Nya övervakningsmetoder tas i bruk för konsumentombudsmannen

I dag får konsumentombudsmannen tillgång till en mer omfattande repertoar av metoder än förut för att ingripa i konsumentskyddsförseelser. I fortsättningen kan konsumentombudsmannen till exempel ansöka om påförande av påföljdsavgift. Dessutom kan konsumentombudsmannen ingripa i lagstridigt innehåll som publicerats i en digital miljö och som bryter mot bestämmelserna om konsumentskydd, bland annat genom att bestämma att de ska avlägsnas från webbplatsen eller från plattformen för sociala medier. Även tillträde till en viss webbplats kan förhindras eller begränsas.

Konsumentombudsmannens uppgift är att trygga konsumenternas ställning och övervaka att konsumentskyddslagen följs. Den 15 juli får konsumentombudsmannen tillgång till tuffare metoder för att ingripa i konsumentskyddsöverträdelser när de nationella bestämmelserna i anslutning till CPC-förordningen (Consumer Protection Cooperation) träder i kraft.

CPC-förordningen om samarbete mellan konsumentskyddsmyndigheterna i Europa trädde i kraft i januari, och syftet med förordningen är att skapa ett täckande och tillräckligt enhetligt konsumentskydd inom hela unionen. CPC-förordningen utvidgade och skärpte möjligheten till ömsesidigt bistånd för de olika medlemsstaternas myndigheter vid gränsöverskridande överträdelser inom konsumentskyddet. Nu får konsumentombudsmannen dessutom tillgång till nya nationella övervakningsmetoder.

– De nya övervakningsmetoderna är välkomna, eftersom konsumentombudsmannens utbud av metoder redan länge har ansetts vara bristfälligt. Utgångspunkten för konsumentombudsmannens verksamhet är fortfarande förhandling med näringsidkarna. Trots att övervakningsmetoderna utvidgas, sköts ärendena även i fortsättningen i första hand genom förhandlingar, berättar direktör Outi Haunio-Rudanko.

En rad nya påföljder tas i bruk

Hittills har konsumentombudsmannen själv kunnat meddela förbud eller ansöka om förbud hos marknadsdomstolen. Dessa metoder kvarstår i sortimentet, men det förbud som konsumentombudsmannen själv meddelar ändras. En central förändring jämfört med tidigare är att förbudet förblir i kraft om inte näringsidkaren för ärendet till marknadsdomstolen för behandling. Förut har förbudet förfallit om näringsidkaren har motsatt sig det.

Tidigare har det i konsumentombudsmannens utbud av metoder inte funnits någon direkt ekonomisk påföljd för brott mot lagen. Den nya förordningen ger konsumentombudsmannen rätt att föreslå att en påföljdsavgift påförs ett företag som bryter mot eller försummar vissa konsumentskyddsbestämmelser. Konsumentombudsmannen kan ansöka om detta hos marknadsdomstolen när företaget uppvisar tydlig likgiltighet eller begår upprepade förseelser.

Dessutom kan konsumentombudsmannen ingripa i digitalt innehåll som tydligt bryter mot konsumentskyddsbestämmelserna bland annat genom att bestämma att det ska avlägsnas från webbplatsen eller från plattformen för sociala medier. Även tillträde till en viss webbplats kan förhindras eller begränsas. Likaså kan konsumentombudsmannen bestämma att konsumenterna ska ges varningstexter på webbplatsen. Syftet med de nya övervakningsmetoderna som hänför sig till nätet är att ingripa i bedrägeriförsök. Dessa metoder kommer att användas i situationer där konsumenternas gemensamma intressen skulle kunna lida allvarlig skada.

Mer omfattande myndighetssamarbete än tidigare i undersökningsbefogenheterna

I och med den nya förordningen utvidgas också konsumentombudsmannens undersökningsbefogenheter i anslutning till övervakningsuppgifterna. I framtiden har konsumentombudsmannen rätt att få mer information om bland annat företagens penningflöden än tidigare. Dessutom kan konsumentombudsmannen utföra inspektioner i näringsidkarens lokaler. Konsumentombudsmannen kan också göra provköp inom ramarna för sin övervakningsuppgift.

I fortsättningen ökar konsumentombudsmannens rätt till information och därigenom intensifieras myndighetssamarbetet, eftersom konsumentombudsmannen i och med den nya förordningen har rätt att få även annan än offentlig information av en annan myndighet. Handräckning kan fås till exempel av polisen.