Marknadsdomstolen gav riktlinjer för indrivningskostnader för fortlöpande avtal – Alektum Oy dömdes till förbud och vite

Marknadsdomstolen har utifrån konsumentombudsmannens ansökan förbjudit indrivningsbolaget Alektum Oy att lagstridigt driva in kostnader för fortlöpande avtal. Marknadsdomstolen utfärdade också vite på 200 000 euro ifall bolaget bryter mot förbudet. Alektum har skickat fler kravbrev än vad lagen tillåter för på varandra följande produktleveranser som baserats på samma avtal och som lämnats obetalda. Alektum har dessutom till en del debiterat för stora belopp för betalningskraven.

Alektums lagstridiga indrivning gäller fortlöpande avtal, som konsumenterna har slutit per telefon eller på nätet. Konsumenterna har beställt strumpor, underkläder, rakblad, hälsopreparat och bantningsprodukter bland annat från företagen Westerfield, MMBG och Fennotuonti. Gemensamt för avtalen har varit att de har erbjudit en förmånlig eller avgiftsfri provförsändelse, varpå avtalet har fortlöpt tillsvidare eller för en viss tid till normalpris.

När konsumenterna har låtit bli att betala fakturorna för produkterna har företagen överfört dem till Alektum för indrivning. Alektum har behandlat varje produktleverans på några tiotals euro som baserats på samma beställningsavtal som ett separat avtal, därför att det hela tiden har varit möjligt för konsumenterna att säga upp beställningsavtalet eller avbeställa följande leverans senast på det datum som angetts i föregående faktura. Alektum har skickat två avgiftsbelagda betalningskrav till konsumenterna för varje förfallen leveransfaktura. Indrivningskostnaden för det första kravet har varit 14 euro och hälften därav, dvs. 7 euro, för det andra.

Exempelvis har indrivningskostnaderna gällande betalningskraven för tio leveranser uppgått till sammanlagt 210 euro. I regel begränsar indrivningslagen antalet avgiftsbelagda betalningskrav för samma beställningsavtal till två. Antalet kan överskridas endast om det finns ett särskilt skäl till att skicka fler betalningskrav. Marknadsdomstolen ansåg i sitt avgörande att fler än två betalningskrav kan skickas för samma beställningsavtal om beställaren på nytt har låtit bli att betala en produktleverans. Kostnaden för det nya betalningskravet kan dock uppgå till högst hälften av kostnaden för det första betalningskravet.

Om de obetalda produktleveranserna är tio till antalet kan kostnaden för betalningskravet för den första leveransen uppgå till högst 21 euro och för de därpå följande nio leveranserna till högst 7 euro per leverans, med andra ord sammanlagt till högst 84 euro.

Marknadsdomstolen förbjöd den 20 juni 2019 Alektum att lagstridigt öka gäldenärernas indrivningskostnader genom att driva in obetalda fakturor som hänför sig till ett och samma beställningsavtal. Marknadsdomstolen dömde också Alektum att betala vite på 200 000 euro ifall bolaget bryter mot förbudet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphävde Alektums indrivningsttillstånd i januari 2019, eftersom allvarliga brister upprepade gånger har uppdagats i bolagets verksamhet.