Köpa ny bil

När du väljer en ny bil ska du fundera på hur den ska användas. Beakta hur drivkraften, serviceprogrammet och garantivillkoren inverkar på driftskostnaderna. Du kan häva ett bilköp om leveransen av bilen fördröjs efter att du har gett säljaren tilläggstid.

Välj en bil som passar dina behov

När du planerar att köpa en bil, fundera på hur du ska använda bilen och vilka egenskaper som är viktigast för dig. Den som köper en ny bil kan påverka bilens utrustning och egenskaper.

Använder du bilen mest för korta dagliga köravstånd eller kör du långa sträckor regelbundet? Bilens drivkraft påverkar till exempel hur långa sträckor man kan köra med bilen utan avbrott.

Särskilt när man skaffar en bil som innehåller ny teknik (t.ex. el-, hybrid- och gasbil) är det skäl att ta reda på om den lämpar sig för ens egna behov.

Vanligtvis beställs en ny bil från fabriken åt dig. Du kan välja vilken utrustning och vilka egenskaper bilen ska ha bland de alternativ som erbjuds. Berätta för bilförsäljaren vad du behöver så att han eller hon kan erbjuda dig lämpliga alternativ. Om den bilmodell du överväger redan finns på marknaden, är det bra att provköra den. Under provkörningen får du bekanta dig med åtminstone en del av bilens egenskaper i praktiken.

Beställnings- och köpeavtal för en ny bil

För en ny bil ingås ett beställningsavtal om bilen beställs från fabriken åt dig. I beställningsavtalet antecknas bilens uppgifter, egenskaper, utrustning, värdet på en eventuell bytesbil och leveranstiden eller den uppskattade leveranstiden för den nya bilen.

Kontrollera uppgifterna i avtalet innan du undertecknar det. Om du ångrar dig och vill avboka din beställning innan bilen har levererats, måste du ersätta säljaren för den skada som avbeställningen orsakar. I standardvillkoren för bilköpet har ersättningen fastställts och summan beror på priset på bilen.

I samband med att bilen överlåts upprättas det egentliga köpeavtalet. Kontrollera att det som avtalats i beställningsavtalet uppfylls.
Du kan också köpa en ny bil direkt i affären, om affären har en bil som passar dig. Då är leveranstiden för bilen kort och ett separat beställningsavtal behöver inte nödvändigtvis ingås.

Bytesbil i samband med bilköp

Om du byter in din nuvarande bil i samband med köp av en ny bil, fastställs värdet på din bil och eventuella andra villkor i avtalet.

Bilaffären kan be dig underteckna en separat blankett med upplysningar om din gamla bil.

Bekanta dig med konsumentens ansvar för en bytesbil 

Garanti vid köp av ny bil

En ny bil har i allmänhet en garanti som beviljats av tillverkaren eller importören. Garantin ska ge köparen bättre rättigheter än felansvaret enligt konsumentskyddslagen. Bilaffären som sålt bilen till dig ansvarar också för garantin om den inte uttryckligen har frånsagt sig detta före köpet.

Genom garantin förbinder sig företaget att under en viss tid ansvara för varans användbarhet eller andra egenskaper. Garantigivaren ansvarar för fel och annat som fastställts i garantin under garantitiden.
Garantitiden, garantins omfattning och villkor varierar beroende på bilmärke.

Garantitiden begränsas i allmänhet antingen tidsmässigt eller enligt antalet kilometer. Garantin börjar löpa från det datum som kommer först av följande:

 • dagen då bilen registreras för första gången
 • första ibruktagningsdagen
 • överlåtelse av fordonet till köparen.

Garantitidens längd och början kan kontrolleras i garantidokumentet.

Garantin upphör när den angivna tiden har löpt ut eller det angivna kilometerantalet har uppnåtts. Garantin upphör enligt det villkor som uppfylls först.

  • För att garantin ska förbli i kraft måste bilen genomgå service enligt serviceprogrammet.
   Bekanta dig i mån av möjlighet med garantivillkoren redan före köpbeslutet och jämför olika bilmärken även när det gäller garantin.
   Information om val av plats för regelbunden service
  • Garantin upphör inte om bilen byter ägare under garantitiden. I garantivillkoren kan det finnas en begränsning enligt vilken garantin upphör om den första köparen under garantitiden överlämnar bilen till en näringsidkare inom bilbranschen och garantigivaren inte har låtit garantitiden fortsätta.
  • Garantin upphör också om ett försäkringsbolag löser in bilen efter en bilolycka.
  • Garantin kan upphöra också om bilens konstruktion eller programmeringen av motorn ändras utan skriftligt tillstånd av garantigivaren. Garantin upphör emellertid inte för de bildelar som inte påverkas av ändringarna.
  • Det kan finnas undantag i garantivillkoren för garantins giltighetstid och upphörande, så det lönar sig att läsa villkoren.

Leveranstid och fördröjd leverans

Bilen överlåts vid en överenskommen tidpunkt. Om överlåtelsen fördröjs på grund av säljaren, ge säljaren skälig tilläggstid för leveransen. Om bilen inte levereras inom tilläggstiden får du häva köpet efter att tilläggstiden löpt ut.

Om det finns ett oöverstigligt hinder (force majeure) från säljarens sida för att överlåta bilen, är säljaren inte skyldig att överlåta fordonet.

Du får häva bilköpet genast om

 • säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för dig
 • eller det inte är fråga om en specialbeställning och du har berättat för säljaren när avtalet ingicks att det är viktigt för dig att bilen överlåts vid en viss tidpunkt.

Om fördröjningen har orsakat dig ekonomisk skada kan du kräva ersättning av säljaren. Skadan måste kunna påvisas. Ersättning beviljas inte för besvär, besvikelse och andra olägenheter som dröjsmålet orsakar och som inte medför kostnader.

Tidpunkt då bilen tas emot

Om du inte tar emot bilen vid den överenskomna tidpunkten har säljaren rätt att häva avtalet en månad efter den meddelade överlåtelsetidpunkten. Säljaren har då rätt till skadestånd. Säljaren har inte hävningsrätt om det finns ett sådant hinder för mottagandet som du inte skäligen kan övervinna.