Fel på en ny bil

Egenskaperna och utrustningen hos en ny bil ska motsvara marknadsföringen och det som har överenskommits i samband med köpet. Ett tekniskt fel på bilen är i allmänhet ett fel som i första hand säljaren ansvarar för. Övriga ansvariga parter är bilens importör och tillverkare.

Exempel på fel på en ny bil

Det är fel på bilen om

 • bilen avviker från det som avtalats i beställnings- och köpeavtalet
 • bilen inte motsvarar den normala kvalitet som allmänt förväntas av bilmodellen i fråga. Ett sådant fel gäller inte nödvändigtvis bara en enskild bil, utan kan också förekomma i en hel serie bilar
 • det uppstår ett tekniskt fel på bilen som inte beror på något användaren ansvarar för eller på normalt slitage
 • bilen till sin hållbarhet eller i övrigt inte motsvarar det som konsumenten har grundad anledning att förutsätta av bilen
 • ett fel som omfattas av garantin framkommer under garantitiden.
 • Ett tekniskt fel på en ny bil är i allmänhet ett i lagen avsett fel

  Exempel på tekniska fel:

  • störningar i bilens elektronik eller datateknik
  • störningar i motorns funktion: stängs av under körning, ojämn drift
  • varningslampor tänds men inget fel hittas
  • automatväxlingen fungerar inte som den ska
  • problem med batterierna i el- och hybridbilar
  • en bildel går sönder utan att det beror på normalt slitage, felaktig användning eller en olycka.
 • Bilar skiljer sig åt när det kommer till pris, standard, utrustning och kvalitet. Du har rätt att förvänta dig normal användbarhet och saklig kvalitet av bilen.

  Vad man kan förvänta sig av en bil påverkas av priset, informationen som getts om bilen före köpet samt uppfattningen som skapats i marknadsföringen och i samband med köpet. Du kan förvänta dig mer av en dyr modell som marknadsförs som en fantastisk bil än du kan av en förmånlig basmodell.

  Gränsen mellan vad som är en defekt på bilen och vad som är en egenskap är inte alltid tydlig. Bilen kan också ha egenskaper som upplevs som obekväma men som ändå inte är fel. Till exempel kan däckljudets styrka variera beroende på hurdana däck bilen har och hurdana vägytor den körs på. Det är dock inte nödvändigtvis fråga om ett fel.

  Om det är fråga om en sådan egenskap som avviker från andra motsvarande bilmodeller, ska detta meddelas redan i samband med köpet. Exempel: Bilen lämpar sig inte för långa sträckor vintertid eftersom den saknar egenskapen snabbladdning.

  En egenskap hos bilen får dock inte störa eller förhindra normal användning av bilen eller försämra trafiksäkerheten. Huruvida det är fråga om en egenskap eller en defekt bedöms utifrån konsumentens motiverade förväntningar, bland annat utifrån den information som erhålls i samband med bilköpet och å andra sidan utifrån vad konsumenter i allmänhet kan förvänta sig av egenskaperna hos en motsvarande bil.

 • Den nya bilen ska motsvara det som avtalats i samband med köpet. Om bilen saknar utrustning eller en funktion som borde ha funnits enligt köpebrevet, säljarens broschyr eller annat marknadsföringsmaterial, är det fråga om ett fel. Utrustningen eller funktionen som saknas kan vara fabriksutrustning eller en eftermonterad tilläggsfunktion eller tilläggsutrustning.

  Utöver de uppgifter som säljaren lämnat vid köpet kan du åberopa det tidigare försäljningsledet, till exempel de uppgifter som importören eller tillverkaren lämnat om ett fordon som är avsett för den finska marknaden.

  Ett undantag är situationer där säljaren vid tidpunkten för köpet tydligt har meddelat att de produktuppgifter som importören eller tillverkaren har uppgett avviker från uppgifterna om bilen som är föremål för köpet. Sådana uppgifter kan finnas till exempel på importörens eller tillverkarens egna webbplatser.

Under garantitiden ansvarar säljaren för fel på den nya bilen

Under garantitiden ansvarar säljaren för fel på bilen både med stöd av den givna garantin och bestämmelserna om fel i konsumentskyddslagen. Säljaren ansvarar också för tillverkarens eller importörens garanti, om han eller hon inte uttryckligen har frånsagt sig detta före köpet.

Garantigivaren är skyldig att på egen bekostnad åtgärda fel som uppkommit under garantitiden. Garantigivaren har rätt att välja reparationsplats.

