Tingsrätten: HRT ska betala konsument ersättning för försenade lokaltåg

Konsumentombudsmannen har i Helsingfors tingsrätt biträtt en konsument, som av Helsingforsregionens trafik (HRT) yrkade på en prissänkning för årsbiljetten på grund av att lokaltågen försenat sig. Enligt tingsrättens beslut ska HRT ge en prissänkning på 10 euro.

Tvisten gällde lokaltåg som försenade sig på grund av svåra väderleksförhållanden i januari–februari 2010. Konsumenten hade HRT:s årsbiljett som gav konsumenten rätt att åka med lokaltåg och biljetten gällde under den aktuella tiden.  Konsumenten yrkade på kompensation för att tågen försenade sig. HRT vägrade betala kompensation med hänvisning till att konsumenten i stället för tåg kunde ha anlitat busstrafik som ordnades av HRT.

Konsumenten förde ärendet till konsumenttvistenämnden. Nämnden konstaterade att tjänsten inte motsvarade det som konsumenten hade rätt att förvänta sig och rekommenderade en prissänkning med 10 euro. HRT följde inte nämndens rekommendation.

Eftersom frågan om HRT:s ersättningsskyldighet principiellt var viktig och eftersom HRT inte följde nämndens rekommendation, biträdde konsumentombudsmannen konsumenten i Helsingfors tingsrätt. Behandlingen av ärendet i tingsrätten inleddes i början av 2013.

Helsingfors tingsrätt förpliktade i sitt beslut 15.5.2015 HRT att ge konsumenten en prissänkning på 10 euro. Tingsrätten konstaterade i sina motiveringar att det i de avtalsenliga prestationerna funnits väsentliga brister. Trots att man inte kan anse att förseningarna beror på HRT, så ansvarar HRT ändå för de tjänster bolaget erbjuder. Tingsrätten ansåg att den yrkade prissänkningen var skälig. HRT har inte inom den utsatta tiden senast den 22 maj meddelat sitt missnöje över beslutet, därmed har domen vunnit laga kraft.

Konsumentombudsmannen har 2011 med VR, ifråga om förseningar under vintern, kommit överens om ett ersättningssystem som fortfarande tillämpas inom huvudstadsregionens lokaltrafik. HRT vägrade då betala för förseningar, med hänvisning bl.a. till att passagerare kunde ha anlitat andra trafiktjänster som HRT erbjuder, t.ex. bussar.

Mer information på KKV:s nätsidor
Fördröjd tågresa