Kuluttaja-asiamiehen valvonnan priorisointiperiaatteet

Kuluttaja-asiamies valitsee valvontansa kohteeksi asioita, joilla on huomattavaa merkitystä laajojen kuluttajajoukkojen kannalta.

Kuluttaja-asiamiehen on lain mukaan toimittava aloilla, joilla on kuluttajien kannalta huomattavaa merkitystä tai joilla voidaan olettaa yleisimmin esiintyvän ongelmia. Valvonnassa keskeistä on se, millaisella priorisoinnilla ja keinoilla kuluttajille pystytään tuottamaan parhaiten hyötyä. KKV:n ja kuluttaja-asiamiehen on toimittava kuluttaja-asioissa erityisesti aloilla, joilla on kuluttajan kannalta huomattavaa merkitystä tai joilla voidaan olettaa yleisimmin esiintyvän ongelmia kuluttajan asemassa.

Kuluttaja-asiamies priorisoi valvontaan käsiteltäväksi otettavia asioita

 • aiheen
 • asian merkityksellisyyden
 • käytössään olevien keinojen ja
 • käytettävissä olevien resurssien perusteella.

Aiheenvalinta 

Kuluttajan kannalta merkityksellisten alojen ja kuluttajaongelmien hahmottamiseksi kuluttaja-asiamies seuraa ja analysoi muun muassa seuraavia asioita: 

 • kuluttajan asemaan vaikuttavat yhteiskunnallisesti merkittävät ilmiöt 
 • kuluttajien tekemät ilmoitukset. Kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta saavat vuosittain kymmeniätuhansia yhteydenottoja. Kaikki yhteydenotot tallennetaan, ja niitä hyödynnetään kuluttaja-asiamiehen valvontatyössä 
 • EU:n kuluttajamarkkinoiden tulostaulu, joka sisältää muun muassa 50:tä toimialaa koskevan kuluttajakyselyn 
 • lainsäädännön muutokset ja uuden lainsäädännön vakiinnuttaminen käytäntöön 
 • eri toimialojen rakenteen, kilpailutilanteen, sekä hinnoittelu-, sopimusehto- tai asiakaspalvelukäytäntöjen muutosten vaikutukset kuluttajan asemaan. 

Valvonnan priorisointiperiaatteet  

Kuluttaja-asiamies arvioi käsiteltäväksi otettavan asian laajuutta ja vaikutuksia alla olevien kriteerien perusteella.

Käytössä olevat keinot 

Kuluttaja-asiamiehellä on neuvotteluvelvollisuus eli asiat hoidetaan ensisijaisesti neuvotteluin. Jos yritystä ei saada neuvottelemalla luopumaan lainvastaisesta menettelystä, kuluttaja-asiamiehen on tarvittaessa käytettävä tehokkaampia keinoja. Kuluttaja-asiamies valitsee keinon, jolla saadaan tilanteeseen nähden paras mahdollinen vaikuttavuus käytettävissä olevilla resursseilla. 

Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi 

 • ohjeistuksen lähettäminen yritykselle tai koko toimialalle 
 • toimenpidepyyntö Euroopan unionin kuluttajansuojaviranomaisten yhteistyöverkostolle eli CPC-verkostolle 
 • kuluttajaosaamisen edistäminen 
 • yhteistyö ja vaikuttaminen toimialajärjestön kanssa yritysten toimintatapojen muuttamiseksi esimerkiksi linjauksia tai vakioehtosopimuksia laatimalla 
 • selvityspyynnön lähettäminen yksittäiselle yritykselle 
 • sitoumuksen pyytäminen yritykseltä 
 • kielto 
 • markkinaoikeushakemus 
 • seuraamusmaksu 
 • laittomaan verkkosisältöön puuttuminen 
 • kuluttajan avustaminen oikeudessa 
 • ryhmävalitus 
 • ryhmäkanne.