Fördröjda och felaktiga reparationer

Om reparationen av din bil fördröjs ska verkstaden meddela detta. I allmänhet måste man ge verkstaden skälig tilläggstid vid en fördröjning. Arbetet behöver inte betalas förrän det har utförts.

Fördröjning av en reparation

Reparationen av bilen har fördröjts om den inte har utförts inom den överenskomna tiden. Om tidpunkten för när arbetet ska vara färdigt inte har avtalats, ska bilen överlåtas inom skälig tid från det att avtalet ingicks med hänsyn till reparationens art och omfattning. Vid normala reparationer kan 2 veckor anses vara en skälig tid.

Om en reparation fördröjs, måste verkstaden meddela detta. I allmänhet måste man ge verkstaden skälig tilläggstid vid en fördröjning.

Du har rätt att låta bli att betala priset eller en del av det tills arbetet är gjort. Den innehållna summan ska i stora drag motsvara den fördröjda andelen av arbetet. Hela summan kan lämnas obetald endast om fördröjningen är så betydande att den kan ge rätt att häva avtalet.

 • Du har rätt att kräva ersättning för skador som fördröjningen har gett upphov till.

  Om du behöver en bil för att reparationen är försenad, ta först reda på om du kostnadsfritt kan få en ersättande bil av verkstaden. Om du inte får någon ersättande bil kan du kräva ersättning av verkstaden för nödvändiga kostnader som uppstått under förseningen.

  För att få skadestånd krävs det bevis på att en skada har uppstått. Du måste ha ett kvitto eller något annat tillförlitligt verifikat över kostnaderna.

  Du och verkstaden måste agera så att de kostnader som skadan gett upphov till blir så små som möjligt. Om du till exempel med fog hade kunnat minska på kostnaderna för förseningen genom att handla annorlunda, behöver verkstaden inte ersätta de kostnader som anses onödiga.

  Du kan inte få skadestånd för besvikelse eller psykiskt lidande.

 • Du har rätt att häva avtalet om verkstaden inte utför arbetet under den tilläggstid du har meddelat.

  Om det under arbetets gång visar sig att arbetet inte kommer att bli färdigt inom överenskommen tid, kan du som beställare häva avtalet. Du måste då ha vägande skäl att anta att arbetet kommer att fördröjas betydligt.

  Rätten att häva avtalet gäller bara den del av arbetet som ännu inte har utförts. Beställaren måste vanligen betala fullt pris för det arbete som redan utförts felfritt. Om syftet med reparationen inte ens närapå uppnås på grund av fördröjningen, har du rätt att häva avtalet i sin helhet.

Fel på en bilreparation

Reparationstjänsten är felaktig om

 • den inte motsvarar det avtalade innehållet, genomförandet och resultatet
 • arbetet inte har utförts med yrkesskicklighet och omsorg eller med beaktande av beställarens intressen
 • den i fråga om hållbarhet och i övrigt inte motsvarar det som beställaren i allmänhet kan förutsätta i samband med motsvarande tjänst
 • den inte uppfyller kraven i lag, förordning eller myndighetsbeslut
 • reparationen inte motsvarar de uppgifter verkstaden gett (och de felaktiga uppgifterna t.ex. har påverkat det valda reparationssättet)
 • verkstaden har försummat sin upplysningsskyldighet till exempel genom att inte berätta om riskerna för att reparationen misslyckas

Om det uppstår meningsskiljaktigheter om ett fel på reparationen, ska den som beställer arbetet i allmänhet kunna bevisa att felet beror på verkstadens arbete eller de reservdelar som den monterat. Verkstaden ska dock kunna bevisa att arbetet har utförts med yrkesskicklighet och omsorg.

Ibland kan felet på en bil vara svårt att hitta eller ett sådant fel som inte kan åtgärdas ens med en professionell reparation.

Om en reparation blir lönlös på grund av ett fel som beror på verkstaden eller på bristande yrkeskunskap, får ingen avgift tas ut för reparationen. Det är inte alltid lätt att skilja dessa situationer åt. Om reparationen inte är helt lönlös kan verkstaden ta ut en avgift för den erhållna nyttan. Sådana situationer måste bedömas från fall till fall. Ibland behövs också en utomstående bedömning av verkstadens arbete.

