Ändringar i upphandlingslagen – KKV:s tillsynsmöjligheter förbättras

Möjligheterna för Konkurrens- och konsumentverket (KKV) att utöva tillsyn över upphandlingar för att upptäcka och ingripa i olaglig direktupphandling förbättras. KKV:s tidsmässiga behörighet att göra en framställning om påbud vid olagliga direktupphandlingar utvidgades från sex till 12 månader. Ändringen träder i kraft den 1.6.2024.

KKV övervakar att lagen om offentlig upphandling och koncession efterlevs. Verket kan i fortsättningen göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljder för olaglig direktupphandling inom 12 månader från det att upphandlingskontraktet har ingåtts.

Verkets utredningsåtgärder avbryter preskriptionstiden, varefter en ny preskriptionstid börjar löpa. I praktiken innebär detta att verket ska inleda utredningen av upphandlingsärendet senast inom ett år från det att upphandlingskontraktet har ingåtts, och utredningsarbetet får pågå i högst 12 månader.

Den tidigare tidsfristen var sex månader, men den visade sig vara för kort för tillsynsarbetet. Information om olagliga direktupphandlingar fås ofta med fördröjning. Att tidsfristen var otillräcklig var särskilt tydligt i situationer där den upphandlande enheten försummade avtalshanteringen i samband med upphandlingar och även i övrigt hade omfattande brister i efterlevnaden av upphandlingslagen.

"Genom lagändringen säkerställs att KKV effektivare än tidigare kan ingripa i de mest allvarliga brotten mot lagen om offentlig upphandling och koncession."

Forskninschef Elisa Haatainen

Samtidigt gjordes tekniska korrigeringar och kompletteringar i lagen om offentlig upphandling och koncession och i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, som säkerställer att lagarna är tydliga och kompatibla med EU-lagstiftningen.

Ytterligare information 

Elisa Haatainen

Forskningschef