Övervakningskampanj: Hushållsmaskins- och möbelaffärer har allt mer genomtänkt marknadsföring av konsumentkredit

Regionförvaltningsverken och konsumentombudsmannen genomförde en gemensam övervakningskampanj i slutet av 2018, där man granskade hur hushållsmaskins- och möbelaffärer ger den information konsumentskyddslagen förutsätter när de erbjuder kredit som betalningssätt. Resultaten visar att printreklamen om krediter har minskat och samtidigt har det skett en klar förbättring av hur informationen läggs fram.

Motsvarande övervakningskampanjer har genomförts sedan 1993. Den här gången granskades sammanlagt 834 printreklamer från hushållsmaskins- och möbelaffärer, och sammanlagt 107 av dem innehöll reklam om olika kreditförmedlare. Det gjordes sammanlagt 37 inspektioner i affärer. Nu konstaterades det för första gången att kreditreklam förekommer väldigt sällan i nationella och lokala tidningar samt gratistidningar. Reklamen var närmast imagereklam eller information om att det finns konsumentkredit, till exempel genom att det stod ”fråga om förmånlig finansiering” eller ”vi ger dig finansiering”, men villkoren för konsumentkrediten nämndes knappast alls. Därför förekom det knappt någon bristfällig reklam.

Sättet uppgifter om kredit presenteras hade förbättrats tydligt jämfört med resultatet för föregående år. I det fåtal reklamer som innehöll mer information om krediten var informationen läslig och vanligtvis placerad på ett ställe. I resultaten för 2017 kunde uppgifterna finnas på olika ställen i reklamen, vilket gjorde det svårt att bilda sig en helhetsbild av vad krediten kostade.

Informationen om krediten ska vara tydlig och heltäckande

Om det i en reklam om konsumentkredit ges en enskild uppgift om krediten, såsom räntan, måste man enligt konsumentskyddslagen på ett klart, väl synligt och koncist sätt även uppge andra viktiga uppgifter om krediten. Dessa är förutom räntan på krediten den effektiva räntan, övriga kreditkostnader, kreditbeloppet eller kreditgränsen, kreditavtalets löptid, kontantpriset på nyttigheten och eventuell handpenning, totalbeloppet av krediten och kreditkostnaderna samt antalet avbetalningar. Informationen ska motsvara de kreditvillkor som kreditgivaren normalt erbjuder. Det är till exempel lagstridigt att skriva denna obligatoriska information med så liten text att den inte kan läsas utan svårighet. All information ska ges i samma sammanhang.

Konsumentskyddslagen förutsätter även att kreditgivaren och kreditförmedlaren i god tid innan ett kreditavtal ingås ger konsumenten blanketten ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”. Den innehåller bland annat uppgifter om kreditgivaren, egenskaperna hos den kredit som erbjuds, kostnaderna och återbetalningen och om den nyttighet som finansieras med kredit. Syftet med blanketten är att underlätta jämförelsen av krediter och därför ska konsumenten få den i god tid innan avtalet ingås och inte till exempel efter det att konsumenten har godkänt kreditavtalet.

Under kampanjen gav regionförvaltningsverken kreditförmedlare råd om att uppge lämna den information lagen förutsätter när någon enskild uppgift saknades. Om det inte räckte till fick kreditförmedlarna en muntlig eller skriftlig anmärkning. Konsumentombudsmannen påminner om att både finansiären och detaljhandeln ansvarar för att reklamen är riktig. Konsumentombudsmannen fortsätter att följa upp reklamen för konsumentkrediter i samarbete med regionförvaltningsverken.