Reparationsskyldighet föreligger inte om garantigivaren kan påvisa att felet sannolikt beror på köparen, till exempel

 • bilen har använts fel
 • köparen har försummat att låta bilen genomgå service enligt tillverkarens serviceanvisningar
 • bilen har utsatts för yttre skada eller olycksfall.

Ostajalta ei voi takuuaikana periä maksua vian selvittämiseen liittyvistä toimenpiteistä. Ostaja voi joutua korvaamaan vian selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, jos ostaja on itse aiheuttanut vian tai auto on vaurioitunut ulkopuolisen syyn takia esimerkiksi kolarissa ja ostajan olisi pitänyt olla tästä selvillä.

Säljarens felansvar upphör inte när garantitiden löper ut

Efter garantitiden och i fråga om de delar av bilen som inte omfattas av garantin ska köparen kunna bevisa förekomsten av ett fel som säljaren ansvarar för.

Det finns ingen lagstadgad tidsgräns för säljarens felansvar, utan säljarens ansvarstid bestäms utifrån bilens eller den enskilda delens förväntade livslängd. Felansvaret upphör inte när garantitiden löper ut. Till exempel vid betydande skador på motorn eller växlarna kan det vara fråga om ett fel som säljaren ansvarar för ännu flera år efter köpet.

Om säljaren har letat efter fel och bilen visar sig vara felfri efter felsökningen, kan företaget vanligen uppbära en skälig avgift för felsökningen av köparen, om detta har avtalats på förhand.

Vad ska jag göra om problem uppstår med den nya bilen?

Sluta använda bilen om felet verkar vara sådant att det kan förvärra felet eller orsaka ytterligare skador om du fortsätter använda den. Fråga vid behov av en expert på bilteknik om du kan köra bilen. Du kan förlora din rätt till gottgörelse eller få lägre ersättning om du har gjort något som orsakat ytterligare skador.

 • Affären ansvarar i första hand för fel på en ny bil. Säljaren kan inte förutsätta att köparen ska avtala om reparation eller annan gottgörelse med importören och garantiservicen. Om köparen så vill kan han eller hon emellertid också rikta sitt klagomål till importören eller tillverkaren. I allmänhet lönar det sig att rikta kraven till importören som representerar tillverkaren.

  Det rekommenderas att avtalsparten, dvs. säljaren, är medveten om bilens fel och hur reparationen framskrider, även om importören ansvarar för reparationerna. Om avhjälpandet av felet drar ut på tiden är det bäst att till exempel rikta ett yrkande om hävning av köpet till säljaren.

  Tillverkaren och importören ansvarar inte för fel som har uppstått oberoende av dem efter att bilen har överlämnats till återförsäljaren. De ansvarar exempelvis inte för fel som har uppstått för att säljaren har lämnat felaktig information eller för att bilen har underhållits eller reparerats på fel sätt.

 • När du upptäcker eller misstänker ett fel på din bil ska du så snart som möjligt meddela säljaren och under garantitiden även den part som anvisats i garantivillkoren.

  • Enligt lagen ska säljaren underrättas om felet inom skälig tid från det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.
  • Reklamationstiden är dock alltid minst två månader från det att felet upptäcktes.
  • Du kan också alltid åberopa ett fel om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro eller heder, till exempel hemlighållit ett fel som han eller hon känner till. Detsamma gäller situationer där ett fel på bilen äventyrar säkerheten.
  • Det är bäst att göra felanmälan skriftligt till exempel per e-post och spara en kopia av det.

  Efter att ha fått felmeddelandet har säljaren eller garantigivaren rätt att åtgärda felet på egen bekostnad i en verkstad som han eller hon valt.

  Så här gör du en reklamation till ett företag

 • Ibland är det svårt att påvisa ett fel på en ny bil. Felet kan förekomma endast tidvis eller det kan finnas brister i bilens funktion som säljaren till exempel anser vara normala egenskaper. Du kan be säljaren skaffa ett utomstående expertutlåtande till exempel av en varubesiktningsman.
  Om säljaren inte går med på att utreda ärendet kan du också skaffa ett expertutlåtande själv. Om bilen konstateras ha ett fel kan du kräva att säljaren ersätter felsökningskostnaderna i efterhand. Om inget fel konstateras ska du betala kostnaderna för utlåtandet.

Många alternativ för att gottgöra ett fel på en ny bil 

 • Det primära sättet att åtgärda ett fel är att avhjälpa det. Säljaren har rätt att konstatera och åtgärda felet. Reparationen ska göras inom skälig tid, utan att bilens värde sänks och utan att köparen orsakas betydande olägenhet.

