Kuluttajan avustaminen oikeudessa

Kuluttaja-asiamies voi avustaa kuluttajaa tuomioistuimessa yksittäisissä riita-asioissa, joilla on ennakkopäätösarvoa tai jotka ovat muuten kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeitä.

Kuluttajien tulee olla aina ensin yhteydessä kuluttajaneuvontaan ja mikäli asia ei ratkea sitä kautta, voi kuluttajaneuvonta ohjata kuluttajan tekemään avustuspyynnön kuluttaja-asiamiehelle.

Ryhmävalitus

Samankaltaisia riita-asioita voidaan käsitellä kuluttajariitalautakunnassa yhtenä tapauksena. Ryhmävalitus sopii esimerkiksi tapauksiin, joissa useat kuluttajat ovat ostaneet tietyltä yritykseltä tuotteen, jossa on sama suunnittelu- tai valmistusvirhe tai palvelun, joka ei sisällöltään vastaa sovittua. Ryhmävalitusta voidaan soveltaa myös silloin, kun yritys on tehnyt useiden kuluttajien kanssa sopimuksen, jossa on kohtuuton ehto.

Ryhmävalituksen laittaa vireille kuluttaja-asiamies. Kuluttaja-asiamies tekee valitsemastaan tapauksesta hakemuksen kuluttajariitalautakuntaan. Hakemuksen tekemiseen ei tarvita kuluttajan pyyntöä, vaan kuluttaja-asiamies voi toimia oma-aloitteisesti. Hakemuksessa kuluttaja-asiamies määrittelee sen kuluttajaryhmän, jota hakemus koskee. Kuluttajaryhmän jäseniä ei kuitenkaan tarvitse yksilöidä niin tarkasti, että heidät mainittaisiin nimeltä. Kuluttajariitalautakunnan annettua suosituksensa kuluttaja-asiamies avustaa ryhmän jäseniä suosituksen toimeenpanossa.

Ryhmäkanne

Ryhmäkanne on mahdollinen esimerkiksi kulutustavaran virhettä tai sopimusehtojen tulkintaa koskevissa riidoissa. Myös sijoitustuotteiden ja vakuutusten, esimerkiksi eläkevakuutusten, säästöhenkivakuutusten ja rahasto-osuuksien sekä muiden vastaavien sijoitustuotteiden myyntiä ja markkinointia koskevat kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliset riidat kuuluvat lain soveltamisalaan.

Osakeanteja koskevat kuluttajariidat eivät sen sijaan kuulu ryhmäkannelain piiriin, sillä lain ulkopuolelle on rajattu arvopaperin liikkeeseenlaskijan sekä julkisen ostotarjouksen tekijän menettelyä koskevat asiat.

Vain kuluttaja-asiamies voi nostaa ryhmäkanteen ja toimia ryhmän edustajana. Tällä varmistetaan se, ettei kanteita voi nostaa vahingoittamistarkoituksessa.

Ryhmäkanne tehostaa kuluttajariitalautakunnassa maaliskuussa 2007 voimaan tulleen uuden ryhmävalitusmenettelyn painoarvoa. Jollei ryhmävalituksen johdosta annettua suositusta noudateta, kuluttaja-asiamiehellä on mahdollisuus viedä asia ryhmäkanteena tuomioistuimeen.

Asian käsittely ryhmäkanteena edellyttää, että usealla henkilöllä on samaa vastaajaa koskeva vaatimus, joka perustuu samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin. Lisäksi asian käsittelyn ryhmäkanteena tulee olla tarkoituksenmukaista ja ryhmän tulee olla riittävän täsmällisesti määritelty. Ryhmäkanteeseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ryhmän jäseneksi.

Päivitetty 7.4.2014 Tulosta

Kuluttaja-asiamiehen toiminta