Marknadsdomstolen påförde Jackon Finland Ab och UK-Muovi Oy påföljdsavgifter på 3,2 miljoner euro för en riksomfattande priskartell gällande byggisolering

I sitt avgörande av den 3 mars 2021 bekräftade marknadsdomstolen Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) framställning om att tre tillverkare av byggisolering har gjort sig skyldiga till en riksomfattande priskartell. Marknadsdomstolens beslut var i huvudsak förenligt med KKV:s förslag om påföljdsavgift. KKV föreslog ingen påföljdsavgift för Styroplast Oy som också deltog i kartellen eftersom bolaget var det första att kontakta ämbetsverket och berätta om kartellen.

KKV föreslog i december 2018 att marknadsdomstolen ska påföra Jackon Finland Ab (tidigare ThermiSol Oy) och UK-Muovi Oy påföljdsavgifter på sammanlagt över 4 miljoner euro för en priskartell gällande så kallade EPS-isoleringar, som i vardagstal kallas för styrox. Jackon Finland, UK-Muovi och Styroplast avtalade under 2013 och 2014 vid möten och telefonsamtal om att höja priset på EPS-isoleringar, om prishöjningarnas storlek, tidpunkt och genomförande.

EPS-isoleringar är produkter som behövs vid byggande och de används i huvudsak som värmeisolering och teknisk isolering i byggnader samt för ljuddämpning vid ny- och reparationsbyggande. I kartellen avtalades särskilt om prishöjningar för de produkter som säljs mest, det vill säga golv- och tjälisolering.

Marknadsdomstolen ansåg det bevisat att företagen tillsammans har strävat efter att höja prisnivån på EPS-isoleringar och förbättra sin marginal genom en priskartell som omfattade hela Finland och som pågick från november 2012 till sommaren 2014. Marknadsdomstolen ansåg inte att det kunde bevisas att förseelsen skulle ha fortsatt till utgången av 2014, vilket KKV ursprungligen föreslog.

Marknadsdomstolen ansåg att förfarandets skadliga inverkan framhävs av att det var fråga om samtidiga prishöjningar av de tre största isoleringstillverkarna. Efterfrågan på EPS-isoleringar är periodisk och ökar kraftigt på våren då många byggprojekt inleds. Prishöjningarna har förlagts just till tidpunkten för den största efterfrågan, vilket framhäver deras skadliga inverkan.

– Med tanke på arbetet mot karteller är det viktigt att marknadsdomstolen i dag har konstaterat att isoleringstillverkarnas priskartell var mycket allvarlig, säger KKV:s direktör Valtteri Virtanen.

En kartell ska inte vara lönsam för de företag som deltar

En kartell innebär att företag som konkurrerar sinsemellan avtalar om till exempel priser på produkter eller tjänster, prishöjningar eller marknadsfördelningen. Man strävar efter att hemlighålla kartellavtalet för kunderna och offentligheten. Karteller är olagliga eftersom deras centrala mål är att höja lönsamheten för de företag som deltar i kartellen. Sanktionen för deltagande i en kartell är av en påföljdsavgift, som en domstol fastställer på framställning av KKV.

Marknadsdomstolen ålade Jackon Finland Ab att betala 2 miljoner euro och UK-Muovi Oy 1,2 miljoner euro i påföljdsavgifter. KKV föreslog ursprungligen att marknadsdomstolen ska påföra Jackon Finland Ab en påföljdsavgift på 2,8 miljoner euro och UK-Muovi Oy en påföljdsavgift på 1,5 miljoner euro för kartellen.

– Det handlar om en tydlig priskartell. Priskarteller höjer priserna till nackdel för kunderna och är därmed mycket skadliga, i sista hand för både konsumenterna och nationalekonomin. Det är skäl att påföra så stränga påföljder att en kartell inte är lönsam för de företag som deltar i den, betonar Virtanen.

Marknadsdomstolens beslut kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

KKV föreslog inga påföljdsavgifter för Styroplast Oy eftersom bolaget lämnade in bevis för kartellen

Styroplast Oy kontaktade KKV i november 2015 och var det första bolaget som lämnade uppgifter och bevis om kartellen till ämbetsverket. Därför befriade KKV Styroplast Oy från påföljdsavgift.

– Endast den medlem i kartellen som först avslöjar kartellen för myndigheten kan befrias från påföljdsavgiften. Därför lönar det sig för ett företag som är med i kartellen att agera före de andra om det vill undvika påföljdsavgifter. Även andra medlemmar i kartellen har dock möjlighet att ansöka om en sänkt påföljdsavgift om de lämnar nya uppgifter och bevis om förseelsen till ämbetsverket, beskriver ledande sakkunnig Pekka Mattila.

Läs mer:

Mer information:

Forskningschef Jarno Sukanen, tfn 029 505 3352
Ledande sakkunnig Pekka Mattila, tfn 029 505 3324
Ledande sakkunnig Minna-Maija Vainikka, tfn 029 505 3387
Direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621
fornamn.efternamn@kkv.fi

Läs mer om karteller:

Var den första att berätta om kartellen och bli befriad från påföljdsavgift. På KKV:s webbplats finns anvisningar om befrielse från påföljdsavgift.

Tipsa oss om en kartell. På KKV:s webbplats finns en länk där du kan avslöja karteller eller andra förbjudna konkurrensbegränsningar.