Så här fortskrider indrivningen och uppkommer indrivningskostnaderna

Om du inte kan betala en fordran, dvs. en faktura eller någon annan skuld, senast på förfallodagen, ska du genast informera borgenären om detta och förhandla om en ny betalningstidtabell.

Slutsumman för den förfallna och obetalda fordran ökar hela tiden, eftersom du måste ersätta borgenären för skäliga kostnader för indrivningen och betala dröjsmålsränta på det försenade beloppet.

Med indrivning avses frivillig indrivning och rättslig indrivning. Betalningspåminnelser och betalningskrav som skickas per brev är frivillig indrivning. Med rättslig indrivning avses indrivning vid domstol och utsökning.

Du måste betala indrivningskostnader och dröjsmålsränta för en fordran som förfallit till betalning och som inte har betalats. Lagen fastställer maximibeloppen för indrivningskostnader och dröjsmålsränta. Borgenären kan överskrida maximibeloppen för indrivningskostnaderna endast om indrivningen förutsätter en större arbetsmängd än normalt. Borgenären ska då specificera indrivningskostnaderna och grunderna för dem samt meddela dig att kostnaderna är större än maximibeloppen.

 • Betala fakturan senast på förfallodagen. I regel ska det vara minst två veckor mellan att fakturan skickas och förfallodagen.

  Dröjsmålsräntan kan börja löpa genast efter förfallodagen.

 • En betalningspåminnelse är vanligen en påminnelsefaktura eller ett annat meddelande om att en förfallen fordran fortfarande är obetald. Borgenären skickar vanligtvis en till två betalningspåminnelser.

  Borgenären får skicka dig den första avgiftsbelagda påminnelsen tidigast 14 dagar efter förfallodagen. Du kan debiteras kostnader för en ny betalningspåminnelse endast om det har gått minst 14 dagar sedan den föregående betalningspåminnelsen skickades. För varje skriftlig eller elektronisk betalningspåminnelse får högst 5 euro debiteras.

  Enbart en betalningspåminnelse leder ännu inte till någon anteckning om betalningsstörning.

  Om du betalar en fordran efter förfallodagen men innan du får ett indrivningsbrev ska du betala indrivningskostnaderna om borgenären har hunnit vidta de indrivningsåtgärder som ligger till grund för kostnaderna innan man fått information om din betalning. Indrivningen  måste organiseras på ett sådant sätt att betalningar som görs efter förfallodagen också beaktas utan dröjsmål.

 • Om du inte har betalat en förfallen fordran trots borgenärens betalningspåminnelse eller betalningspåminnelser, kan borgenären överföra indrivningen till en yrkesmässig indrivare såsom en indrivningsbyrå som fortsätter indrivningen genom att skicka ett betalningskrav.

  Enbart ett betalningskrav leder ännu inte till någon anteckning om betalningsstörning. En obetald konsumentkredit kan dock efter en försening på 60 dagar orsaka en anteckning om betalningsstörning om detta nämns i ditt kreditavtal. Dessutom ska du minst 21 dagar i förväg få en skriftlig betalningsuppmaning där detta hot nämns.

  När kan ett betalningskrav skickas?

  Betalningskravet får inte ges eller sändas förrän du efter att fordran förfallit till betalning har påmints om fordran och det har gått minst 14 dagar sedan betalningspåminnelsen framställdes eller skickades.

  Indrivningskostnader för betalningskrav får krävas endast om den föregående betalningspåminnelsen eller det föregående betalningskravet skickats minst 14 dagar tidigare.

  Hur kan betalningskravet skickas?

  De betalningskrav som indrivningsbyrån skickar är i regel skriftliga. Elektroniska leveranssätt är till exempel e-faktura via banken, e-post och elektronisk postlåda.

  Du kan också få betalningskrav elektroniskt om du har gett ett separat skriftligt eller elektroniskt samtycke till det. Innan du ger ditt samtycke lönar det sig att noggrant fundera över i vilken form du vill få betalningskraven och vilket sätt som är säkrast för dig själv.

  Borgenären eller indrivningsbyrån kan begära samtycke. Samtycket som begärs av indrivningsföretaget kan gälla flera, även framtida skulder.

  Samtycket gäller är i kraft högst ett år och du har rätt att återta det när som helst.

  Samtycket ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

  • valt leveranssätt (t.ex. e-post)
  • indrivningsbyrå som skickar betalningskrav
  • vilken skuld eller vilka skulder samtycket gäller
  • datum och giltighetstid för samtycket

  Betalningskrav som gäller en viss enskild skuld kan också skickas till dig elektroniskt om du uttryckligen har godkänt det efter att skulden har förfallit till betalning.

  Om betalningskravet skickas till din egen elektroniska postlåda eller som en e-faktura via banken, behöver indrivningsbyrån inte på annat sätt säkerställa att betalningskravet kommer fram. Vid andra elektroniska leveranssätt förutsätts att du har en separat bekräftelse på att du har tagit emot betalningskravet  eller så ska du få ett meddelande om betalningskravet även i en annan meddelandekanal.  Så är det till exempel om betalningskravet skickas till dig i din personliga kundmapp.

