Begäran om information

Innehållet i begäran om information

Försök skriva din begäran så detaljerat som möjligt.

Vid behov hjälper vi dig att specificera det dokument du begär information om. Ju tydligare vi kan rikta din begäran till en handling, desto snabbare kan vi lämna ut information om handlingen.

Behandlingen av begäran om information kan påskyndas till exempel av följande uppgifter:

 • vilken uppgift eller enhet vid ämbetsverket informationen gäller
 • företagets namn
 • ämnesområde
 • tidsperiod för vilken informationen önskas
 • om det t.ex. är fråga om KKV:s beslut / publikation / utlåtande (för handlingarna tidpunkt, när handlingen har skickats till eller av KKV).

Till vem gör jag en begäran om information?

Skicka din begäran om information på något av följande sätt

 • Per e-post till adressen kirjaamo@kkv.fi
 • Om ditt meddelande innehåller konfidentiell information, använd KKV:s tjänst för sekretessbelagda meddelanden https://turvaviesti.kkv.fi, som mottagare kirjaamo@kkv.fi
 • Per brev till Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors
 •  I fråga om konsumentrådgivningens ärenden kan du göra en begäran om information per telefon till ärendets handläggare.

Om de uppgifter du begär kräver att din identitet kontrolleras kontaktar vi dig.

Uppgifter om den som begär information

Om du begär information som är offentlig behöver du inte identifiera dig. Observera att vi ändå måste ha något sätt att kontakta dig.

Om materialet du begär innehåller mer än en liten mängd personuppgifter och du inte begär uppgifterna för privata ändamål, måste vi säkerställa att behandlingen av personuppgifterna är lagenlig. För detta måste du

 • ange grunden för behandlingen av personuppgifter och
 • ange vem som behandlar personuppgifterna.

Observera att användningen av personuppgifterna du mottagit alltid sker på ditt ansvar.

Vad kan jag begära?

Begäran om information gäller information som Konkurrens- och konsumentverket förfogar över.

Informationen ska finnas i en handling som myndigheten har upprättat eller som har tillställts myndigheten för behandling av ett ärende eller i övrigt i ett ärende som hör till myndighetens verksamhetsområde. Sådana handlingar kallas myndighetshandlingar.

Offentliga handlingar

Det finns en lagstadgad tidpunkt för när en myndighetshandling blir offentlig. Innan dess är det myndigheten som avgör om informationen kan lämnas ut.

Var och en kan få information om offentliga handlingar. Till exempel är ett beslut offentligt när det har undertecknats och en undersökning på motsvarande sätt när den är klar för användningsändamålet.

Uppgifter om en part

Om ärendet gäller din rätt, fördel eller skyldighet kan du få information om innehållet i en annan handling än en offentlig, om det kan eller har kunnat påverka behandlingen av ditt ärende. Detta kallas partsoffentlighet.

Sekretess

Offentligheten av myndighetshandlingar begränsas av sekretessgrunder som föreskrivs i offentlighetslagen eller någon annanstans i lag.

 • Om en myndighetshandling innehåller sekretessbelagda uppgifter ska de uppgifterna strykas innan handlingen lämnas ut.
 • Om handlingen inte längre är läsbar efter att uppgiften har raderats eller om man kan få en felaktig uppfattning om saken, utlämnas handlingen inte alls.
 • En myndighetshandling kan också vara helt sekretessbelagd.

Du kan också få tillstånd av en myndighet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter i vissa fall, till exempel i vetenskapliga undersökningar. I offentlighetslagen finns närmare bestämmelser om myndigheternas tillstånd att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Tillstånden är beroende av myndighetens prövning.

Uppgifterna kan vara avgiftsbelagda

Begäran om information är i allmänhet avgiftsfri om vi skickar en offentlig eller partsoffentlig handling per e-post. Dessutom är det avgiftsfritt att lämna ut uppgifter muntligen eller för kopiering hos en myndighet.

Utlämnandet av uppgifter ur en handling kan vara avgiftsbelagt till exempel om det inte är möjligt att individualisera handlingen med hjälp av identifieringsuppgifter gällande handlingar som KKV eller myndigheter använder allmänt.

Det kan också vara avgiftsbelagt att skapa ett nytt dokument.

Vi informerar dig alltid på förhand om det är avgiftsbelagt att söka information.

När begäran om information kommer till KKV bedömer vi arbetsmängden för att hämta och leverera uppgifterna. Denna bedömning meddelas dig i begäran om bekräftelse, där du ombeds bekräfta om du vill ha uppgifterna trots att de är avgiftsbelagda. Bekräftelsen behövs för att uppgifterna ska kunna lämnas ut.

 • Obs. Uppgifterna kan inte lämnas ut förrän KKV har fått en bekräftelse på att du vill ha uppgifterna trots att de är avgiftsbelagda.
 • Kostnaderna för att hämta fram information och/eller avlägsna hemliga delar tas ut enligt prislistan: för varje påbörjad 1/2 timme 35,00 € + behandlings- och faktureringsavgift 10 € + moms.

Hur en handling skall lämnas ut

Du kan få information om handlingen

 • per e-post.
 • per telefon när det är ändamålsenligt.
 • genom att hämta en utskrift eller kopia från KKV. Observera att en avgift tas ut för att ge en kopia eller utskrift.
 • genom att bekanta sig med dokumentet på ämbetsverket.

Handläggningstider

Uppgifter ur en offentlig handling lämnas ut så snart som möjligt, i allmänhet inom två veckor från det att KKV har fått begäran om information. Tidsfristen börjar när KKV har de uppgifter som behövs för att få fram den begärda informationen.

Om de begärda handlingarna är många eller innehåller sekretessbelagda delar eller om behandlingen och avgörandet av ärendet av någon annan orsak kräver särskilda åtgärder, avgörs ärendet senast inom en månad efter att KKV har fått begäran om information.