KKV framställer att företagsförvärvet mellan Kesko och Heinon Tukku förbjuds

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) lämnade den 18 november 2019 en framställning till marknadsdomstolen om ett förbud av företagsförvärvet mellan Kesko Abp och Heinon Tukku Oy. Enligt KKV:s utredningar skulle företagsförvärvet avsevärt minska konkurrensen inom försäljningen av dagligvaror till foodservice-kunder. Foodservice-kunder är till exempel restauranger och hotell.

Keskos affärsenhet Kespro, som verkar inom dagligvaruhandeln, erbjuder foodservice-tjänster och bedriver partihandel. Även Heinon Tukku är en partihandel för dagligvaror, vars huvudsakliga kunder är aktörer inom foodservice-sektorn. Foodservice-kunder är till exempel restauranger, hotell, catering-företag, servicestationer och kiosker.

KKV överförde den 17 juni 2019 företagsförvärvet till fortsatt behandling, eftersom förvärvet utifrån KKV:s preliminära utredningar kunde leda till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för partihandeln av dagligvaror till foodservice-kunder. Marknadsdomstolen förlängde behandlingstiden för företagsförvärvet i två etapper, först fram till den 24 oktober 2019 och sedan till den 18 november 2019.

Företagsförvärvet skulle medföra en dominerande ställning på marknaden

Båda parterna i företagsförvärvet är allmänna partihandlar med breda produktsortiment, som betjänar foodservice-kunder i hela landet. Andra stora allmänna partihandlar med breda produktsortiment är Wihuris Metro-partihandel och Meira Nova, som tillhör S-gruppen. Dessutom är tre mindre allmänna partihandlar verksamma på marknaden.

Vid sidan av de allmänna partihandlarna finns det en stor grupp mindre specialpartihandlar med fokus på en viss produktgrupp samt företag som tillverkar och levererar dagligvaror till foodservice-kunder. Specialpartihandlarna och tillverkarna skapar dock inte ett betydande konkurrenstryck på de allmänna partihandlarna med breda produktsortiment, från vilka kunderna skaffar den största delen, 70–80 procent, av de produkter de behöver.

Enligt KKV:s utredningar skulle en sammanslagning av Kesko och Heinon Tukku leda till en dominerande ställning på marknaden för allmänna partihandlar och således till en väsentlig minskning av konkurrensen. Enligt utredningarna skulle Keskos och Heinon Tukkus gemensamma marknadsandel öka till så mycket som 60–70 procent av marknaden för allmänna partihandlar. Den exakta marknadsandelen är en affärshemlighet. KKV:s utredningar visar att Kesko och Heinon Tukku före företagsförvärvet har varit nära konkurrenter och tävlat om samma kunder såväl i Heinon Tukkus traditionella verksamhetsområde Nyland som i övriga Finland.

Konkurrensproblem som uppstår av ett företagsförvärv kan ofta undanröjas med villkor som ställs som krav för att ett förvärv ska kunna realiseras. En framställning om förbud kvarstod i detta fall som den enda lösningen, eftersom de åtaganden som Kesko uppgett till KKV inte kunde anses effektivt undanröja de skadliga effekter som företagsförvärvet skulle föra med sig för konkurrensen.

Det är sällsynt att ett företagsförvärv förbjuds

Tillsynen över företagsförvärv inleddes i Finland 1998. Den nu inlämnade framställningen om förbud är den fjärde genom tiderna i Finland.

Enligt konkurrenslagen ska marknadsdomstolen meddela sitt beslut inom tre månader från det att framställningen gjordes. Marknadsdomstolen kan antingen förbjuda företagsförvärvet i enlighet med KKV:s framställning, godkänna förvärvet som sådant eller ställa upp villkor för förvärvets genomförande. Ändring i marknadsdomstolens beslut kan sökas hos högsta förvaltningsdomstolen.

KKV:s framställning innehåller parternas affärshemligheter. Framställningen kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har undanröjts.

Läs mer:

Mer information:

direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
chefsekonom Olli Kauppi, tfn 029 505 3394
specialsakkunnig Pontus Ranta, tfn 029 505 3747
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv