Kuluttaja-asiamiehen valvontakeinot ja seuraamukset

Kuluttaja-asiamiehen valvontakeinot jaetaan tutkintavaltuuksiin ja seuraamuksiin. Kuluttaja-asiamiehellä on neuvotteluvelvollisuus, eli yritys on saatava ensisijaisesti luopumaan lainvastaisesta menettelystä neuvotteluiden avulla.

Kuluttaja-asiamiehen tutkintavaltuuksia ovat tiedonsaantioikeus, tarkastusoikeus ja koeostot. Seuraamuksia ovat kuluttaja-asiamiehen määräämä kielto, markkinaoikeuden määräämä kielto, markkinaoikeuden määräämä seuraamusmaksu sekä verkkorajapintaan ja verkkotunnuksiin liittyvät toimivaltuudet.

Neuvotteluvelvollisuus

Kuluttaja-asiamiehen on pyrittävä saamaan elinkeinonharjoittaja luopumaan vapaaehtoisesti lainvastaisesta menettelystä. Kuluttaja-asiamiehellä on neuvotteluvelvollisuus, joten asiat ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Useimmiten tämä tapahtuu pyytämällä yritykseltä kirjallinen vahvistus siitä, että se ei jatka kuluttaja-asiamiehen lainvastaisena pitämää menettelyä.

Jos yritystä ei saada neuvottelemalla luopumaan lainvastaisesta menettelystä, kuluttaja-asiamiehen on tarvittaessa käytettävä tehokkaampia keinoja. Tällöin kyseeseen tulevat pakkotoimet tai asian vieminen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Kuluttaja-asiamiehen määräämä kielto

Kuluttaja-asiamies voi määrätä kiellon asiassa, joka ei ole lain soveltamisen kannalta huomattava eli ennakkoratkaisuluonteinen.

Kiellon tarkoitus ei ole hyvittää menneisyydessä tapahtunutta asiaa, vaan estää tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuva lainvastainen menettely. Kuluttaja-asiamies voi asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakon. Kielto voidaan kohdistaa myös elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevaan.

Kuluttaja-asiamies voi antaa kiellon väliaikaisena, jos menettely on asian laajuuden tai menettelyn nopean vaikutuksen vuoksi tai muusta erityisestä syystä tarpeen estää kiireellisesti.

Markkinaoikeuden määräämä kielto

Kuluttaja-asiamies voi viedä havaitsemansa lainvastaisuuden markkinaoikeuden käsiteltäväksi, jos elinkeinonharjoittaja ei neuvotteluista huolimatta muuta menettelyään. Tällöin kuluttaja-asiamies hakee markkinaoikeudelta kieltoa yrityksen menettelylle.

Hakemus määrittelee riidan kohteen ja sen, mistä asiassa on kysymys.

Markkinaoikeus voi kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta antaa kiellon väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Markkinaoikeuden määräämä seuraamusmaksu

Kuluttaja-asiamiehellä on oikeus hakea markkinaoikeudelta seuraamusmaksun määräämistä tiettyjen laissa eriteltyjen säännösten rikkomisesta.

Markkinaoikeus voi määrätä seuraamusmaksun joko elinkeinonharjoittajalle tai tämän palveluksessa olevalle, joka toimii kuluttajien vahingoksi tahallaan tai huolimattomuudellaan ja rikkoo tai laiminlyö kuluttajien keskeisiä oikeuksia.

Lainvastaiseen verkkosisältöön puuttuminen

Kuluttaja-asiamies voi poikkeustapauksissa puuttua digitaalisessa ympäristössä olevaan sisältöön, joka selvästi rikkoo kuluttajansuojasäännöksiä. Kuluttaja-asiamies voi puuttua laittomaan verkkosisältöön tilanteissa, joissa kuluttajien yhteiselle edulle voisi aiheutua vakavaa vahinkoa.

Kuluttaja-asiamiehen määräyksillä voidaan esimerkiksi

  • poistaa sisältöä verkkosivuilta tai sosiaalisen median alustalta
  • estää tai rajoittaa pääsyä tietylle verkkosivulle
  • ohjata palveluntarjoaja antamaan selkeä varoitus, joka näkyy kuluttajille heidän vieraillessaan verkkosivuilla
  • poistaa verkkotunnus kokonaan käytöstä tai määrätä se merkittäväksi kuluttaja-asiamiehen nimiin.

Kuluttaja-asiamies voi antaa määräyksen väliaikaisena, jolloin se on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Tiedonsaantioikeus

Kuluttaja-asiamiehellä on oikeus saada maksutta valvonnan kohteena olevalta yritykseltä tarpeelliset tiedot ja muulta yksityiseltä yhteisöltä tai henkilöltä asian selvittämiseksi välttämättömät tiedot. Tiedot on saatava salassapitosäännösten estämättä.

Tarkastusoikeus

Kuluttaja-asiamiehellä on oikeus tehdä tarkastus yrityksen toimitiloihin, jos se on tarpeen valvonta-asian hoitamiseksi. Tarkastus voidaan tehdä ilmoittamatta siitä etukäteen.

Kuluttaja-asiamiehellä on pyynnöstä oikeus saada poliisilta virka-apua tarkastuksen toimittamiseksi.

Koeostot

Kuluttaja-asiamies voi osana valvontatehtäviään tehdä koeostoja, jos se on tarpeellista valvontatehtävän hoitamiseksi. Koeostolla valvotaan erityisesti sitä, noudattaako yritys lainsäädäntöä ostotapahtuman aikana ja sen jälkeen. Kuluttaja-asiamies voi tehdä koeostoja sekä yrittäjän toimitiloissa että verkossa.

Koeostoissa viranomainen voi tekeytyä kuluttajaksi, eli kuluttaja-asiamiehellä on oikeus käyttää valehenkilöllisyyttä, jos se on välttämätöntä koeoston paljastumisen ehkäisemiseksi.

Kuluttaja-asiamiehen on ilmoitettava valehenkilöllisyyden käytöstä yritykselle ja rekisterinpitäjälle niin pian kuin se on mahdollista koeoston tarkoitusta vaarantamatta.

Viranomaisella on koeostoissa myös samanlainen peruutusoikeus kuin kuluttajilla.