Uuden auton virhe

Uuden auton ominaisuuksien ja varusteiden pitää olla sellaisia kuin on markkinoitu ja sovittu. Auton tekninen vika on yleensä virhe, josta vastuu kuuluu ensisijaisesti myyjälle. Muita ovat auton maahantuoja ja valmistaja. Uusilla autoilla on yleensä takuu, joka antaa lisäturvaa lakisääteisen virhevastuun lisäksi.

Esimerkkejä uuden auton virheistä

Auto on virheellinen jos

 • auto poikkeaa tilaus- ja kauppasopimuksessa sovitusta
 • auto ei vastaa kyseiseltä automallilta yleisesti odotettavaa tavanomaista laatua. Tällainen virhe ei välttämättä koske vain yksittäistä autoa, vaan se voi esiintyä myös kokonaisessa sarjassa autoja
 • autossa ilmenee tekninen vika, joka ei johdu käyttäjän vastuulla olevasta syystä tai normaalista kulumisesta
 • auto ei kestävyydeltään ja muuten vastaa sitä, mitä kuluttajalla on autolta perusteltua aihetta olettaa
 • autossa ilmenee takuuaikana takuun piiriin kuuluva vika.
 • Uudessa autossa ilmenevä tekninen vika on yleensä virhe.

  Esimerkkejä teknisistä vioista:

  • häiriöt auton elektroniikassa tai tietotekniikassa
  • moottorin toimintahäiriöt: sammuminen kesken ajon, epätasainen käynti
  • vikavaloja syttyy, eikä syytä löydetä
  • automaattivaihteisto ei toimi kunnolla
  • ongelmat sähkö-, hybridiautojen akustoissa
  • auton osa rikkoutuu, eikä rikkoutuminen johdu normaalista kulumisesta, käyttövirheestä tai tapaturmasta.
 • Autot ovat hinnaltaan, tasoltaan, varustelultaan ja laadultaan erilaisia. Sinulla on oikeus odottaa autolta normaalia käyttökelpoisuutta ja asianmukaista laatua.

  Siihen mitä autolta voi odottaa, vaikuttavat hinta, autosta ennen kauppaa annetut tiedot sekä markkinoinnissa ja kaupanteossa luotu käsitys. Loistoautona markkinoidulta kalliilta huippumallilta voit odottaa enemmän kuin edulliselta perusmallilta.

  Auton virheen ja ominaisuuden välinen raja ei ole aina selvä. Autossa voi olla myös epämukaviksi koettuja ominaisuuksia, jotka eivät kuitenkaan ole virheitä. Esimerkiksi rengasäänten voimakkuus voi vaihdella riippuen siitä, millaiset renkaat autossa on ja millaisilla tiepinnoilla sillä ajetaan. Kyseessä ei kuitenkaan välttämättä ole virhe.

  Jos kyse on sellaisesta auton ominaisuudesta, joka poikkeaa muista vastaavista automalleista, tulisi tästä kertoa jo kaupantekovaiheessa. Esimerkiksi: Auto ei ominaisuuksiltaan sovellu pitkien matkojen ajamiseen talvella pikalatausominaisuuden puuttumisen takia.

  Auton ominaisuus ei kuitenkaan saa haitata tai estää auton normaalia käyttöä eikä heikentää liikenneturvallisuutta. Sitä, onko kyseessä ominaisuus vai virhe, arvioidaan kuluttajan perusteltujen odotusten, muun muassa autokaupan yhteydessä saamien tietojen pohjalta ja toisaalta sen perusteella mitä kuluttajat yleisesti voivat vastaavan auton ominaisuuksilta odottaa.

 • Uuden auton pitää olla sellainen kuin kauppaa tehtäessä on sovittu. Jos autosta puuttuu varuste tai toiminto, joka siinä olisi pitänyt kauppakirjan tai myyjän antaman esitteen tai muun esittämänsä markkinointimateriaalin mukaan olla, kyseessä on virhe. Puuttuva varuste tai toiminto voi olla tehdasvaruste tai jälkiasennettava lisävaruste tai -toiminto.

  Voit vedota myyjän kaupantekohetkellä antamien tietojen lisäksi myös aikaisemman myyntiportaan, kuten esimerkiksi maahantuojan tai valmistajan antamiin Suomen markkinoille tarkoitettua ajoneuvoa koskeviin tietoihin.

  Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa myyjä on kaupantekohetkellä selvästi ilmoittanut, että maahantuojan tai valmistajan ilmoittamat tuotetiedot poikkeavat kaupan kohteena olevan auton tiedoista. Tällaisia tietoja voi olla esimerkiksi maahantuojan tai valmistajan omilla verkkosivuilla.

Takuuaikana myyjä vastaa uuden auton virheistä

Takuuaikana myyjä vastaa auton virheistä sekä antamansa takuun että kuluttajansuojalain virhesäännösten perusteella. Myyjä vastaa myös valmistajan tai maahantuojan antamasta takuusta, ellei hän ole ennen kaupan tekoa nimenomaisesti irtisanoutunut siitä.

Takuunantajalla on velvollisuus korjata omalla kustannuksellaan takuuaikana ilmennyt virhe. Takuunantajalla on oikeus valita korjauspaikka.

Korjausvelvollisuutta ei ole, jos takuunantaja pystyy osoittamaan, että vika johtuu todennäköisesti ostajan puolella olevasta syystä, kuten esimerkiksi auton

 • vääränlaisesta käyttämisestä
 • valmistajan laatimien huolto-ohjeiden mukaisten huoltojen laiminlyönnistä
 • ulkoisesta vauriosta tai tapaturmasta.

Ostajalta ei voi takuuaikana periä maksua vian selvittämiseen liittyvistä toimenpiteistä. Ostaja voi joutua korvaamaan vian selvittämisestä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, jos ostaja on itse aiheuttanut vian tai auto on vaurioitunut ulkopuolisen syyn takia esimerkiksi kolarissa ja ostajan olisi pitänyt olla tästä selvillä.

Myyjän virhevastuu ei pääty takuuajan loppumiseen

Takuuajan jälkeen ja takuun ulkopuolelle rajattujen auton osien osalta ostajan  on pystyttävä osoittamaan myyjän vastuulle kuuluvan virheen olemassaolo.

Myyjän virhevastuun kestolle ei ole laissa säädetty takarajaa, vaan myyjän vastuuaika määrittyy auton tai rikkoutuneen yksittäisen osan oletettavissa olevan kestoiän perusteella. Virhevastuu ei pääty takuuajan loppumiseen. Esimerkiksi merkittävissä moottori- tai vaihteistovaurioissa saattaa olla kyse myyjän vastuulle kuuluvasta virheestä vielä vuosia kaupanteon jälkeen.

Jos myyjä on etsinyt vikaa ja auto osoittautuu vian etsinnän jälkeen virheettömäksi, yrityksen on yleensä mahdollista periä ostajalta vianetsinnästä kohtuullinen maksu, jos asiasta on sovittu etukäteen.

Mitä teen, jos uudessa autossa ilmenee ongelmia?

Lopeta auton käyttäminen, mikäli vika vaikuttaa sellaiselta, että käytön jatkaminen voi pahentaa vikaa tai aiheuttaa lisävaurioita. Selvitä tarvittaessa autotekniikan asiantuntijalta voiko autolla ajaa. Saatat menettää oikeutesi hyvitykseen tai sitä voidaan pienentää, jos toimintasi on aiheuttanut autoon lisävaurioita.

 • Myyjäliike on ensisijaisesti vastuussa uuden auton virheestä. Myyjä ei voi edellyttää ostajan sopivan korjauksesta tai muusta hyvityksestä maahantuojan ja takuuhuollon kanssa. Halutessaan ostaja voi kuitenkin kohdistaa valituksensa myös maahantuojalle tai valmistajalle.

  Yleensä vaatimukset kannattaa kohdistaa maahantuojalle, joka toimii valmistajan edustajana. On suositeltavaa pitää sopimuskumppani eli myyjä tietoisena auton virheistä ja korjauksen etenemisestä, vaikka maahantuoja vastaisikin korjauksista. Virheen korjauksen pitkittyessä esimerkiksi kaupanpurkuvaatimus on parasta esittää myyjälle.

  Valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa virheistä, jotka ovat syntyneet niistä riippumattomista syistä auton jälleenmyyjälle luovutuksen jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi virheet, jotka ovat syntyneet myyjän antamista virheellisistä tiedoista tai autoon tehtyjen huoltojen ja korjausten virheellisyydestä.

 • Kun huomaat tai epäilet virhettä autossasi, ilmoita siitä mahdollisimman pian myyjälle ja takuuaikana myös takuuehdoissa ohjeistetulle taholle.

  • Lain mukaan virheestä on ilmoitettava myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun havaitset virheen tai se olisi pitänyt havaita.
  • Reklamaatioaika on kuitenkin aina vähintään 2 kuukautta virheen havaitsemisesta.
  • Voit myös aina vedota virheeseen, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti, kunnianvastaisesti tai arvottomasti, esimerkiksi salannut tiedossaan olevan virheen. Sama koskee tilanteita, joissa auton virhe vaarantaa turvallisuuden.
  • Virheilmoitus on paras tehdä kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla ja tallettaa siitä kopio itselle.

  Virheilmoituksen saatuaan myyjällä tai takuunantajalla on oikeus korjata virhe kustannuksellaan valitsemassaan korjaamossa.

  Näin teet reklamaation yritykselle

 • Joskus uuden auton virhe on vaikeasti osoitettavissa. Vika saattaa esiintyä vain ajoittain tai auton toiminnassa on puutteita, joita myyjä pitää esimerkiksi tavanomaisina ominaisuuksina. Voit pyytää myyjää hankkimaan ulkopuolisen asiantuntijalausunnon esimerkiksi tavarantarkastajalta.

  Mikäli myyjä ei suostu asiaa selvittämään, voit hankkia asiantuntijalausunnon myös itse. Jos autossa todetaan virhe, voit vaatia myyjää korvaamaan vianetsintäkulut jälkikäteen. Jos virhettä ei todeta, jäävät lausuntokulut maksettaviksesi.

Uuden auton virheen hyvittämisessä on monta vaihtoehtoa 

 • Ensisijainen virheen oikaisukeino on korjaaminen.  Myyjällä on oikeus todeta ja korjata virhe. Korjaus pitää tehdä kohtuullisessa ajassa, alentamatta auton arvoa ja aiheuttamatta ostajalle huomattavaa haittaa.

  Jos myyjä ottaa auton tutkittavakseen eikä autossa todeta virhettä, voi myyjä periä sinulta kohtuullisen maksun vian etsinnästä, mikäli asiasta on kerrottu etukäteen. Jos autossa todetaan virhe, kuuluvat vianetsintäkulut kokonaisuudessaan myyjän kustannettaviksi.

  Takuukorjaus on aina maksuton. Myös uuden auton takuuseen kuulumattoman virheen korjaus on yleensä maksuton.

  Takuun päättymisen jälkeen tai kun auton kaupasta on kulunut jo aikaa, joudutaan arvioimaan, tuleeko auto uusilla osilla korjattaessa parempaan kuntoon kuin iältään ja ajokilometreiltään vastaavat autot.  Jos auton kunto paranee virheen korjauksessa, sinun voidaan edellyttää osallistuvan korjauskustannuksiin.  Korjauskustannusten jakautumista arvioidaan esimerkiksi vaihdetun osan käyttöikäodotuksen perusteella.

 • Jos et ilmoita viasta myyjälle ennen korjaamista, saatat menettää oikeuden täysimääräiseen korvaukseen, vaikka autossasi oleva vika olisikin virhe.  Sinun kannattaa aina olla myyjäliikkeeseen yhteydessä ennen auton korjauttamista, jos epäilet auton vian johtuvan myyjän vastuulle kuuluvasta virheestä. Näin vältyt myyjän korjausmahdollisuutta koskevilta erimielisyyksiltä.

  Et kuitenkaan välttämättä menetä kokonaan oikeuksiasi saada hyvitystä virheestä, vaikka myyjä ei olisi saanut korjausmahdollisuutta.

