Prissättning av taxiresor

Samma taxiresa kan ha olika pris i olika taxibilar. Taxiföretaget eller förmedlingscentralen ska innan resan inleds eller beställningen bekräftas ge information om resans totala pris eller grunderna för prissättningen.

Det finns inget maximipris för taxiresor enligt lagen. Det är bra att på förhand utreda prissättningsgrunderna samt servicenivån och i mån av möjlighet jämföra dessa.

Vad grundar sig prissättningen av taxiresor på?

Det finns två prissättningsmodeller för taxi:

  • priset grundar sig på sträcka och tid
  • ett fast pris angivet före resans början. Ett fast pris kan till exempel gälla resor mellan två städer.

Om taxiresan grundar sig på den resa som gjorts och den tid den tagit i anspråk, ska taxin använda en taxameter för att bestämma priset.

Dessutom kan en separat grundavgift och andra tilläggsavgifter som passageraren ska känna till på förhand tas ut. Tilläggsavgifter kan tas ut bland annat för förhandsbeställning, assistans, transport av stort bagage, bilbarnstol och transport av sällskapsdjur.

Taxiföretaget ska innan taxiresan inleds informera passageraren om priset på exempelresan. Exempelresans pris motsvarar en resa som

  • är 10 kilometer och
  • varar i 15 minuter
  • och för vilken det inte debiteras någon tilläggsavgift baserat på antalet personer eller bagage.

Om taxiföretaget använder en grundavgift ska den ingå i exempelresans pris. Om prislistan innehåller olika grunder för prissättningen och priset påverkas av till exempel tiden på dygnet eller veckodagen, ska priset på en exempelresa anges i prislistan enligt den dyraste grunden.

Om taxiföretaget tillämpar prissättning där exempelresan överstiger 40 euro, ska priset på taxiresan eller grunderna för bestämmande av priset avtalas särskilt med dig.

Föraren ska välja den rutt som är mest fördelaktig och ändamålsenlig ur passagerarens synvinkel om passageraren låter föraren välja, eller köra den rutt som passageraren på förhand har godkänt eller föreslagit i samband med beställningen.

Taxin kan i sin prislista också ange att ”Det går att avtala om ett fast pris”, vilket innebär att kunden och föraren kan komma överens om ett fast pris och då används inte taxametern för att bestämma priset.

Föraren ger dig alltid ett kvitto på taxiresan. På kvittot kan du kontrollera uppgifterna om taxiföretaget och avgiften.

Meningsskiljaktighet om taxiresans pris

Om det uppstår meningsskiljaktigheter med taxiföraren om huruvida man uttryckligen har avtalat om priset eller grunderna för prissättningen när exempelpriset överskrids, ska taxiföraren kunna bevisa sitt påstående.

Om föraren inte kan bevisa att man uttryckligen kommit överens om ett pris eller grunderna för prissättningen, kan priset inte överskrida prisgränsen på 40 euro för en exempelresa. Då kan föraren inte debitera mer än 40 euro, även om sträckan är längre än exempelresan (över 10 kilometer) eller varar längre (över 15 minuter).