Konsumentombudsmannens tillsynsuppgifter

Konsumentombudsmannen övervakar att flera lagar och förordningar som har stiftats för att skydda konsumenten iakttas. Konsumentombudsmannen samarbetar också med olika myndigheter både på nationell och internationell nivå.

Konsumentombudsmannen har flera lagstadgade tillsynsuppgifter. Grunden för tillsynsverksamheten utgörs dock av den omfattande allmänna behörighet som konsumentombudsmannen har i egenskap av övervakare av efterlevnaden av konsumentskyddslagen. Denna tillsynsfullmakt omfattar även sådana affärer mellan konsumenter och näringsidkare för vilka det i en separat lag har tagits in en egen bestämmelse om konsumentombudsmannens tillsyn.

Konsumentombudsmannen har parallell tillsynsbehörighet tillsammans med några särskilda tillsynsmyndigheter. Lagstiftningen innehåller också särskilda skyldigheter som gäller samarbetet mellan myndigheterna.

Nedan finns exempel på bestämmelser och förordningar som konsumentombudsmannen övervakar efterlevnaden av.