Personer som tagit snabbkredit har stora betalningssvårigheter jämfört med andra gäldenärer

Snabbkrediter och problem i anslutning till dem har diskuterats i offentligheten i flera år, men det har inte funnits några exakta uppgifter om hur vanliga de är. Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) rapport preciserar nu helhetsbilden av omfattningen och kvaliteten på problemen med snabbkrediter. Endast cirka 1-2 procent av den vuxna befolkningen tar snabbkrediter varje år, men de upplever mer betalningssvårigheter än de som tagit andra lån. Problemen hopar sig hos personer i utsatt situation som utöver snabbkredit också har tagit något annat lån.

Snabbkrediter är konsumtionskrediter utan säkerhet till ett högt pris som företag utanför de traditionella bankerna beviljar via nätet eller mobilt. KKV har i samarbete med Helsingfors universitet parallellt granskat fem enkätundersökningar om snabbkrediter och utifrån dem bedömt hur vanligt det är med både snabbkrediter och dithörande problem. Materialet ger en enhetlig bild av att cirka 1-2 procent av den vuxna befolkningen årligen tar snabbkredit. Även om andelen i procent är liten innebär den på årsnivå flera tiotusen konsumenter. Dessutom har hela 8,4 procent av den vuxna befolkningen i något skede av sitt liv tagit snabbkredit.

Enligt materialet tar personer under 35 år, mindre utbildade, arbetslösa, låginkomsttagare, ensamboende och män snabbkredit oftare än andra. Problemen med snabbkredit drabbar särskilt sårbara konsumenter. Sårbarheten kan öka till exempel av stora livsförändringar, såsom skilsmässa eller arbetslöshet samt bristfälliga kunskaper i ekonomi och livskompetens.

Personer som tagit snabbkredit upplever betalningssvårigheter oftare än andra

Enligt KKV:s rapport är betalningssvårigheter mångfaldigt vanligare bland konsumenter som tagit snabbkredit än bland personer som har andra skulder. Av dem som tagit snabbkredit hade 32-45 procent upplevt olika betalningssvårigheter, 45 procent hade svårigheter att amortera lånet och 35 procent uppgav att de tagit ny kredit för att sköta lånet. Däremot hade 2,6-9 procent av de personer som hade annat lån än snabbkredit upplevt betalningssvårigheter, 6,6 procent hade svårigheter att amortera lånet och endast 2,6 procent hade tagit ny kredit för att betala lånet.

”Det är oroväckande att observera att betalningssvårigheter är mångdubbelt vanligare bland konsumenter som tagit snabbkredit än bland dem som har andra skulder”, konstaterar doktorand Jussipekka Salo vid Helsingfors universitet.

Av dem som tog snabbkredit urskilde sig personer som förutom snabbkredit även hade andra lån. De upplevde oftare problem med amorteringen av lånet och överenskom om ändringar i återbetalningstidtabellen oftare än de som endast hade snabbkredit.

Förutom ekonomiska problem även sociala problem med snabbkredit

Det är känt i den tidigare undersökningen att snabbkredit inte bara är kopplat till betalningsproblem utan också till olika beroenden, marginalisering och allmän utsatthet. För att förebygga betalningssvårigheter vore det skäl att vid sidan av enskilda personers ekonomiska förluster också fundera över snabbkrediternas större samhälleliga konsekvenser. KKV önskar att de uppgifter som samlats in i rapporten utnyttjas i regleringsprojekt som gäller krediter och minskning av skuldproblem, såsom vid ändring av lagstiftningen av konsumtionskrediter och vid beredningen av ett positivt kreditupplysningsregister.

”Vid bedömning av snabbkrediternas effekter har vi hittills varit tvungna att nöja oss med ett förvånansvärt svagt kunskapsunderlag, även om vi är oroliga för överskuldsättning. Vår utredning preciserar bilden av hur vanligt det är med snabbkredit och betalningssvårigheter i anslutning till dem. I fortsättningen är också ett positivt kreditupplysningsregister viktigt med tanke på kunskapsbaserat beslutsfattande, men endast om det utnyttjas genuint, säger KKV:s forskningsdirektör Tuulia Hakola-Uusitalo.

Mer information:

Ledande sakkunnig Katja Järvelä, tfn 029 505 3654
Ledande sakkunnig Mika Saastamoinen, tfn 029 505 3652
fornamn.efternamn@kkv.fi

Doktorand Jussipekka Salo, tfn 040 7524561
fornamn.efternamn@helsinki.fi