Vesihuoltomaksut ja niiden korotuspaineet Suomessa (Tutkimusraportteja 5/2023)

  • Kirjoittaja

    Saastamoinen, Antti; Tuorila, Helena

  • ISBN

    978-952-6684-31-4

  • ISSN

    2814-4929

Tiivistelmä

Tässä selvityksessä tarkastellaan kyselyaineistoon perustuen vesimaksujen korotuspaineita Suomen vesihuoltolaitosten keskuudessa. Lisäksi selvityksessä kuvataan yleisesti vesimaksujen määräytymisten perusteita ja vesimaksuille asetettuja tavoitteita. Veden hinnoittelua ohjaa kohtuuhintaisuuden vaatimus. Toisaalta vesimaksujen tulisi kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset ja kuluttajia tulisi ohjata ekologiseen vedenkäyttöön. Näiden veden hinnoittelulle asetettujen tavoitteiden moninaisuus näkyy myös erilaisissa vesihuollossa sovellettavissa hinnoittelumalleissa. Erityisenä haasteena onkin juuri hinnoittelun kustannusvastaavuus, sillä pelkkä vedenkäyttöön perustuva vesimaksu ei välttämättä kata toiminnan kustannuksia ja tarpeellisia verkostoon tehtäviä investointeja. Tämä havaitaan myös Suomen vesihuoltolaitoksille tehdyssä kyselyssä, jossa vesihuollonkustannustaso ja investoinnit mainittiin tärkeimmiksi vesimaksujen korotusten syiksi. Kyselyn perusteella vesihuoltolaitoksilla oli varsin usein maksujen korotuspaineita. Tämän selvityksen havaintojen on tarkoitus tukea vesimaksujen kehittämistyötä.