Kuluttaja-asiamies

Kuluttaja-asiamies turvaa kuluttajien asemaa ja valvoo useiden kuluttajaa suojaavien lakien noudattamista. Kuluttaja-asiamies ei yleensä käsittele yksittäisiä riita-asioita, vaan tällöin kuluttajan apuna ovat kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta.

Kuluttaja-asiamiehenä toimii Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttaja-asioiden vastuualueen ylijohtaja.

Jos si­nul­la on oma ku­lut­ta­jan­suo­jaa kos­ke­va on­gel­ma, pääset eteenpäin tutustumalla siihen liit­ty­viin oi­keuk­siin ja toi­min­taoh­jei­siin. Oh­jeet aut­ta­vat löy­tä­mään rat­kai­sun ja so­pi­maan asian vas­ta­puo­le­si kans­sa.

Keskeiset tehtävät

Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on turvata kuluttajien asemaa ja valvoa kuluttajansuojalain ja useiden muiden kuluttajan suojaksi säädettyjen lakien noudattamista. Keskeisiä tehtäviä ovat elinkeinonharjoittajien markkinoinnin, sopimusehtojen ja perinnän lainmukaisuuden valvominen, kun kyse on kuluttajiin suunnatusta toiminnasta. Tavoitteena on, että yritys lopettaa lainvastaisen menettelynsä.

Kuluttaja-asiamiehen valvonta on kollektiivista valvontaa: Kuluttaja-asiamies ei yleensä käsittele yksittäisiä riita-asioita, joissa kuluttaja hakee hyvitystä tavaran tai palvelun virheestä. Näissä tapauksissa kuluttajan apuna ovat kuluttajaneuvonta, Euroopan kuluttajakeskus ja kuluttajariitalautakunta.

Kuluttaja-asiamies voi kuitenkin harkintansa mukaan avustaa kuluttajaa yksittäisessä riita-asiassa, jos sen ratkaisemisella on lain soveltamisen ja kuluttajien yleisen edun kannalta tärkeä merkitys tai jos yritys ei noudata kuluttajariitalautakunnan suosituksia.

Kuluttaja-asiamies pyrkii parantamaan kuluttajien asemaa myös tekemällä esityksiä ja aloitteita lainsäädännön muuttamiseksi.

Miten kuluttaja-asiamies toimii?

Kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta saavat vuosittain kymmeniätuhansia ilmoituksia ja yhteydenottoja. Ne kaikki käydään läpi ja tallennetaan KKV:n tietojärjestelmään. Kuluttaja-asiamies käyttää saamiaan tietoja valitessaan valvonnan kohteita.

Kuka tahansa voi ilmoittaa kuluttaja-asiamiehelle havaitsemastaan lainvastaisesta menettelystä. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä.

Kuluttaja-asiamies voi puuttua myös oma-aloitteisesti havaitsemiinsa ongelmiin. Kuluttaja-asiamies valitsee valvonnan kohteeksi asioita priorisointiperiaatteidensa perusteella.

Voit lähettää kuluttaja-asiamiehelle vihjeen valvottavasta asiasta. HUOM! Kuluttaja-asiamies ei käsittele yksittäisiä riita-asioita, eikä vihjeisiin vastata henkilökohtaisesti. Vihjeet otetaan huomioon, kun kuluttaja-asiamies harkitsee valvontatoimenpiteiden kohdistamista yksittäiseen yritykseen tai toimialaan.

Jos si­nul­la on oma ku­lut­ta­jan­suo­jaa kos­ke­va on­gel­ma, pääset eteenpäin tutustumalla siihen liit­ty­viin oi­keuk­siin ja toi­min­taoh­jei­siin. Oh­jeet aut­ta­vat löy­tä­mään rat­kai­sun ja so­pi­maan asian vas­ta­puo­le­si kans­sa.

Valvontakeinot

Kuluttaja-asiamiehellä on neuvotteluvelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttaja-asiamiehen on ensisijaisesti saatava yritys luopumaan lainvastaisesta menettelystä neuvotteluiden avulla. Useimmiten asiat ratkeavat neuvotteluin eikä järeämpiä keinoja tarvita.

Kuluttaja-asiamiehen valvontakeinot voidaan jakaa tutkintavaltuuksiin ja seuraamuksiin seuraavasti:

Tutkintavaltuudet Seuraamukset
  • Oikeus saada tietoja elinkeinonharjoittajalta
  • Oikeus saada tietoja toiselta viranomaiselta
  • Tarkastusoikeus
  • Koeostot
  • Virka-apu
  • Kielto
  • Verkkotunnuksiin ja verkkorajapintaan liittyvä määräys
  • Seuraamusmaksu

Lisäksi kuluttaja-asiamies ohjaa yrityksiä toimimaan lainmukaisesti valmentavalla valvonnalla. Yrityksiä autetaan ottamaan huomioon kuluttajansuojan periaatteet ja niiden soveltaminen esimerkiksi ohjeilla, suosituksilla ja linjauksilla.