Marknadsdomstolen förbjöd 220 Energi Ab att ändra sina avtalsvillkor i strid mot lagen

Marknadsdomstolen har 10.6.2015 förbjudit 220 Energi Ab att ändra prissättningen och faktureringsintervallen i sina avtal med konsumenterna utan att informera konsumenterna om ändringarna på det sätt som lagen föreskriver.

Under 2014 fick konsumentombudsmannen anmälningar om 220 Energi Ab:s förfaringssätt vid försäljning och marknadsföring av elektricitet i strid mot elmarknadslagen och konsumentskyddslagen. Bolaget hade ändrat prissättningen av elavtal men inte på det sätt som elmarknadslagen föreskriver informerat konsumenterna om ändringen, skälet till denna eller konsumentens eventuella rätt att säga upp avtalet skriftligt senast en månad innan ändringen träder i kraft.

220 Energi Ab hade också avvikit från den fakturering varannan månad som fastställs i avtalet och i stället skickat fakturor oftare. Konsumenterna fick ingen lagenlig och skriftlig förhandsanmälan om denna ändring heller.

Bolaget hade också ändrat faktureringsintervallen och den på förhand fakturerade perioden för tidsbegränsade avtal, trots att det förutsätter lagändring eller myndighetsbeslut.

Dessutom hade 220 Energi Ab debiterat konsumenterna en moms på 24 % under användningsperioden januari–februari 2013 fast de enligt skatteförvaltningens anvisningar borde ha tillämpat en skattesats på 23 %. Bolaget debiterade alltså konsumenterna felaktigt en för hög moms.

Konsumentombudsmannen drog ärendet till marknadsdomstolen

Eftersom 220 Energi Ab inte ändrade sitt olagliga förfarande eller betalade tillbaka den extra momsen till kunderna, ålade konsumentombudsmannen bolaget ett förbud 12.5.2014. Bolaget motsatte sig detta, varpå förbudet hävdes. Konsumentombudsmannen drog ärendet till marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolen har med sitt beslut av 10.6.2015 förbjudit 220 Energi Ab att ändra avtalsvillkoren i elavtalen mellan konsumenterna och bolaget för prissättningens och faktureringsintervallens del utan att informera konsumenterna om ändringen, skälet till denna eller om konsumentens eventuella rätt att säga upp avtalet skriftligt senast en månad innan ändringen träder i kraft.

Faktureringsintervallen och den på förhand fakturerade perioden för tidsbegränsade avtal får inte heller ändras om inte lagändring eller myndighetsbeslut föranleder detta.

Marknadsdomstolen ansåg att den felaktiga momsdebiteringen är att se som ett enskilt misstag i samband med ändringar i lagstiftningen och ålade 220 Energi Ab inget förbud i detta ärende.

Förbudet förstärktes genom föreläggande av vite om 50 000 euro.

Marknadsdomstolens beslut har inte vunnit laga kraft, utan det är möjligt att söka ändring i det hos högsta domstolen. Tidsfristen för besvärstillstånd och anförande av besvär utgår 10.8.2015.

Läs mer:

Konsumentombudsmannen drog 220 Energi inför marknadsdomstolen (KKV:s meddelande 15.7.2014)