Övervakning avslöjade brister i hushållsmaskins- och möbelaffärers reklam för konsumentkrediter

I slutet av 2017 genomförde regionförvaltningsverken och konsumentombudsmannen en gemensam övervakningskampanj för att kontrollera om hushållsmaskins- och möbelaffärer i sin reklam för konsumentkrediter ger den information som konsumentskyddslagen förutsätter. Brister uppdagades såväl i tidnings- och direktreklam som i butiksreklam. Ett missförhållande gällde ett exempelköp för beräkning av fortlöpande kredit, som presenterades i en form som inte var lätt att läsa. Exempelvis kunde kreditens ränta, totalbeloppet av krediten och kreditkostnaden och i vissa fall även den effektiva räntan saknas.

Syftet med den övervakningskampanj som genomfördes i september-november 2017 var att få en helhetsbild av om hushållsmaskins- och möbelaffärernas kreditreklam är lagenlig, och om konsumenten i affären får blanketten ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation” som lagen förutsätter i god tid innan kreditavtalet ingås.

Under kampanjen bedömdes sammanlagt 557 reklamer och regionförvaltningsverken besökte 219 affärer. Brister förekom och kreditförmedlarna fick 71 anmärkningar.

De affärer som agerade som kreditförmedlare försvarade ofta brister i reklamen med att ansvaret för reklamens riktighet vilar på den som finansierar krediten. Konsumentombudsmannen påminner att både finansiären och detaljhandlaren ansvarar för att innehållet i reklamen är korrekt.

I lagen fastställs vilken kreditinformation konsumenten ska ges

I konsumentskyddslagen fastställs vilka uppgifter en kreditgivare ska tillhandahålla i reklam för en konsumentkredit. Om räntan för krediten, någon annan sifferuppgift som beskriver kostnaderna för krediten eller någon annan information om villkoren i kreditavtalet framgår av reklamen, ska dessutom klart, väl synligt och koncist också de andra uppgifterna som lagen kräver uppges i reklamen. Dessa är kreditens effektiva ränta, kreditens ränta och de övriga kreditkostnaderna, kreditbeloppet eller kreditgränsen, kreditavtalets löptid, kontantpriset på nyttigheten och eventuell handpenning, totalbeloppet av krediten och kreditkostnaderna samt antalet avbetalningar. Informationen ska motsvara de kreditvillkor som kreditgivaren normalt erbjuder.

Det är till exempel lagstridigt att skriva denna obligatoriska information med så liten text att den inte kan läsas utan svårighet. All information ska ges i samma sammanhang.

Konsumentskyddslagen förutsätter också att kreditgivaren och kreditförmedlaren i god tid innan ett kreditavtal ingås ger kunden blanketten ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”. På den finns information om bland annat kreditgivaren, krediten som erbjuds, kreditkostnaderna och återbetalningen av krediten och den nyttighet som krediten avser. Syftet med blanketten är att underlätta jämförelsen av krediter och därför måste den ges till konsumenten i god tid innan avtalet ingås och inte till exempel efter att konsumenten har godkänt kreditavtalet.

Konsumentombudsmannen fortsätter att följa upp reklamen för konsumentkrediter i samarbete med regionförvaltningsverken.

Mer information: