Anbudsbegäran och avtal om renovering

Ingå ett skriftligt avtal om renoveringen. Om avtalet endast är muntligt har du inget bevis på att den som utför renoveringen ska hålla sig till det avtalade priset eller tidtabellen om du skulle behöva det. Notera även underentreprenörerna i avtalet.

Det är alltid bra att ingå renoverings- eller byggavtal skriftligen. Avtala på förhand när arbetet ska vara klart och om ersättningar för dröjsmål. För ett arbete som kräver bygglov ska det finnas en ansvarig arbetsledare. Du kan endast förlita dig på konsumentskyddslagen i situationer där den som utför renoveringen är näringsidkare.

Satsa på planeringen och även på det skriftliga avtalet vid renoveringar. Det är bra att noggrant kartlägga situationen i början av renoveringen och vid behov anlita experter. Det minskar risken för överraskningar som orsakar extra arbete när renoveringen framskrider.

Ett skriftligt avtal underlättar lösningen av tvister som uppstått trots god planering. Om en renoveringsfirma till exempel inte håller tidtabellen, innehållet inte motsvarar löftena eller om renoveringens pris stiger, är det svårt att bevisa vad man har kommit överens om ifall avtalet endast har ingåtts muntligt.

För ett arbete som kräver bygglov ska det finnas en ansvarig arbetsledare. Även om renoveringen inte skulle förutsätta att en övervakare anlitas, lönar det sig att överväga att anlita en övervakare om renoveringen är omfattande eller om du inte har kompetens eller möjlighet att bedöma om den som utför renoveringen gör det korrekt.

Du kan endast förlita dig på konsumentskyddslagen i situationer där den som utför renoveringen är näringsidkare. Då får du information och anvisningar från KKV:s konsumentrådgivning i konsumenträttsliga frågor och tvister. En sakkunnig ger dig en juridisk bedömning av ditt ärende samt anvisningar.

 • Det är bra att utreda rätten till stöd före renoveringen. Du kan till exempel få

  • stöd för ändring av bostäder för personer med funktionsnedsättning eller äldre
  • hushållsavdrag så länge renoveringsfirman ingår i förskottsuppbördsregistret. I Patent- och registerstyrelsens och skatteförvaltningens gemensamma företagsdatasystem kan du kontrollera om företaget har registrerats i förskottsuppbördsregistret.
 • En liten renovering är att förnya kaklet i en liten toalett eller slipa parkettgolven i bostaden. En muntlig offert från en renoveringsfirma kan räcka till när det handlar om renoveringar för några hundra euro, men även där är det klokt att ingå ett skriftligt avtal om arbetet.

  Reparation av konstruktionerna i ett egnahemshus, förnyande av uppvärmningen eller att låta göra en stor stenläggning på gården är dyrt arbete, och då är det viktigt att göra en skriftlig anbudsbegäran och ingå ett skriftligt avtal.

  Det är bra att be flera företagare om en offert. På så sätt får du reda på prisnivån och en uppfattning om företagarens pålitlighet.
  Det är bra att göra anbudsbegäran skriftligen. I stora projekt väcker redan det faktum att du inte får en skriftlig offert frågor om företagets pålitlighet. Det är också bra att be om skriftliga svar.

  I anbudsbegäran är det bra att

  • berätta om arbetets innehåll
  • begära prisuppskattning och faktureringsgrunder
  • ange den preliminära tidtabellen
  • ange när offerten ska vara inlämnad
  • säkerställa möjligheten till hushållsavdrag

  Det kan vara klokt att träffa den som ska utföra renoveringen personligen innan avtalet ingås. Ofta hittar man en bra renoveringsfirma genom rekommendationer från vänner och bekanta. Kontrollera rekommendationer du får genom att kontakta tidigare kunder. I en tvist är du illa ute om du väljer en renoveringsföretagare som ”ska ha jobbat åt grannens småkusin någon gång”, om du inte avtalar det slutliga priset eller när renoveringen ska vara klar och betalar renoveringen kontant utan att få ett korrekt kvitto.

 • Det är tydligast att välja någon som är näringsidkare för att utföra renoveringen. Bestämmelserna i konsumentskyddslagen gäller endast avtal mellan konsumenter och näringsidkare.

  Om hushållet anställer den som utför renoveringen, fungerar hushållet själv som arbetsgivare.

  Ett hushåll som anställt någon som utför en renovering har en skyldighet att betala samma arbetsgivaravgifter som andra arbetsgivare. Man kan inte åberopa konsumentskyddslagen om arbetet är felaktigt eller försenat. Konsumentmyndigheterna kan inte heller lösa en tvist.

 • Ett skriftligt avtal förebygger tvister. Om avtalet endast är muntligt finns det inte bevis på att den som utför renoveringen ska hålla sig till det avtalade priset eller tidtabellen.

  Det är viktigt att åtminstone följande ingår i avtalet

  •  arbetets innehåll
  • arbetets pris och faktureringsgrunder samt tidtabell för betalningsposterna
  • vilka och hurdana material som används
  • vem som ansvarar för att skaffa det material som används
  • eventuella arrangemang och åtgärder som beställaren vidtar, t.ex. att riva det gamla
  • tidpunkten för när arbetet inleds och slutförs
  • påföljder om arbetet blir försenat
  • eventuella underentreprenörer

  Använd vid behov KKV:s blankett för avtal om smårenovering.

  I större entreprenader är det bra att säkerställa att entreprenörens avtalsmodeller och avtalsvillkor är godkända av konsumentombudsmannen. När dessa villkor används följer de konsumentskyddslagen och har ett godkännande av konsumentombudsmannen.

  • Allmänna avtalsvillkor för specialentreprenader inom byggnadsbranschen (VVS, elinstallation, vattenisolering, tak- och målningsarbeten) REYS-8 1995
  • Allmänna konsumentavtalsvillkor för arbeten inom byggnadsbranschen, avtalsblankett, anbudsblankett med bilagor RYS-91998
  • Allmänna avtalsvillkor för konsumentköp av byggnadssnickarprodukter samt allmänna avtalsvillkor för tillhörande monteringsarbeten
  • Allmänna avtalsvillkor för konsumentköp och montering av huspaket och -element
  • Allmänna avtalsvillkor för timmerhuspaket och timmerprodukter
 • Om många deltar i renoveringen – till exempel utöver huvudentreprenören en elektriker, rörmokare och målare – lönar det sig att vara noggrann i avtalen. När man till exempel förnyar ett kök behöver man i allmänhet en rörmokare och en elektriker utöver den som monterar inredningen.

  Ett skriftligt avtal ingås i allmänhet endast med huvudentreprenören, men hen kan be en ”bekant elektriker eller rörmokare” göra en mindre installation som behövs på arbetsplatsen. I renoveringsavtalet är det bra att anteckna namnen på alla som arbetar på arbetsplatsen och deras företagsuppgifter, även om deras arbeten ingår i huvudentreprenadens pris.

  Huvudentreprenören ansvarar för underentreprenörernas arbete. Om till exempel huvudentreprenören inte längre går att nå och det finns ett fel i underentreprenörens arbete, har konsumenten rätt att lämna in ett klagomål direkt till underentreprenören.

 • De mest använda prissättningsgrunderna för renoveringar och ombyggnadsarbeten är timfakturering och entreprenadpris.

  Vid timfakturering kan man begära en uppskattning av den tid som arbetet kommer att ta och skriva in den i avtalet. Timpriset ska anges inklusive tillägg och skatter.

  Ett entreprenadpris är ett överenskommet fast pris som entreprenören inte behöver underskrida och inte får överskrida. I ett entreprenadavtal är det också bra att nämna faktureringsgrunderna för eventuella överraskande tilläggsarbeten.
  En prisuppskattning är en uppskattning som med fog får överskridas med högst 15 procent.

  Maximipriset är den övre gränsen för priset. Mer får inte faktureras även om arbetet skulle bli dyrare än vad som uppskattades på förhand. Däremot kan priset sjunka enligt arbets- eller materialmängden.

 • Enligt markanvändnings- och bygglagen ska det vid byggnadsarbete som kräver bygglov finnas en ansvarig arbetsledare som leder byggnadsarbetet. Den ansvarige arbetsledaren ska se till att byggnadsarbetet utförs i enlighet med det beviljade tillståndet, i enlighet med de bestämmelser och föreskrifter som gäller byggande och i enlighet med god byggnadssed.

  Även om den planerade renoveringen inte förutsätter att en övervakare anlitas, kan det ibland vara motiverat att anlita en. Det är bra att överväga att anlita en övervakare om renoveringen är omfattande eller om du inte har kompetens eller möjlighet att bedöma om den som utför renoveringen gör det korrekt. Ansvaret för arbetsprestationen ligger hos renoveraren (entreprenören) och övervakaren har som utomstående yrkesman i branschen till uppgift att säkerställa att arbetet utförs på rätt sätt.

  Du kan ta reda på om den planerade renoveringen kräver bygglov av byggnadsmyndigheten i din kommun.

 • I allmänhet ska man inte betala något i förskott för en renovering. Det säkraste är att komma överens om att fakturorna betalas först när det överenskomna arbetet har utförts och godkänts. Att betala i förskott är en risk för konsumenten. I värsta fall försvinner den som ska utföra renoveringen med pengarna.

  Om man kommer överens om att priset på arbetet betalas i rater, är det bra att avtala om en betalningstidtabell där man betalar endast för utfört arbete. Det här är också bra för att beställaren vid eventuella fel har rätt att låta bli att betala den andel av priset som felet motsvarar tills felet har korrigerats på behörigt sätt.

  Om entreprenören följer avtalsvillkoren som godkänts av konsumentombudsmannen kan man i vissa fall komma överens om förskottsbetalning. Då har villkoren tydligt skrivits in i avtalet

 • Det är bra att avtala tilläggsarbeten och deras priser skriftligen. Det ligger i både konsumentens och företagarens intresse.
  Ofta dyker det upp överraskningar i samband med renoveringar och särskilt vid ombyggnad i ett äldre hus, som inte ens en yrkesperson har kunnat förbereda sig på i förväg.

  Entreprenören ska komma överens med beställaren om överraskande tilläggsarbeten. Entreprenören får inte utföra tilläggsarbeten och fakturera för dem utan beställarens tillstånd. Om konsumenten under arbetets gång vill ha extra arbeten gjorda eller göra ändringar i avtalet, ska hen också förbereda sig på att betala för dem.

 • Tidpunkten för när arbetet ska vara klart ska avtalas på förhand skriftligen. Kompensation kan krävas för dröjsmål. Det är bra att skriva in ett villkor om dröjsmålsersättning i avtalet. Om du inte skriftligen avtalar datumet för när arbetet ska vara klart, är det svårt att i en tvist bevisa att arbetet verkligen är försenat.

  Om du till exempel själv vill utföra rivningsarbeten i anslutning till renoveringen kan det vara bra att avtala en exakt tidtabell för dem också. Då undviker du tvister om vem som är orsaken till ett eventuellt dröjsmål.

  Det är bra att avtala ett belopp på dröjsmålsersättningen som verkligen förebygger dröjsmål. Påföljden för dröjsmål kan t.ex. avtalas enligt följande: xx % av hela arbetets pris/påbörjad vecka ELLER xx euro/påbörjad vecka.