Krigssituationen och sanktionerna påverkar tillämpningen av konkurrensreglerna

Det av kommissionen och EU-ländernas nationella konkurrensmyndigheter bildade ECN-nätverket publicerade den 21 mars 2022 ett gemensamt uttalande om tillämpningen av konkurrensrätten under undantagsförhållanden efter Rysslands invasion i Ukraina. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) är en del av ECN-nätverket och KKV följer riktlinjerna i utlåtandet.

Till följd av krig eller sanktioner kan det vara nödvändigt för företag att samarbeta för att bemöta störningar på marknaden. Tillåtna är till exempel arrangemang mellan företag som tryggar anskaffningen, utbudet och distributionen av nyttigheter som det finns knapp tillgång till, eller lindrar allvarliga ekonomiska problem till följd av krissituationen och iakttagandet av EU:s sanktioner.

Konkurrensmyndigheterna ingriper inte i sådana nödvändiga och tillfälliga arrangemang som syftar till att bemöta marknadsstörningar till följd av kriget eller sanktioner. Konkurrens- och konsumentverket kan kontaktas för att få anvisningar om det råder oklarhet om huruvida samarbetet är tillåtet.

I utlåtandet konstateras också att det under undantagsförhållanden är viktigt att trygga tillgången till nödvändiga varor, såsom energi, mat och råvaror till konkurrensmässiga priser, och under förevändning av krisen får inte rättvisa konkurrensförhållanden försämras. Konkurrensmyndigheterna ingriper strikt i verksamhet som syftar till att dra nytta av den nuvarande situationen, till exempel genom kartellarrangemang eller missbruk av dominerande marknadsställning.

Joint statement by the European Competition Network (ECN) on the application of competition law in the context of the war in Ukraine (på engelska)