  Om säljaren tar bilen för att undersöka den och det inte konstateras något fel på bilen, kan säljaren ta ut en skälig avgift av dig för felsökningen, om detta har meddelats på förhand. Om ett fel konstateras ska säljaren stå för kostnaderna för felsökningen i sin helhet.

  En garantireparation är alltid avgiftsfri. Även avhjälpande av ett fel som inte ingår i garantin för en ny bil är i allmänhet avgiftsfri.
  Efter att garantin har löpt ut eller när det har gått en tid sedan bilen köptes måste man bedöma om bilen när den repareras med nya delar blir i bättre skick än bilar som motsvarar den när det kommer till ålder och körkilometer. Om bilens skick förbättras när felet åtgärdas kan du förutsättas delta i reparationskostnaderna. Fördelningen av reparationskostnaderna bedöms till exempel utifrån den utbytta delens förväntade livslängd.

 • Om du inte anmäler felet till säljaren före reparationen kan du förlora rätten till full ersättning även om det faktiskt är fråga om en defekt på din bil. Du bör alltid kontakta säljaren innan bilen repareras om du misstänker att felet beror på en defekt som säljaren ansvarar för. På så sätt undviker du meningsskiljaktigheter om säljarens reparationsmöjlighet.

  Du förlorar ändå inte nödvändigtvis helt och hållet dina rättigheter att få gottgörelse för felet även om säljaren inte skulle ha fått möjlighet att åtgärda felet.

  • Säljaren kan vara ansvarig för kostnaderna för en reparation som utförts före felet anmälts, om du inte får kontakt med säljaren eller om reparationen inte kan skjutas upp utan oskälig olägenhet, till exempel på grund av att felet måste åtgärdas brådskande mitt under en resa på en annan ort.
  •  Om det är fel på bilen ska dessutom säljaren, enligt konsumenttvistenämndens vedertagna beslutspraxis, ersätta dig för de kostnader som säljaren skulle ha åsamkats för att åtgärda felet om han eller hon hade fått en reparationsmöjlighet.
 • Byte till en annan likadan bil kan komma i fråga vid köp av en ny bil om ett fel  inte kan avhjälpas inom skälig tid. Dessutom ska felet vara så betydande att till exempel en prissänkning inte är tillräcklig gottgörelse.

  Vid byte av bil till en annan ska köparen ersätta säljaren för den nytta han eller hon haft av bilen före bytet. Nyttan beräknas i allmänhet utifrån antalet kilometer som körts med bilen.

  Sådana här situationer är sällsynta. Byte till en annan bil kan vara ett alternativ till att häva köpet av en ny bil.

 • Om ett fel inte kan åtgärdas och är av ringa betydelse, gottgörs defekten med ett prisavdrag som motsvarar dess värde.

  Vid köp av en ny bil blir prisavdrag aktuellt till exempel om bilen saknar utrustning som den borde ha, men det inte är möjligt att montera den i efterhand eller om monteringen är oskäligt dyr för säljaren jämfört med defektens betydelse för köparen. Bilen kan också ha en avvikande egenskap som inte kan avlägsnas.

  Vid bedömningen av om ett fel är ringa beaktas dess betydelse för bilens användbarhet i sin helhet. Till exempel anses mycket komfortutrustning vara av ringa betydelse med tanke på bilens användbarhet, så avsaknad av sådan ger i allmänhet inte rätt att häva köpet.

 • Att häva köpet är i allmänhet den sista utvägen för att gottgöra ett fel. För att hävning av köpet ska kunna bli aktuellt måste felet vara större än ringa. Återkommande och resultatlösa reparationsförsök av samma fel kan till exempel ge rätt att häva köpet.

  Det finns ingen exakt gräns för hur många reparationsmöjligheter säljaren eller garantigivaren ska ges. En bil är en tekniskt komplicerad anordning, så i allmänhet måste köparen godkänna ett antal reparationsförsök. Affären och garantigivaren kan vilja fortsätta med reparationsförsöken under en lång tid. Som köpare kan du ta upp möjligheten till hävning om reparationen inte framskrider eller felet återkommer.

  Krav på häv av köp kan framställas när reparationsförsöken inte lyckas eller inte avlägsnar felet slutligt. Då är det möjligt att fastställa en tidsgräns för reparationen, varefter kravet är att köpet hävs, om felet inte har åtgärdats eller det framkommer på nytt senare.

  När köpet hävs returneras bilen till affären som sålt den. Du får tillbaka bilens köpesumma inklusive avkastningsränta minus bruksnyttan, som i allmänhet beräknas utifrån antalet kilometer du kört.