  • Myyjä voi olla vastuussa ennen virheilmoitusta suoritetun korjauksen kustannuksista, jos et saa myyjään yhteyttä tai korjausta ei voida lykätä ilman kohtuutonta haittaa esimerkiksi sen vuoksi, että virhe joudutaan korjaamaan kiireellisesti kesken matkan toisella paikkakunnalla.
  • Lisäksi kuluttajariitalautakunnan vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan auton ollessa virheellinen, myyjän on korvattava sinulle ne kulut, jotka myyjälle olisi virheen korjaamisesta aiheutunut, jos hän olisi saanut korjausmahdollisuuden.
 • Vaihto toiseen samanlaiseen voi tulla kysymykseen uuden auton kaupassa, jos virhettä ei saada korjattua kohtuullisen ajan kuluessa. Lisäksi vian on oltava niin merkittävä, että esimerkiksi hinnanalennus ei ole riittävä hyvitys.

  Vaihdettaessa auto toiseen ostajan on korvattava autosta ennen vaihtoa saamansa käyttöhyöty. Käyttöhyöty lasketaan yleensä autolla ajettujen kilometrien perusteella.

  Tällaiset tilanteet ovat harvinaisia. Uuden auton kaupassa vaihto voi olla vaihtoehto kaupan purkamiselle.

 • Jos virhettä ei voida korjata ja se on merkitykseltään vähäinen, hyvitetään virhe sen arvoa vastaavalla hinnanalennuksella.

  Uuden auton kaupassa hinnanalennus tulee kyseeseen esimerkiksi, jos autosta puuttuu varuste, joka siinä piti olla, mutta sitä ei ole mahdollista asentaa jälkikäteen tai asentaminen on kohtuuttoman kallista myyjälle verrattuna virheen merkitykseen ostajalle. Autossa voi myös olla poikkeava ominaisuus, jota ei saada poistettua.

  Virheen vähäisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon sen merkitys auton käyttävyyteen kokonaisuudessaan. Esimerkiksi monien mukavuusvarusteiden merkitys katsotaan auton käytettävyyden kannalta vähäisiksi, joten niiden puuttuminen ei yleensä oikeuta kaupan purkuun.

 • Kaupan purkaminen on yleensä viimeinen virheen hyvityskeino. Jotta kaupan purku voi tulla kyseeseen virheen on oltava vähäistä suurempi. Esimerkiksi saman vian toistuvat ja tuloksettomat korjausyritykset voivat johtaa purkuoikeuteen.

  Täsmällistä rajaa sille kuinka monta korjausmahdollisuutta myyjälle tai takuunantajalle pitää antaa, ei ole määritelty. Auto on teknisesti monimutkainen laite, joten yleensä ostaja joutuu hyväksymään muutamia korjausyrityksiä. Myyjäliike ja takuunantaja saattavat haluta jatkaa korjausyrityksiä pitkäänkin. Ostajana voit ottaa purkumahdollisuuden esille, jos korjaus ei etene tai vika uusiutuu.

  Purkuvaatimuksen voi esittää, kun korjausyritykset eivät onnistu tai eivät poista vikaa pysyvästi. Tällöin on mahdollista asettaa korjaukselle takaraja, jonka jälkeen vaatii kaupan purkua, jos vikaa ei ole korjattu tai se ilmenee myöhemmin uudelleen.

  Kun auton kauppa puretaan, auto palautetaan myyjäliikkeeseen. Sinulle palautetaan auton kauppahinta tuottokorkoineen vähennettynä käyttöhyödyllä, joka lasketaan yleensä ajamiesi kilometrien perusteella.

  Tavallisesti käyttöhyödyksi arvioidaan noin 0,10 €/km – 0,30 €/km riippuen ajoneuvon hinnasta.

  Jos kauppa puretaan takuuaikana, ei käyttöhyötykorvausta voi kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännön mukaan vähentää.

  Jos autoon on omistusaikanasi asennettu uusia osia tai varusteita, myyjän pitää kaupan purun yhteydessä korvata myös ne, koska ne jäävät myyjän hyödyksi.

 • Jos auton virheestä on aiheutunut sinulle vahinkoa, voit vaatia korvausta myyjältä.

  Mielipaha ja virheestä aiheutunut vaiva eivät ole korvattavaa vahinkoa.

  Voit saada korvausta esimerkiksi virheen aiheuttamista matka-, posti- ja puhelinkuluista ja tarpeellisista virheen selvittelykuluista, jos myyjä ei ole itse selvittänyt vikaa. Tällaisia kuluja voivat olla muun muassa vianetsinnästä tai vian syyn selvittämisestä aiheutuneet kustannukset.

