Teosto ändrade sin prissättningsmodell för audiovisuellt innehåll – inget behov för KKV att fortsätta utredningen

Enligt bedömningen från Konkurrens- och konsumentverket (KKV) kan Teostos prissättningspraxis ha kunnat diskriminera leverantörer av avgiftsbelagda strömningstjänster i förhållande till leverantörer av traditionella betal-tv-tjänster. Teosto har dock ändrat sin prissättningsmodell och förändringen kan ses som ett steg i rätt riktning. Det finns inte orsak att fortsätta utredningen vad gäller detta.

I juli 2015 lämnade MTV Sisällöt Oy in en begäran om åtgärd till KKV gällande Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto rf:s verksamhet. MTV misstänkte att Teosto hade missbrukat sin dominerande marknadsställning genom sin prissättning på musikroyalties för audiovisuella innehållstjänster.

Enligt KKV:s utredningar har Teostos prissättning inte varit teknikneutral, utan leverantörer som konkurrerar med varandra har haft olika prislistor. Enligt KKV:s bedömning har en sådan prissättningsmodell kunnat leda till snedvriden konkurrens.

Under KKV:s utredning har Teosto ändrat sin prissättningspraxis och tagit nya prislistor i bruk sedan början av 2017. De nya prislistorna behandlar traditionella och nya distributionssätt för audiovisuellt innehåll på ett jämlikt sätt. Det finns dock fortfarande två olika prislistor – en för avgiftsfria tjänster och en för avgiftsbelagda tjänster.

Den förnyelse som Teosto har gjort kan anses vara ett steg i rätt riktning vad gäller teknikneutraliteten. Hur prissättningsmodellen tillämpas i praktiken visar om Teostos avtalsvillkor eller andra förfaranden i fortsättningen leder till uppenbar oskälig prissättning eller diskriminering av kunder. Det finns inte orsak att fortsätta utredningen vad gäller detta, men KKV kan bedöma ärendet på nytt om det i framtiden framkommer tecken på att Teostos avtalsvillkor eller andra förfaranden ger betydande konsekvenser som strider mot konkurrenslagen.