Bistående av konsumenter i domstol

Även om konsumentombudsmannen i allmänhet inte behandlar enskilda tvistemål, kan konsumentombudsmannen bistå konsumenter i domstol i ärenden som har prejudikatvärde eller som annars är viktiga med tanke på konsumenternas allmänna intresse.

Konsumentombudsmannen kan enligt prövning bistå en konsumenten i ett enskilt tvistemål, om avgörandet av ärendet är av stor betydelse med tanke på tillämpningen av lagen och konsumenternas allmänna intresse eller om ett företag inte följer konsumenttvistenämndens rekommendationer.

Om konsumentombudsmannen beslutar att bistå en enskild konsument i domstol, bär konsumentombudsmannen kostnadsrisken.

Utöver enskilda biståndsärenden kan konsumentombudsmannen hjälpa konsumenter både med gruppklagomål och grupptalan.

Gruppklagomål

Vad är ett gruppklagomål och hurdana ärenden lämpar det sig för?

Genom ett gruppklagomål kan konsumentombudsmannen få till ett principbeslut i konsumenttvistenämnden i ett fall där flera konsumenter har samma krav på en viss näringsidkare och ärendet kan avgöras genom ett beslut.

Gruppklagomål lämpar sig till exempel i fall där flera konsumenter av ett visst företag har köpt

  • en produkt med samma konstruktions- eller tillverkningsfel
  • en tjänst som till sitt innehåll inte motsvarar det som avtalats.

Gruppklagomål kan också användas när ett företag har ingått ett avtal med flera konsumenter som innehåller ett oskäligt villkor.

Grupptalan

Vad är grupptalan och vem kan väcka en sådan?

Med grupptalan avses ett förfarande enligt lagen om grupptalan där en viss konsumentgrupps yrkande mot samma näringsidkare behandlas som en helhet i domstol. Domstolsbehandlingens syfte är att hitta en lösning som gagnar alla konsumenter som anslutit sig till gruppen.

Endast konsumentombudsmannen kan väcka grupptalan och fungera som gruppens representant.

Grupptalan fungerar i första hand som en förebyggande metod. Det är avsett som ett sista alternativ när ett ärende inte har kunnat lösas genom förhandlingar mellan konsumentombudsmannen och företaget.

Konsumentombudsmannen bär kostnadsrisken för grupptalan om den förlorar.