Rapport om grå ekonomi och upphandlingar: bekämpning av korruption kräver god upphandlingskompetens

Offentliga upphandlingar är beklagligt ofta förknippade med olika slags företeelser inom grå ekonomi, till exempel korruption och karteller. I rapporten Grå ekonomi och upphandlingar som offentliggörs i dag sammanställs metoder som kan användas för att förebygga dessa former av missbruk. Rapporten som samordnats av justitieministeriet är en del av åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet som utarbetats för åren 2016–2020.

Det är viktigt att förebygga företeelser inom grå ekonomi som är förknippade med offentliga upphandlingar redan med anledning av upphandlingarnas stora volym. I Finland upphandlas varor och tjänster med offentliga medel för cirka 30–35 miljarder euro per år. Upphandlingarnas andel av bruttonationalprodukten är således ungefär en femtedel.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har varit med och utarbetat en rapport om hur grå ekonomi i offentliga upphandlingar kan bekämpas. Enligt arbetsgruppens bedömning är ett av de effektivaste sätten att stärka kunnandet hos anställda i organisationer och inom intern revision genom att ge dem utbildning i riskerna med företeelser inom grå ekonomi. Genom att göra upphandlingarna mer professionella skulle också möjligheterna till medvetet missbruk kunna minskas. De upphandlande enheterna borde dessutom ha etiska förhållningsregler som gäller upphandlingar.

Grå ekonomi kan förebyggas även genom att göra användningen av offentliga medel genomskinligare och öka uppföljningen av användningen av medlen. Arbetsgruppen föreslår att det föreskrivs i lag att alla kommuner är skyldiga att ordna intern revision som en del av den interna kontrollen. För närvarande utnyttjar endast en del av kommunerna i Finland intern revision.

Arbetsgruppen rekommenderar också att de offentliga upphandlande enheterna tar i bruk ett avtalsregister. Upphandlande enheter och organisationer som använder offentliga medel borde dessutom ha kanaler som skulle kunna användas för att anonymt anmäla grå ekonomi samt oetiska och lagstridiga förfaranden och händelser.

Risken för korruption kan också öka av bindningarna mellan beslutsfattarna och de förtroendevalda i offentliga sektorn och företag som tillhandahåller tjänster och produkter samt av att beslut om upphandlingar fattas av tjänstemän som har dubbelroll. Om en tjänsteman som fattar kommunala beslut är ansvarig person i kommunens dottersammanslutning kan detta leda till att en statlig eller kommunal tjänsteman övervakar sig själv och vid en intressekonflikt finns det en risk för att ärendet inte behandlas opartiskt. Arbetsgruppen rekommenderar därför att kommunerna säkerställer att det inte uppstår dubbelroller.

I rapporten nämns också att användningen av offentliga medel i den offentliga förvaltningens verksamhet som utövas av bolag inte till alla delar är tillräckligt öppen, väl övervakad och reglerad för närvarande.  För att förebygga eventuellt missbruk av användningen av offentliga medel borde en separat utredning om verksamheten som gäller bolagisering av offentlig verksamhet göras.

Arbetsgruppen föreslår också förbättringar av tillgången på uppgifter som gäller offentliga upphandlingar och anbudsgivare. För att reda ut misstankar om missbruk är det viktigt att tillsynsmyndigheterna kan utnyttja informationen effektivt och i stor omfattning. I rapporten ges också förslag på hur den administrativa bördan som orsakas av utredningen av grunderna för uteslutning av anbudsgivare ska kunna minskas.

Rapporten Grå ekonomi och upphandlingar (på finska)

Läs mer:

Mer information:

Chefen för kartellövervakning Antti Norkela, tfn 029 505 3345