Parkeringsföretagens verksamhetsmetoder orsakar problem – konsumentombudsmannen krävde åtgärder av ParkkiPate och Finnpark

Många konsumenter stöter på problem med parkeringsföretag, vilket också syns i anmälningarna till konsumentombudsmannen och KKV:s konsumentrådgivning. Utifrån anmälningarna har konsumentombudsmannen utrett två parkeringsföretags digitala verksamhetsmetoder närmare och krävt ändringar i dem. ParkkiPate har lovat att förbättra behandlingen av reklamationer och Finnpark har lovat åtgärda problemen med applikationen Moovy på det sätt som konsumentombudsmannen kräver.

Problemen med ParkkiPate har särskilt gällt reklamationer som gjorts angående övervakningsavgifter, som företaget i regel har besvarat med ett standardsvar. Konsumenterna har därför inte fått information om detaljerna i sitt ärende eller om sina rättigheter och skyldigheter. Konsumentombudsmannen betonade att ParkkiPate är skyldig att noggrant sätta sig in i varje reklamation som inkommer. Användningen av standardsvar får inte leda till att konsumenten blir utan ett individuellt och motiverat svar.

”Ett företag får inte åsidosätta reklamationer genom att bara skicka allmänna standardsvar. Konsumenten har alltid rätt att göra en reklamation och få ett svar där man har beaktat påståendena i reklamationen och bedömt deras betydelse med tanke på betalningsskyldigheten.”

konsumentombudsman Katri Väänänen

Konsumentombudsmannen krävde också att ParkkiPate ser till att ha tillgång till aktuell information om eventuella störningar i samarbetspartnernas applikationer och tjänster som påverkar betalningen av parkeringsavgiften. ParkkiPate kontrollerar parkeringsavgifterna via ett gränssnitt och kan därför också upptäcka störningar och på eget initiativ beakta vilken inverkan de har på huruvida övervakningsavgifter är befogade. Om en konsument hänvisar till problem med användningen av en parkeringsapplikation, ska ParkkiPate aktivt utreda saken tillsammans med sin samarbetspartner.

Finnparks applikation Moovy har orsakat överraskande avgifter

Parkering i parkeringshus med hjälp av Finnparks applikation Moovy fungerar med automatisk kameraidentifiering av registreringsskylten. Parkeringsavgiften debiteras i efterhand på det betalkort som kopplats till appen.

Serviceavgiften för Moovy har kommit som en överraskning för flera konsumenter, eftersom prisinformationen har funnits på Moovys webbplats och inte i applikationen i samband med att den tas i bruk. Dessutom har det varit svårt för många att hantera applikationen och avsluta användningen av den. En del användare har till exempel försökt avsluta användningen genom att ta bort appen från sin apparat, vilket ändå inte har hindrat den automatiska kameraidentifieringen av registreringsskylten och debitering av parkeringsavgifter. Extra debiteringar har också uppstått när föraren av ett fordon som lagts till i applikationen skulle ha velat betala för parkeringen i fråga i en parkeringsautomat, eftersom detta skulle ha förutsatt att till exempel kameraidentifieringen stängs av i applikationen.

”Avgiftsbelagda tjänster får inte aktiveras med för låg tröskel, till exempel till följd av ett misstag i användningen av applikationen. När tjänsterna planeras måste man beakta konsumenternas verkliga beteende och tydligt informera om bland annat applikationens väsentliga funktionsprinciper och eventuella risker.”

konsumentombudsman Katri Väänänen

Konsumentombudsmannen förutsatte att Finnpark i sin framtida verksamhet informerar om serviceavgiften för Moovy i applikationen redan innan tjänsten tas i bruk. Även annan väsentlig information, såsom konsumentens skyldighet att hålla sina uppgifter uppdaterade, ska ges tydligt, begripligt och i rätt tid. Dessutom ska Finnpark precisera anvisningarna för hur man avslutar användningen av Moovy och säkerställa att konsumenter inte oavsiktligt använder tjänsten för att betala för parkering.

Både ParkkiPate och Finnpark förband sig att genomföra de åtgärder som konsumentombudsmannen krävde.