Marknadsdomstolen meddelade Fi-Nergy flera förbud ålagt med vite på konsumentombudsmannens yrkande

 

Marknadsdomstolen har genom sitt beslut per 28.5.2021 ålagt elförsäljningsbolaget Fi-Nergy och dess ägare flera förbud som förstärkts med vite med enlighet med konsumentombudsmannens krav. De utfärdade förbuden gäller förskottsfakturering av el och lagstridig ändring i avtalsvillkoren.

Sedan slutet av 2019 har Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) konsumentrådgivning kontaktats i stor utsträckning gällande elförsäljningsbolaget Fi-Nergy Voimas verksamhet. Bolagets kunder har sarskilt berattat om problem i anslutning till förskottsfakturering av el och avtal.

Konsumentombudsmannen forde i april 2020 Fi-Nergy till marknadsdomstolen för brott mot konsumentens rättigheter, eftersom bolaget inte har rättat till sin verksamhet trots konsumentombudsmannens tillsynsåtgärder.

I maj 2021 utfärdade marknadsdomstolen flera förbud i enlighet med konsumentombudsmannens ansökan både för Fi-Nergy samt personligen för dess ägare. Varje förbud åläggs med ett vite på 100 000 euro.

”Bolaget har i exceptionellt många grundläggande frågor handlat i strid med tydliga bestämmelser. Med ett personligt förbud kan vi säkerställa att ägaren inte längre kan fortsätta med lagstridiga förfaranden i nya företag utan påföljder”, motiverar konsumentombudsmannen Katri Väänänen betydelsen av ett personligt förbud.

Flera lagstridiga förfaranden vid förhandsfakturering

Fi-Nergys verksamhet avviker från andra elbolag genom att de fakturerar sina kunder i förskott. Bolaget har fakturerat sina kunder för överstora förskottsbetalningar jämfört med deras faktiska elförbrukning, och förbrukningen har inte utjämnats med regelbundna intervaller enligt verklig förbrukning.

Marknadsdomstolen förbjöd bolaget att som grund för förskottsfaktureringen använda konsumtionsberäkningar som överskrider den årsberäkning som nätinnehavaren uppgett, om det inte finns någon grund för detta i anslutning till konsumentens elförbrukning. Bolaget ska också skicka sina kunder utjämningsfakturor som baserar sig på verklig förbrukning minst fyra gånger per år.

Fi-Nergy har inte heller återbetalat sina kunder för överstora förskottsbetalningar efter att kundförhållandet upphört. Bolaget ska gottgöra sina kunder för de fordringar som blivit kvar på basen av förskottsbetalningar senast två veckor efter att tidsfristen på sex veckor för inlämnande av slutfaktura löpt ut.

Väsentliga avtalsändringar ska tydligt meddelas på förhand

Utöver förskottsfaktureringen har praxis i anslutning till Fi-Nergys avtal gett konsumenterna huvudbry, eftersom bolaget har ändrat villkoren i elförsäljningsavtalen på ett lagstridigt sätt.

Marknadsdomstolen förbjöd Fi-Nergy att göra väsentliga ändringar i avtalen utan att konsumenterna har fått kännedom om villkorsändringen, dess grund samt eventuell uppsägningsrätt. Uppgifterna ska delges skriftligen minst en månad innan ändringen träder i kraft.

Bolaget får inte heller ensidigt ändra avtal som gäller tills vidare till ett därpå följande avtal med börsfluktuationer i elpriset.

Skäl för Fi-Nergys kunder att kontrollera sina fakturor

De kunder som har eller har haft elförsäljningsavtal med Fi-Nergy bör kontrollera om bolagets lagstridiga förfaranden även gäller fakturor som skickats till dem. Det lönar sig för kunderna att kontrollera om Fi-Nergy har skickat fakturor baserade på verklig förbrukning minst fyra gånger per år, dvs med cirka tre månaders mellanrum.

Om bolaget inte skickat utjämningsfakturor regelbundet bör konsumenten reklamera till Fi-Nergy och kräva att bolaget skickar en utjämningsfaktura som baserar sig på den verkliga förbrukningen. Det lönar sig att åtminstone inte betala nya uppskattningsfakturor förrän Fi-Nergy har skickat utjämningsfaktura. I nätbolagets fakturor kan konsumenten själv kontrollera sin verkliga elförbrukning och därmed se om man har betalat Fi-Nergy större förskottsbetalningar än vad man det facto förbrukat el.

Om elleveransen redan har avslutats bör konsumenten kontrollera om Fi-Nergy skickar slutfaktura inom sex veckor efter att avtalet upphört och om bolaget inom två veckor gottgör för de förskottsbetalningar som debiterats för mycket.

Reklamationen kan göras med hjälp av reklamationstjänsten. Om problemen trots detta fortsätter kan konsumenten kontakta konsumentrådgivningen.

Verksamheten hos två elförsäljningsbolag under polisutredning

Fi-Nergys verksamhet undersöks även av polisen. KKV och Energimyndigheten informerade i maj 2021, att polisen undersöker två elförsäljningsbolag pga brottsmisstankar. Polisen misstänker Fi-Nergy Voima och 365 Hankinta för skattebedrägerier på cirka 6,5 miljoner euro.

Energimyndigheten och konsumentombudsmannen följer noggrant situationen och ger vid behov anvisning till bolagens kunder.

Marknadsdomstolens beslut har ännu inte vunnit laga kraft, ändring kan sökas hos högsta domstolen. Tidsfristen för att begära besvärstillstånd och anföra besvär löper ut 27.7.2021.