriserade återförsäljare om ett fast återförsäljningspris i kedjans gemensamma nätbutik från 2014 till 2020, då KKV genom sitt beslut förbjöd förfarandet.

”Vi är nöjda med att marknadsdomstolen har identifierat planmässigheten i IKH:s gärningar och att dessa har en skadlig inverkan på återförsäljares prisnivå. Näthandeln är ett effektivt verktyg för priskonkurrens och därför är prisbindning som sker i näthandeln särskilt skadlig”, konstaterar överdirektör Timo Mattila.

Marknadsdomstolen ansåg att det i ärendet inte på ett tillräckligt tillförlitligt sätt hade visats, att IKH av sina återförsäljare skulle ha krävt efterlevnad av detaljhandelsprisnivån vid försäljning av IKH-produkter i fysiska affärer.

KKV undersöker närmare marknadsdomstolens avgörande och beslutar sedan om ett överklagande till högsta förvaltningsdomstolen.

Mer information 

Jarno Sukanen

Direktör, enhetschef

Annastina Kolehmainen

Ledande sakkunnig

    • Med vertikal prisbindning avses avtal och förfaranden mellan ett högre och ett lägre försäljningsled – till exempel en importör och en återförsäljare eller en tillverkare och en importör – som syftar till att uppnå en fast prisnivå eller en minimiprisnivå.
    • Det är nästan alltid förbjudet och skadligt att avtala om priser mellan olika försäljningsled, eftersom detta på konstgjord väg höjer priserna till konsumenternas nackdel.
    • Prisbindningen förutsätter inte ett skriftligt avtal mellan leverantören och återförsäljaren.
    • Som prisbindning räknas även indirekt påverkan på återförsäljningspriser till exempel genom att uppmuntra till att eller att utöva påtryckningar för att använda ett visst pris.
    • Prisbindning kan i stället för påtryckningar och uppmuntran också uppstå i samförstånd mellan ett högre och ett lägre försäljningsled. Prisbindning är förbjudet oberoende av vil-ket led som tar initiativ till att avtala om priser.