Privat parkeringsövervakning

Om du parkerar på ett privat område i strid med villkoren kan du få en privaträttslig övervakningsavgift. En förutsättning för uppbörden av avgiften är att parkeringsvillkoren och påföljderna anges tydligt på skyltar på området. Om du anser att övervakningsavgiften är obefogad ska du göra en reklamation.

Du har rätt att låta bli att betala avgiften tills reklamationen har behandlats. En indrivningsbyrå som företaget anlitar får inte heller kräva in skulden innan reklamationen har behandlats.

Övervakningsavgiften grundar sig på ett avtal

Den privaträttsliga övervakningsavgiften grundar sig på ett avtal och är inte samma sak som en felparkeringsavgift som en myndighet (kommunal parkeringsövervakning och polisen) påfört.

Även om det inte finns någon uttrycklig lagstiftning om privat parkeringsövervakning har du en avtalsenlig skyldighet att betala en övervakningsavgift för parkering som strider mot villkoren.

Avtalet uppstår genom att du parkerar bilen och du innan parkeringen fått tillräcklig information om avtalet och dess villkor. En förutsättning för uppbörden av övervakningsavgiften är att området har varit tydligt markerat med skyltar där följande framgår:

 •  parkeringsvillkor på området
 • påföljd vid överträdelse mot parkeringsvillkoren
 • att du förbinder dig till villkoren genom att parkera.

Du kan kräva att den övervakningsavgift du fått återkallas om  

 • Den instans som kräver betalning har till uppgift att påvisa att bilen var parkerad i strid med villkoren. Om parkeringsvillkoren förutsätter att en parkeringsskiva läggs fram är en övervakningsavgift för försummelse att använda en sådan i allmänhet befogad. Detsamma gäller situationer där parkeringstillstånd eller parkeringsbiljett enligt villkoren ska vara synliga i bilen.

 • Till exempel om de parkeringsregler som ska följas på området och påföljderna vid överträdelser av dem inte var tydligt synliga på parkeringsområdet. Du kan inte åberopa att du inte har läst parkeringsvillkoren för området.

 • Parkeringsavtalet ingås av den person som kör bilen, inte av bilen. Att äga bilen är inte en grund för betalningsskyldighet. Bolaget som kräver betalning ska i regel kunna påvisa avtalsparten, dvs. bilföraren. Om du bestrider din betalningsskyldighet på denna grund och övervakningsbolaget för ärendet till domstol, ska du också för din egen del vara beredd att bevisa att du inte själv har parkerat bilen.

 • Om du bara har gjort ett litet fel, till exempel använt fel områdesnummer av misstag när du betalat parkeringsavgiften med hjälp av en parkeringsapplikation eller skrivit ett litet skrivfel i anmälan av registernumret, kan det vara oskäligt att påföra en övervakningsavgift.

  Om du trots felet har uppfyllt din huvudförpliktelse, dvs. betalat för parkeringen till rätt leverantör av parkeringstjänster och avgiften senare kan kopplas till bilen som du parkerat, kan du kräva att övervakningsavgiften återkallas. Om parkeringsavgiften har gått till fel instans eller om avgiften inte kan kopplas till din bil i efterhand (du har till exempel meddelat ett registernummer som tillhör en annan bil), lönar det sig inte att bestrida övervakningsavgiften.

 • Om du anser att en övervakningsavgift är obefogad ska du göra en reklamation till företaget som kräver avgiften. Du har rätt att låta bli att betala avgiften tills reklamationen har behandlats. Om reklamationen avslås har du rätt att få en tydlig motivering till beslutet.

  En indrivningsbyrå som företaget anlitar får inte heller kräva in skulden innan reklamationen har behandlats. Om företaget vidtar inkassoåtgärder innan det har klarlagts att avgiften är befogad ska du göra en reklamation både till företaget och till den indrivningsbyrå som företaget anlitar.

 • Om ärendet inte kan avgöras med företaget, kan du kontakta konsumentrådgivningen och vid behov senare föra ärendet till konsumenttvistenämnden för behandling.

  Observera att konsumentrådgivningen och konsumenttvistenämnden endast kan behandla en tvist om privat parkeringsövervakning om

  • parkeringen har varit avgiftsbelagd eller
  • den har haft varit förknippad med anskaffning av en konsumtionsnyttighet
   • du har till exempel i samband med att du besökt ett köpcentrum parkerat på köpcentrets kundparkering

  Konsumentrådgivningen kan inte hjälpa dig med en tvist om en övervakningsavgift och du kan inte föra tvisten till konsumenttvistenämnden om du har parkerat bilen till exempel

  •  på ett privat bostadsaktiebolags gårdsplan (även om du har ett parkeringstillstånd baserat på boende)
  • på en kommunal hälsovårdscentrals, ett biblioteks eller annan offentlig tjänsteleverantörs område
  • det har varit fråga om parkering för anställda

  Konsumentmyndigheterna behandlar inte heller tvister om felparkeringsavgifter som påförts av den kommunala parkeringsövervakningen eller polisen.

  Konsumentrådgivning