  Jos perustellusti tarvitset autoa virheen korjauksen aikana, selvitä ensin myyjältä saatko veloituksetta sijaisauton. Mikäli myyjä ei anna sijaisautoa, voit vaatia tarpeellisista vuokra-auton kustannuksista korvausta myyjältä.

  Kustannuksista pitää olla kuitti tai muu luotettava selvitys. Molempien osapuolien on toimittava siten että virheestä aiheutuvat kulut jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

 • Voit saada korvausta välillisistä vahingoista, jos myyjäliike tai muu vastuutaho on toiminut huolimattomasti. Välillistä vahinkoa ovat esimerkiksi auton olennainen käyttöhyödyn menetys pitkittyneen korjauksen takia, vaikkei siitä aiheudu kustannuksia sekä tulonmenetys, jos joudut olemaan poissa töistä palkatta asian selvittämisen vuoksi.

  Autossa ilmenevää teknistä vikaa ei yleensä voida pitää myyjän tai takuuantajan huolimattomuuden seurauksena.

Reklamaatio ja erimielisyyksien ratkaisu  

 • Jos sinulla on autoa koskeva ongelma, ota aina ensin myyjään. Tehdastakuusta vastaavat myös auton maahantuoja tai valmistaja.  Jos viivyttelet ongelman ilmoittamisessa, voit menettää oikeutesi vaatimuksen esittämiseen.

  Usein ongelma ratkeaa, kun ilmoitat myyjälle mahdollisimman nopeasti asiasta.

  Jos myyjä ei reagoi toivomallasi tavalla, tee myyjälle kirjallinen reklamaatio, jossa kuvailet tarkasti ongelman ja ilmoitat vaatimuksesi.

  Perustele vaatimuksesi ja esitä näyttöä näkemyksesi tueksi, jos se on mahdollista. Esimerkiksi valokuvat, asiakirjat, sähköpostikirjeenvaihto tai muut todisteet (vikadiagnoosit tms.) voivat auttaa asiaa.

  Voit hyödyntää reklamaation laatimisessa Reklamaatioapuria. Reklamaatioapuri antaa myös tietoa oikeuksistasi ja auttaa arvioimaan, mitä voisit omassa tapauksessasi vaatia.

  Reklamaatioapuri – reklamaation tekeminen yritykselle

 • Jos vastapuoli ilmaisee halunsa asian selvittämiseen, yrittäkää löytää neuvottelemalla kumpaakin tyydyttävä ratkaisu.

  Harkitse tarkkaan, onko vastapuolen ehdotus hyväksyttävissä. Usein tilanteissa ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Sopiminen on usein pitkittynyttä riitaa parempi ja taloudellisempi ratkaisu.

 • Jos reklamaatio ja neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, voit kysyä ohjeita kuluttajaneuvonnasta.

  Asiasi käsittely edellyttää yleensä tietoa vastapuolen näkemyksestä.

  Asian arvioimisessa tarvittavat tekniset selvitykset sinun pitää hankkia itse. Joskus vikadiagnoosin lisäksi tarvitaan lisäselvitystä esimerkiksi vian aiheutumissyystä, huollon laiminlyönnin tai käyttövirheen vaikutuksesta vikaan.

  Huom! Kuluttajaneuvonta tai kuluttajariitalautakunta eivät käsittele autokauppariitoja, silloin kun auto on ostettu yksityishenkilöltä.

   Asiointi kuluttajaneuvonnassa 

 • Jos sovintoa ei synny, voit viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunta antaa asiaan maksutta ratkaisusuosituksen. Ratkaisusuositus ei ole samalla tavalla osapuolia velvoittava kuin tuomioistuimen antama tuomio.

  Voit viedä erimielisyyden myös tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuinkäsittelyyn liittyy kuluriski. Häviävä osapuoli joutuu yleensä korvaamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osittain. Tuomioistuinkäsittely on mahdollinen joko suoraan tai kuluttajariitalautakuntakäsittelyn jälkeen, mikäli myyjä ei noudata lautakunnan ratkaisusuositusta.