Markkinaoikeus määräsi Fi-Nergylle useita uhkasakolla tehostettuja kieltoja kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta

Markkinaoikeus on 28.5.2021 antamallaan päätöksellä määrännyt sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergy Voimalle ja sen omistajalle useita uhkasakolla tehostettuja kieltoja kuluttaja-asiamiehen vaatimusten mukaisesti. Annetut kiellot liittyvät sähkön ennakkolaskutukseen ja sopimusehtojen lainvastaiseen muuttamiseen.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttajaneuvontaan on tullut vuoden 2019 lopusta lähtien runsaasti yhteydenottoja sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergy Voiman toiminnasta. Yhtiön asiakkaat ovat kertoneet erityisesti sähkön ennakkolaskutukseen ja sopimuksiin liittyvistä ongelmista.

Kuluttaja-asiamies vei huhtikuussa 2020 Fi-Nergyn markkinaoikeuteen kuluttajan oikeuksien rikkomisesta, koska yhtiö ei ole korjannut toimintaansa kuluttaja-asiamiehen valvontatoimenpiteistä huolimatta.

Toukokuussa 2021 markkinaoikeus määräsi useita kieltoja sekä Fi-Nergylle että henkilökohtaisesti sen omistajalle kuluttaja-asiamiehen hakemuksen mukaisesti. Jokaisen kiellon tehosteeksi on asetettu 100 000 euron suuruinen uhkasakko.

”Yritys on toiminut poikkeuksellisen monessa perusasiassa selkeiden säännösten vastaisesti. Henkilökohtaisella kiellolla voimme varmistaa sen, ettei omistaja pysty enää jatkamaan lainvastaisia menettelyjä uusissa yrityksissä ilman seuraamuksia”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen perustelee henkilökohtaisen kiellon merkitystä.

Ennakkolaskutuksessa useita lainvastaisia käytäntöjä

Fi-Nergyn toiminta poikkeaa muista sähköyhtiöistä siinä, että se laskuttaa asiakkaitaan ennakolta. Yhtiö on laskuttanut asiakkailtaan ylisuuria ennakkomaksuja heidän todelliseen sähkönkäyttöönsä verrattuna, eikä kulutusta ole tasattu säännöllisin väliajoin todellisen kulutuksen mukaisesti.

Markkinaoikeus kielsi yhtiötä käyttämästä ennakkolaskutuksen perusteena verkonhaltijan ilmoittaman vuosikulutusarvion ylittäviä kulutusarvioita, jos siihen ei ole kuluttajan sähkönkäyttöön liittyvää perustetta. Yhtiön on myös lähetettävä asiakkailleen todelliseen käyttöön perustuvat tasauslaskut vähintään neljä kertaa vuodessa.

Fi-Nergy ei myöskään ole palauttanut asiakkailleen heidän liikaa maksamiaan ennakkomaksuja asiakkuuden päätyttyä. Yhtiön tulee hyvittää asiakkailleen ennakkomaksuista jääneet saatavat viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun loppulaskun toimittamista koskeva kuuden viikon määräaika on päättynyt.

Olennaisista sopimusmuutoksista kerrottava selkeästi ennakkoon

Ennakkolaskutuksen lisäksi kuluttajille päänvaivaa ovat tuottaneet Fi-Nergyn sopimuksiin liittyvät käytännöt, sillä yhtiö on muuttanut sähkönmyyntisopimusten ehtoja lainvastaisella tavalla.

Markkinaoikeus kielsi Fi-Nergyä tekemästä olennaisia muutoksia sopimuksiin ilman, että kuluttajat ovat saaneet tiedon ehtomuutoksesta, sen perusteesta ja mahdollisesta irtisanomisoikeudesta. Tiedot täytyy antaa kirjallisesti vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Yhtiö ei myöskään saa yksipuolisesti muuttaa toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia sähkön pörssihinnan vaihteluja suoraan seuraaviksi sopimuksiksi.

Fi-Nergyn asiakkaiden syytä tarkistaa oma laskutuksensa

Niiden kuluttajien, joilla on tai on ollut sähkönmyyntisopimus Fi-Nergyn kanssa, on syytä tarkistaa, koskevatko yhtiön lainvastaiset menettelytavat myös heille lähetettyjä laskuja. Asiakkaiden kannattaa tarkistaa, onko Fi-Nergy toimittanut todelliseen sähkönkulutukseen perustuvat laskut vähintään neljä kertaa vuodessa eli noin kolmen kuukauden välein.

Jos yhtiö ei ole toimittanut tasauslaskuja säännöllisesti, kuluttajan on syytä reklamoida Fi-Nergylle ja vaatia, että yhtiö toimittaa hänelle todelliseen kulutukseen perustuvan tasauslaskun. Uusia arviolaskuja ei kannata maksaa ainakaan ennen kuin Fi-Nergy on lähettänyt tasauslaskun. Verkkoyhtiön laskuista kuluttaja voi myös itse tarkistaa todellisen sähkönkäyttönsä ja sen, onko hän maksanut Fi-Nergylle enemmän ennakkomaksuja kuin hän on tosiasiassa käyttänyt sähköä.

Jos sähköntoimitus on jo päättynyt, kuluttajan on syytä seurata, lähettääkö Fi-Nergy loppulaskun kuuden viikon kuluessa sopimuksen päätyttyä ja hyvittääkö yhtiö hänelle tämän jälkeen liikaa veloitetut ennakkomaksut kahden viikon sisällä.

Reklamaation tekemiseen voi hyödyntää reklamaatioapuria. Jos ongelmat tästä huolimatta jatkuvat, voi kuluttaja olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kahden sähkönmyyntiyhtiön toiminta poliisin tutkinnassa

Fi-Nergyn toiminta on myös poliisin tutkittavana. KKV ja Energiavirasto kertoivat toukokuussa 2021, että poliisi tutkii kahta sähkönmyyntiyhtiötä rikosepäilyjen vuoksi. Poliisi epäilee Fi-Nergy Voimaa ja 365 Hankintaa noin 6,5 miljoonan euron veropetoksista.

Energiavirasto ja kuluttaja-asiamies seuraavat tiiviisti tilannetta ja antavat tarvittaessa toimintaohjeita yhtiöiden asiakkaille.

Markkinaoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, vaan siihen voidaan hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta. Määräaika valitusluvan pyytämiselle ja valituksen tekemiselle päättyy 27.7.2021.