Konsumentombudsmannens tillsynsmetoder och påföljder

Konsumentombudsmannens tillsynsmetoder indelas i undersökningsbefogenheter och påföljder. Konsumentombudsmannen har förhandlingsplikt, vilket innebär att hen i första hand genom förhandlingar ska få ett företag att avstå från lagstridigt förfarande.

Konsumentombudsmannens undersökningsbefogenheter är rätt att få uppgifter, rätt att utföra inspektioner och testköp. Påföljderna är förbud utfärdat av konsumentombudsmannen, förbud meddelat av marknadsdomstolen, en påföljdsavgift som marknadsdomstolen har fastställt samt befogenheter i anslutning till onlinegränssnitt och domännamn.

Förhandlingsplikt

Konsumentombudsmannen ska försöka få näringsidkaren att frivilligt avstå från ett förfarande som strider mot lagen. Konsumentombudsmannen har förhandlingsplikt och därför avgörs ärendena i första hand genom förhandlingar. Oftast sker detta genom att be företaget om en skriftlig bekräftelse på att företaget inte fortsätter det förfarande som konsumentombudsmannen anser strida mot lagen.

Om man inte genom förhandlingar lyckas få ett företag att upphöra med ett lagstridigt förfarande, ska konsumentombudsmannen vid behov använda effektivare metoder. Då blir det fråga om tvångsåtgärder eller att föra ärendet till domstol.

Förbud utfärdat av konsumentombudsmannen 

Konsumentombudsmannen kan utfärda förbud i ett ärende som inte har avsevärd betydelse för tillämpning av lagen, dvs. är av typen förhandsavgörande. 

Syftet med förbudet är inte att gottgöra något som hänt tidigare, utan att förhindra ett eventuellt lagstridigt förfarande i framtiden. Konsumentombudsmannen får förena ett förbud med vite. Förbudet kan också riktas mot en person som är anställd hos näringsidkaren. 

Konsumentombudsmannen kan meddela ett interimistiskt förbud, om det på grund av ärendets omfattning eller förfarandets snabba verkningar eller av något annat särskilt skäl är behövligt att skyndsamt förhindra verksamheten. 

Förbud utfärdat av marknadsdomstolen

Konsumentombudsmannen kan föra en lagstridighet som han eller hon upptäckt till marknadsdomstolen för behandling, om näringsidkaren trots förhandlingarna inte ändrar sitt förfarande. Då ansöker konsumentombudsmannen om förbud mot företagets förfarande hos marknadsdomstolen.

Ansökan fastställer föremålet för tvisten och vad ärendet gäller.
Marknadsdomstolen kan på begäran av konsumentombudsmannen meddela ett temporärt förbud, varvid förbudet är i kraft tills ärendet slutligt har avgjorts.

Påföljdsavgift fastställd av marknadsdomstolen 

Konsumentombudsmannen har rätt att hos marknadsdomstolen ansöka om påförande av påföljdsavgift för brott mot vissa lagstadgade bestämmelser. 

Marknadsdomstolen kan påföra en påföljdsavgift antingen till näringsidkaren eller en person som är anställd hos näringsidkaren och som uppsåtligen eller av oaktsamhet handlar till konsumenternas nackdel och som bryter mot eller försummar konsumenternas centrala rättigheter. 

Ingripande i lagstridigt webbinnehåll 

Konsumentombudsmannen kan i undantagsfall ingripa i innehåll i en digital miljö som tydligt bryter mot konsumentskyddsbestämmelserna. Konsumentombudsmannen kan ingripa i lagstridigt webbinnehåll i situationer där konsumenternas gemensamma intressen skulle kunna lida allvarlig skada. 

Genom konsumentombudsmannens förelägganden kan man till exempel 

  • ta bort innehåll från en webbplats eller på sociala medier 
  • förhindra eller begränsa åtkomst till en viss webbplats 
  • instruera tjänsteleverantören att ge en tydlig varning som konsumenterna kan se när de besöker webbplatsen 
  • radera domännamnet helt och hållet eller bestämma att det ska registreras i konsumentombudsmannens namn. 

Konsumentombudsmannen kan meddela ett interimistiskt föreläggande, som är i kraft tills ärendet är slutligt avgjort.
 

Rätt att få uppgifter

Konsumentombudsmannen har rätt att avgiftsfritt av det företag som är föremål för tillsyn få uppgifter som behövs och av andra privata sammanslutningar eller personer de uppgifter som är nödvändiga för att ärendet ska kunna utredas. Uppgifterna ska fås trots sekretessbestämmelserna.

Rätt att utföra inspektioner 

Konsumentombudsmannen har rätt att inspektera ett företags lokaler, om det är nödvändigt för att sköta ett tillsynsärende. En inspektion kan utföras utan förhandsanmälan. 

Konsumentombudsmannen har på begäran rätt att få handräckning av polisen för att utföra inspektionen. 

Testköp 

Konsumentombudsmannen kan som en del av sina tillsynsuppgifter göra testköp, om det behövs för att sköta tillsynsuppgiften. Genom testköp kontrollerar man särskilt om företaget följer lagstiftningen under och efter köptillfället. Konsumentombudsmannen kan göra testköp både i en företagares lokaler och på webben. 

Vid testköp kan myndigheten låtsas vara en konsument, konsumentombudsmannen har alltså rätt att använda falsk identitet om det är nödvändigt för att förhindra att testköpet avslöjas. 

Konsumentombudsmannen ska underrätta företaget och den personuppgiftsansvarige om att falsk identitet har använts så snart det är möjligt utan att syftet med testköpet äventyras. 

Vid testköp har myndigheten också samma ångerrätt som konsumenterna.