  Normalt uppskattas bruksnyttan till cirka 0,10 – 0,30 €/km beroende på priset på bilen.

  Enligt konsumenttvistenämndens avgörandepraxis om köpet hävs under garantitiden kan ersättningen för bruksnyttan inte dras av.

  Om nya delar eller ny utrustning har monterats i bilen under tiden du ägt den, ska säljaren i samband med köpet även ersätta dem, eftersom de är till säljarens fördel.

 • Om du har lidit skada på grund av ett fel på en bil kan du kräva ersättning av säljaren.

  Besvikelse och besvär orsakade av felet är inte ersättningsgilla skador.

  Du kan få ersättning till exempel för rese-, post- och telefonkostnader och nödvändiga kostnader för utredning av felet, om säljaren inte själv har utrett det. Sådana kostnader kan bland annat utgöras av kostnader för felsökning eller utredning av orsaken till felet.
  Om du på goda grunder behöver en bil under tiden felet åtgärdas, ska du först ta reda på om du kostnadsfritt kan få en ersättande bil av säljaren. Om säljaren inte tillhandahåller en ersättande bil, kan du kräva ersättning av säljaren för de nödvändiga kostnaderna för en hyrbil.

  Du måste ha ett kvitto eller något annat tillförlitligt verifikat över kostnaderna. Båda parter ska se till att kostnaderna som felet orsakar blir så låga som möjligt.

  Indirekta skador

  Du kan få ersättning för indirekta skador om affären eller någon annan ansvarig part har handlat vårdslöst. Indirekt skada är till exempel väsentlig förlust av nyttan av att bilen används på grund av långvariga reparationer, även om detta inte medför kostnader samt inkomstbortfall om du måste vara borta från arbetet utan lön på grund av utredningen av ärendet. Tekniska fel på bilen kan vanligen inte anses bero på säljarens eller garantigivarens vårdslöshet.

Reklamation och lösning av meningsskiljaktigheter 

 • Om du har problem med din bil ska du alltid först kontakta säljaren. Bilens importör eller tillverkare ansvarar också för fabriksgarantin.  Om du dröjer med att anmäla problemet kan du förlora din rätt att framställa ett yrkande.

  Ofta löser sig problemet när du meddelar säljaren om saken så snabbt som möjligt.

  Om säljaren inte reagerar på önskat sätt ska du göra en skriftlig reklamation till säljaren där du noggrant beskriver problemet och meddelar dina krav.

  Motivera dina krav och presentera bevis för din ståndpunkt om möjligt. Till exempel kan fotografier, dokument, e-postkorrespondens eller andra bevis (feldiagnoser e.d.) vara till hjälp.

  Du kan använda reklamationstjänsten när du gör reklamationen. Reklamationstjänsten ger också information om dina rättigheter och hjälper dig att bedöma vad du kan kräva i ditt eget fall.

  Reklamationstjänsten – lämna en reklamation till företaget

 • Om motparten uttrycker sin önskan att reda ut saken lönar det sig att försöka hitta en ömsesidigt tillfredsställande lösning genom att förhandla.

  Överväg noggrant om tjänsteleverantörens förslag är godtagbart. Ofta finns det inte en enda rätt lösning. En överenskommelse är ofta en bättre och mer ekonomisk lösning än en utdragen tvist.

 • Om reklamationen och förhandlingarna inte leder till en förlikning kan du be konsumentrådgivningen om anvisningar.

  Behandlingen av ditt ärende förutsätter i allmänhet information om motpartens åsikt.

  Du måste själv skaffa de tekniska utredningar som behövs för att bedöma saken. Ibland behövs utöver feldiagnosen också en tilläggsutredning till exempel om orsaken till felet eller om försummelse av service eller felanvändning inverkat på felet.

  Obs! Konsumentrådgivningen eller konsumenttvistenämnden behandlar inte bilköpstvister när man har köpt bilen av en privatperson.

  Uträttande av ärenden hos konsumentrådgivningen

 • Om förlikning inte nås kan du föra ärendet till konsumenttvistenämnden för avgörande. Konsumenttvistenämnden ger avgiftsfritt en rekommendation om hur ärendet ska avgöras. En rekommendation är inte bindande för parterna på samma sätt som en dom som en domstol meddelat.

  Du kan även föra en tvist till domstol för avgörande. Domstolsbehandling medför en kostnadsrisk. Den förlorande parten är i allmänhet tvungen att helt eller delvis ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. Domstolsbehandling är möjlig antingen direkt eller efter behandling i konsumenttvistenämnden, om säljaren inte följer nämndens rekommendation.