I tillsynen över upphandlingar betonades ifjol upphandlingar hos anknutna enheter och upphandlingar av social- och hälsovårdstjänster

I tillsynen över offentliga upphandlingar syntes även de upphandlingar hos anknutna enheter som var väl synliga i offentligheten 2023. Inom branscherna betonades i synnerhet upphandlingar inom social- och hälsovården samt byggande. Uppgifterna framgår av Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) rapport.

KKV har övervakat efterlevnaden av upphandlingslagstiftningen sedan 2017. Tillsynens uppgift är att säkerställa att de centrala principerna med tanke på det allmänna intresset och en effektiv användning av offentliga medel, såsom öppenhet och icke-diskriminering, genomförs i de offentliga upphandlingarna.

Flera upphandlingar hos anknutna enheter har behandlats

Upphandlingar hos anknutna enheter, dvs. in-house-upphandlingar, framhävdes i fjol i ämbetsverkets tillsynsverksamhet. KKV gjorde under året två framställningar till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljder i fall där den upphandlande enheten hade gjort en upphandling hos ett bolag som den anser vara en anknuten enhet. KKV ansåg i sina båda framställningar att den upphandlande enheten inte hade det bestämmande inflytande som ställningen som anknuten enhet förutsätter, vilket ledde till att det var fråga om en direktupphandling som gjorts utan grund enligt upphandlingslagen.

I mars gav marknadsdomstolen ett avgörande i ett annat ärende som gällde bedömning av ställningen som anknuten enhet. Marknadsdomstolen ansåg i sitt avgörande att Sarastia inte var en anknuten enhet till Vanda och Kervo välfärdsområde, eftersom välfärdsområdet inte ens tillsammans med andra upphandlande enheter hade något verkligt bestämmande inflytande i bolaget. Tjänsterna kunde således inte anskaffas utan konkurrensutsättning.

Social- och hälsovårdssektorn betonades i tillsynen

I de kontakter som ämbetsverket fick och i anhängiggjorda fall betonades liksom tidigare år upphandlingar inom social- och hälsovården. Dessutom lyftes byggande och tillhörande planering fram som en ny bransch 2023. Enligt KKV:s bedömning påverkades betoningen av upphandlingar inom dessa branscher av aktörernas egen aktivitet samt av att upphandlingarna ofta har ett betydande värde.

Välfärdsområdena som inledde sin verksamhet i början av 2022 är betydande offentliga upphandlare. I fjol utredde verket sammanlagt tio ärenden som gällde välfärdsområdenas upphandlingar. KKV och Skatteförvaltningen inledde också 2023 en besöksrunda i välfärdsområdena med syftet är att öka regionernas medvetenhet om riskerna för grå ekonomi och metoder för att bekämpa den. Även de som övervakar upphandlingarna deltar i mötena för att berätta om tillsynsfunktionen och de mest typiska problemen i anslutning till direktupphandlingar.

År 2023 gjorde KKV två framställningar till marknadsdomstolen om påförande av påföljdsavgifter för olaglig direktupphandling. Dessutom gav verket administrativ styrning till upphandlande enheter i fyra ärenden. Myndighetens framställningar till marknadsdomstolen och beslut om administrativ styrning hittas på KKV:s webbplats.

Rapportering om resultaten av tillsynen över offentlig upphandling 2023 (på finska)