KKV esittää Keskon ja Heinon Tukun välisen yrityskaupan kieltämistä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 18.11.2019 tehnyt markkinaoikeudelle esityksen Kesko Oyj:n ja Heinon Tukku Oy:n välisen yrityskaupan kieltämiseksi. KKV:n selvitysten mukaan yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua päivittäistavaroiden myynnissä foodservice-asiakkaille. Foodservice-asiakkaita ovat esimerkiksi ravintolat ja hotellit.

Keskon päivittäistavarakaupan toimialaan kuuluva Kespro-liiketoimintayksikkö tarjoaa foodservice-palveluja ja harjoittaa tukkukauppaa. Myös Heinon Tukku on päivittäistavaroiden tukkukauppa, jonka pääasiallisia asiakkaita ovat foodservice-sektorin toimijat. Foodservice-asiakkaita ovat esimerkiksi ravintolat, hotellit, catering-yritykset, huoltoasemat ja kioskit.

KKV siirsi 17.6.2019 yrityskaupan jatkokäsittelyyn, koska viraston alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattoi aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia päivittäistavaroiden tukkumyynnissä foodservice-asiakkaille. Markkinaoikeus pidensi yrityskaupan käsittelymääräaikaa kahteen otteeseen, ensin 24.10.2019 asti ja toisen kerran 18.11.2019 saakka.

Yrityskauppa johtaisi määräävään markkina-asemaan

Molemmat yrityskaupan osapuolet ovat laajaa tuotevalikoimaa tarjoavia yleistukkuja, jotka palvelevat foodservice-asiakkaita valtakunnallisesti. Muut laajaa valikoimaa tarjoavat suuret yleistukut ovat Wihurin Metro-tukut ja S-ryhmään kuuluva Meira Nova. Lisäksi markkinoilla toimii kolme pienempää yleistukkua.

Yleistukkujen ohella suuri joukko pienempiä, tiettyyn tuoteryhmään keskittyviä erikoistukkuja sekä päivittäistavaroita valmistavia yrityksiä toimittaa tuotteita foodservice-asiakkaille. Erikoistukut ja valmistajat eivät kuitenkaan tuota merkittävästi kilpailun painetta laajaa tuotevalikoimaa myyville yleistukuille, joilta asiakkaat hankkivat suurimman osan, noin 70–80 prosenttia tarvitsemistaan tuotteista.

KKV:n selvitysten mukaan Keskon ja Heinon Tukun yhdistyminen johtaisi määräävään markkina-asemaan yleistukkujen markkinoilla ja siten kilpailun olennaiseen vähentymiseen. Selvitysten perusteella Keskon ja Heinon Tukun yhteinen markkinaosuus nousisi jopa 60–70 prosenttiin yleistukkujen markkinalla. Tarkka markkinaosuus on liikesalaista tietoa. Viraston selvitykset osoittivat, että Kesko ja Heinon Tukku ovat kilpailleet läheisesti samoista asiakkaista ennen yrityskauppaa sekä Heinon Tukun perinteisellä toimialueella Uudellamaalla että muualla Suomessa.

Yrityskaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat voidaan usein poistaa kaupan toteuttamisen edellytyksiksi asetettavilla ehdoilla. Kieltoesityksen tekeminen jäi tässä tapauksessa ainoaksi ratkaisuvaihtoehdoksi, koska Keskon KKV:lle toimittamien sitoumusten ei voitu katsoa poistavan tehokkaasti yrityskaupasta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia kilpailulle.

Yrityskaupan kieltäminen on harvinaista

Yrityskauppojen valvonta alkoi Suomessa vuonna 1998. Nyt tehty kieltoesitys on Suomessa kautta aikojen neljäs.

Markkinaoikeuden on kilpailulain mukaan annettava ratkaisunsa kolmen kuukauden kuluessa esityksen tekemisestä. Markkinaoikeus voi joko kieltää yrityskaupan KKV:n esityksen mukaisesti, hyväksyä kaupan sellaisenaan tai asettaa sen toteuttamiselle ehtoja. Muutosta markkinaoikeuden päätökseen voi hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

KKV:n esitykseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Esitys voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio esityksestä

Lue lisää:

Lisätietoja:

johtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
pääekonomisti Olli Kauppi, p. 029 505 3394
erityisasiantuntija Pontus Ranta, p. 029 505 3747

etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.