Researrangören Matka Eura Oy i konkurs – Anvisningar till konsumenterna om ersättningsansökan

Matka Eura Oy har försatts i konkurs den 29 januari 2013. Företaget har en säkerhet hos Konkurrens- och konsumentverket för eventuell konkurs, från vilken ersättning för paketresor betalas ut.

Med paketresa avses en kombination av två eller flera resetjänster som säljs till ett gemensamt pris. Det går att ansöka om ersättning för paketresor från den säkerhet som Konkurrens- och konsumentverket förfogar över för följande utlägg:

  • Resenärernas returtransporter samt inkvartering på destinationsorten fram till returtransporten, såvida resan inkluderade inkvartering.
  • Förskottsbetalningar som resenärerna erlagt och den del av resan som inte utnyttjats på grund av att resan avbrutits.
  • För konsumenternas del de presentkort mot vederlag som berättigar till köp av paketresa.
  • Om kunden har betalat för den inkvartering som ingår i paketresan igen, ersätter säkerheten hotellinkvartering enligt det ursprungliga avtalet.

Anvisningar till konsumenter som har köpt en paketresa

Om du har betalat en del av eller hela resan med kreditkort kan du också ta kontakt med kreditgivaren. Om du ansöker om ersättning från kreditbolaget, kan du inte längre ansöka om ersättning från Konkurrens- och konsumentverkets säkerhet.

Om du har betalat direkt till Matka Eura Oy, skicka ersättningsansökan till Konkurrens- och konsumentverket.

Ersättningsansökningar kan beställas på telefonnummer 029 505 3006/paketresebevakning.

Blanketterna kan inte skickas via e-post, eftersom ansökan kräver underskrift.

Till ansökan måste också bifogas:

  • Presentkort i original
  • Intyg över betalning i original eller som bestyrkt kopia. Om resan har betalats i webbanken räknas utskrivet kvitto och kopia på kontoutdraget som intyg.
  • Orderbekräftelse eller annat resedokument av vilket framgår deltagarnas namn och resans karaktär.
  • Om du har erhållit flygbiljetterna för resan ska de också bifogas i original till ansökan.

Blanketterna skickas till adressen Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors.

Från säkerheten ersätts inte till exempel ekonomiska förluster på grund av förlorad arbetstid, reseförsäkringar, kostnader till följd av vaccinationer, ersättning för grämelse som uppstått till följd av en förstörd semester och inte heller utfärdspaket som köpts på resedestinationen. Dessa ersättningar kan man ansöka om från näringsidkaren, vid behov via domstol. Från säkerheten ersätts inte heller resor där betalaren utgörs av ett företag, inte heller presentkort utan vederlag, dvs. presentkort som har utdelats i reklamsyfte.

Ersättningsansökningarna ska vara Konsument- och konkurrensverket tillhanda senast den 30 april 2013 kl. 16.15. Besluten om ersättningar kan inte börja fattas förrän efter det.

Anvisningar till konsumenter som inte har köpt en paketresa (t.ex. endast inkvartering)

Om du har köpt enbart inkvartering eller en annan separat resetjänst av Matka Eura Oy, beror ersättningsansökan på resans betalningssätt.

  • Om du har betalat med kreditkort, skicka begäran om rättelse till kreditbolaget. Kunder som har betalat med kreditkort har rätt att avstå från att betala fakturan. Om du redan har betalat fakturan har du rätt att få tillbaka pengarna från det kreditbolag som har finansierat köpet.
  • Om du har betalat resan på annat sätt, exempelvis kontant, kontakta näringsidkaren och ansök vid behov om ersättning via domstol.