Principer för hur konsumentombudsmannens tillsyn prioriteras

Konsumentombudsmannen väljer sådant som är av stor betydelse för de stora konsumentgrupperna som föremål för tillsynen.

Konsumentombudsmannen ska enligt lagen vara verksam inom de områden som har en avsevärd betydelse för konsumenterna eller inom vilka det kan antas att problem förekommer mest allmänt. I tillsynen är det viktigt med vilken prioritering och med vilka metoder man på bästa sätt kan ge konsumenterna nytta. K onsumentombudsmannen ska vara verksamma i synnerhet inom de områden som har avsevärd betydelse för konsumenterna eller inom vilka det kan antas att problem som gäller konsumenternas ställning förekommer mest allmänt.

Konsumentombudsmannen prioriterar ärenden som ska behandlas i tillsyningen utifrån

 • ämne
 • ärendets relevans
 • de metoder som står till buds och
 • tillgängliga resurser.

Val av ämne

Konsumentombudsmannen följer upp och analyserar bland annat följande frågor för att få en uppfattning om branscher och konsumentproblem som är av betydelse för konsumenten:

 • fenomen av samhällelig betydelse som påverkar konsumentens ställning
 • anmälningar gjorda av konsumenter. Konsumentombudsmannen och konsumentrådgivningen kontaktas årligen tiotusentals gånger. Alla kontakter sparas och utnyttjas i konsumentombudsmannens tillsynsarbete
 • En resultattavla för EU:s konsumentmarknad som bland annat innehåller en konsumentundersökning om 50 sektorer
 • ändringar i lagstiftningen och etablering av den nya lagstiftningen i praktiken
 • inverkan av förändringar i olika branschers struktur, konkurrenssituation samt prissättnings-, avtalsvillkors- eller kundbetjäningspraxis på konsumentens ställning.

Principer för prioritering av tillsynen 

Konsumentombudsmannen bedömer omfattningen och verkningarna av det ärende som ska tas upp till behandling utifrån kriterierna nedan.

Tillgängliga metoder

Konsumentombudsmannen har förhandlingsplikt, vilket innebär att ärenden i första hand sköts genom förhandlingar. Om man inte genom förhandlingar lyckas få ett företag att upphöra med ett lagstridigt förfarande, ska konsumentombudsmannen vid behov använda effektivare metoder. Konsumentombudsmannen väljer den metod som ger bästa möjliga effekt med tanke på situationen med de tillgängliga resurserna.

Alternativen är till exempel

 • att skicka anvisningar till företaget eller hela branschen
 • att lämna en begäran om åtgärder till EU:s nätverk för konsumentskyddssamarbete, dvs. CPC-nätverket
 • att främja konsumentkompetens
 • att samarbeta och påverka tillsammans med en branschorganisation för att ändra företagens verksamhetssätt, till exempel genom att utarbeta riktlinjer eller standardavtal
 • att skicka en begäran om utredning till ett enskilt företag
 • att be ett företag om ett åtagande
 • förbud
 • ansökan till marknadsdomstolen
 • påföljdsavgift
 • att ingripa i olagligt webbinnehåll
 • att bistå konsumenten i domstol
 • gruppklagomål