 

Skadestånd för skador orsakade av fel på en bilreparation

Du har rätt till ersättning för skador som ett fel har gett upphov till. För att få skadestånd krävs det bevis på att en skada har uppstått.

Du kan få ersättning till exempel för rese-, post- och telefonkostnader och kostnader för utredning av felet, om verkstaden inte själv har utrett det.

Om du behöver en bil under tiden felet åtgärdas, ska du först ta reda på om du kostnadsfritt kan få en ersättande bil av verkstaden. Om du inte får någon ersättande bil kan du kräva ersättning av verkstaden för nödvändiga kostnader som uppstått under tiden felet åtgärdats.

Du måste ha ett kvitto eller något annat tillförlitligt verifikat över kostnaderna. Du och  verkstaden har en skyldighet att agera så att de uppkomna skadorna blir så små som möjligt. Om du till exempel med fog hade kunnat minska på kostnaderna för felet genom att handla annorlunda, behöver verkstaden inte ersätta de kostnader som anses onödiga.

Du kan inte få skadestånd för besvikelse eller psykiskt lidande.

Avgörande av tvister som gäller bilreparationer   

 • Om du har problem med din bil ska du alltid först kontakta tjänsteleverantören. Om du dröjer med att anmäla problemet kan du förlora din rätt att framställa ett yrkande.

  Ofta löser sig problemet när du meddelar tjänsteleverantören om saken så snabbt som möjligt.

  Om tjänsteleverantören inte reagerar på önskat sätt ska du göra en skriftlig reklamation till tjänsteleverantören där du noggrant beskriver problemet och meddelar dina krav.

  Motivera dina krav och presentera bevis för din ståndpunkt om möjligt. Till exempel kan fotografier, dokument, e-postkorrespondens eller andra bevis (feldiagnoser e.d.) vara till hjälp.

  Du kan använda reklamationstjänsten när du gör reklamationen. Reklamationstjänsten ger också information om dina rättigheter och hjälper dig att bedöma vad du kan kräva i ditt eget fall.

  Reklamationstjänsten – lämna en reklamation till företaget

 • Om motparten uttrycker sin önskan att reda ut saken lönar det sig att försöka hitta en ömsesidigt tillfredsställande lösning genom att förhandla.

  Överväg noggrant om tjänsteleverantörens förslag är godtagbart. Ofta finns det inte en enda rätt lösning. En överenskommelse är ofta en bättre och mer ekonomisk lösning än en utdragen tvist.

 • Om reklamationen och förhandlingarna inte leder till en förlikning kan du be konsumentrådgivningen om anvisningar.

  Behandlingen av ditt ärende förutsätter i allmänhet information om motpartens åsikt.

  Om verkstaden inte medger felet och det behövs tekniska utredningar för att påvisa felet, måste du skaffa dem själv. I tvister som gäller fel på en reparation kan det behövas tilläggsutredningar till exempel om orsaken till felet eller om eventuell försummelse av service eller felanvändning inverkat på felet.

  Obs! Konsumentrådgivningen eller konsumenttvistenämnden behandlar inte bilköpstvister när man har köpt bilen av en privatperson.

  Uträttande av ärenden hos konsumentrådgivningen

 • Om förlikning inte nås kan du föra ärendet till konsumenttvistenämnden för avgörande. Konsumenttvistenämnden ger avgiftsfritt en rekommendation om hur ärendet ska avgöras. En rekommendation är inte bindande för parterna på samma sätt som en dom som en domstol meddelat.

  Du kan även föra en tvist till domstol för avgörande. Domstolsbehandling medför en kostnadsrisk. Den förlorande parten är i allmänhet tvungen att helt eller delvis ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. Domstolsbehandling är möjlig antingen direkt eller efter behandling i konsumenttvistenämnden, om verkstaden inte följer nämndens rekommendation.