  Även intressebevakaren eller en person med intressebevakningsfullmakt (fullmäktig) har rätt att på begäran få betalningskraven skriftligen eller elektroniskt. En separat ersättning kan inte tas ut för detta.

 • Om du inte har betalat fordran efter att betalningskravet eller betalningskraven har sänts och det inte har avtalats om en ny betalningsplan, kan borgenären eller indrivningsbyrån föra ärendet till tingsrätten för att få en dom på basis av vilken fordran kan drivas in via utsökning.

  Fordringstalan kan också väckas utan föregående åtgärder för frivillig indrivning. Om fordran har överförts till en yrkesmässig indrivare, till exempel en indrivningsbyrå, ska du få ett betalningskrav innan fordringstalan väcks i tingsrätten.

  I det här skedet kan du i allmänhet inte längre undvika en anteckning om betalningsstörning annat än genom att ingå en förlikning med borgenären.

  Statens och kommunernas fordringar och obligatoriska försäkringspremier får vanligtvis utsökas utan att fordran drivs in via tingsrätten. Sådana är till exempel

  • kommunens sjukhusavgifter
  • dagvårdsavgifter och andra klientavgifter inom social- och hälsovården
  • felparkeringsavgifter.

  Läs mer om rättegångskostnader

 • När domstolen ger en dom i ditt ärende

  •  får du en anteckning om betalningsstörning
  • kan skulden börja drivas in genom utsökning.

  Mer information om utmätning finns på Utsökningsverkets webbplats

   

Maximibelopp för de totala indrivningskostnaderna

Det finns fastställda maximibelopp för totalkostnaderna vid frivillig indrivning. Betalningspåminnelser, betalningskrav och betalningsplaner som skickas per brev är frivillig indrivning.

Maximibeloppen är

 • 60 euro, om fordrans kapital uppgår till högst 100 euro
 • 120 euro, om fordrans kapital överstiger 100 euro men är högst 1 000 euro
 • 210 euro, om skuldens kapital överstiger 1 000 euro
 • 51 euro, om det är fråga om en direkt utsökningsbar fordran. Beloppet får inte överskridas även om indrivningen har varit exceptionellt svår.

En borgenär får överskrida maximibeloppen endast om indrivningen av grundad anledning har varit exceptionellt svår och indrivningsåtgärderna inte kan anses oproportionerliga med särskild hänsyn till fordrans kapital. Du ska få en specifikation över de krävda indrivningskostnaderna och grunderna för dem, och också få veta orsakerna till att indrivningskostnaderna överskrider maximibeloppen.

Din rätt att begära att indrivningen avbryts

För att undvika onödiga indrivningskostnader har du rätt att begära att indrivningen avbryts och överförs till rättslig indrivning. Efter begäran om avbrott kan borgenären driva in fordran i domstol eller ansöka om utsökning.

Efter begäran kan borgenären inte längre skicka dig andra avgiftsbelagda indrivningsbrev än sådana uppmaningar och meddelanden som krävs av borgenären för att anmäla en uppgift om betalningsstörning, avbryta preskriptionen eller annars bevara borgenärens rättigheter.

Förutsättningar för begäran om avbrott är att
fordran har förfallit i sin helhet
begäran görs i skriftlig eller elektronisk form.

Om du har fått en ogrundad faktura eller ett ogrundat indrivningsbrev, se anvisningarna för en ogrundad fordran.

Dröjsmålsräntan löper under hela indrivningen

Om en betalning försenas ska du betala dröjsmålsränta på det försenade beloppet.  Dröjsmålsräntan bestäms enligt räntelagen. Om förfallodagen är avtalad på förhand börjar dröjsmålsräntan löpa från detta datum.

I annat fall kan dröjsmålsräntan börja tas ut 30 dagar efter det att du har fått en faktura eller någon annan betalning har krävts av dig. På fakturan eller i annat betalningskrav ska den gällande dröjsmålsräntans storlek och den tidpunkt från vilken du ska betala dröjsmålsränta anges. Du är inte skyldig att betala dröjsmålsränta för den tid som gått innan du har fått uppgifterna om dröjsmålsräntan av borgenären.

Dröjsmålsräntans storlek är

 • 7 procentenheter högre än den referensränta som Finlands Bank uppger. Den allmänna dröjsmålsräntan fastställs två gånger per år.
 • Om skulden har tagits före 1.2.2010 och den allmänna dröjsmålsräntan är lägre än den ränta som avtalats för lånet, uppbärs för dröjsmålsperioden dock dröjsmålsränta som motsvarar låneräntan.
 • Om skulden har tagits 1.2.2010 eller senare, kan som dröjsmålsränta tas ut ränta som motsvarar låneräntan under högst 180 dygn från och med förfallodagen för hela lånet och därefter högst den allmänna dröjsmålsräntan.

Läs mer